שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַסְתָּרַת מֵידָע הסתרת מידע מניעת גישה לצֶרף שפה, או מניעת הידיעה עליו או על פרטים מסוימים שלו, למעט הפרטים שחיוני למשתמש לדעת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כָּמַס כמס הֵחיל הסתרת מידע על צרף שפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּמִיסָה כמיסה התהליך או התוצאה של הסתרת מידע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּרָטִי פרטי נָגִיש רק לפונקציות חברות ולידידים של אותה מחלקה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוּגָן מוגן נָגִיש רק לפונקציות חברות ולידידים של אותה מחלקה, או לפונקציות חברות ולידידים שנגזרו מאותה מחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶצֶם עצם בתכנות כוון עצמים – ישות המורכבת מקבוצת פעולות ומנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֶסֶר מסר בשפות תכנות – פנייה לעצם שיבצע אחת מפעולותיו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּרוֹטוֹקוֹל פרוטוקול בשפות תכנות – קבוצת כללים הקובעת את התנהגות העצמים בעת חילופי מסרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיטָה שיטה בשפות תכנות – פעולה שעצם מבצע עם קבלת מסר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלָקָה מחלקה בשפות תכנות – תבנית של עצמים המגדירה את המבנה הפנימי ואת קבוצת הפעולות בכל אֶדגם (instance) שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רַב-צוּרָתִיּוּת רב-צורתיות היכולת של עצמים שונים להגיב בצורה שונה לאותו מסר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יְרִישָׁה ירישה העתקת המבנה הפנימי וקבוצת הפעולות בשלמותם או בחלקם, ממחלקה אחת למחלקה שמתחתיה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֲצִילָה אצילה העתקת המבנה הפנימי וקבוצת הפעולות בשלמותם או בחלקם, מעצם אחד לעצם אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּווּן עֲצָמִים כוון עצמים תומך בעצמים ובמחלקות ומאפשר ירישה ואצילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אַרְגּוּמֵנְט תַּבְנִית ארגומנט תבנית בתכנות כוון עצמים, שלד או תיאור המשמשים לבניית קבוצה אינסופית של ישויות, עצמים, מחלקות או פונקציות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּבְנִית מַחְלָקָה תבנית מחלקה תבנית המגדירה קבוצה לא חסומה של מחלקות קרובות לוגית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלֶקֶת בָּסִיס מחלקת בסיס מחלקה שממנה נגזרות מחלקות אחרות על ידי ירישה, וגם היא עצמה יכולה להיגזר ממחלקת בסיס אחרת
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלֶקֶת לִבָּה מחלקת ליבה מחלקה או ממשק ציבוריים שהם חברים מקובלים בתשתית המאפשרת לתכנית מחשב להתבצע בכל מערכת הפעלה שבה משולבת אותה תשתית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֵטָא-מַחְלָקָה מטא-מחלקה מחלקה שהאדגמים שלה הם עצמם מחלקות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלָקָה מֻפְשֶׁטֶת מחלקה מופשטת מחלקה המוגדרת כמבנה-על שאין יוצרים ממנה אדגמים ישירים אלא רק תת-מחלקות שמהן בונים אדגמים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלֶקֶת-עָל מחלקת-על מחלקה ברמה גבוהה שמורישה שיטות ומאפיינים (נתונים ועיבוד) במורד מִדרַג המחלקות לתת-מחלקות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-מַחְלָקָה תת-מחלקה מחלקה במורד מִדרַג המחלקות שיורשת שיטות ומאפיינים (נתונים ועיבוד) ממחלקת-על שמעליה ומשתמשת בהם לאִדגוּם עצמים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נָתוּן חָבֵר נתון חבר משתנה מסומך למחלקה הנגיש לשיטות ולאדגמים של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּבְנִית פוּנְקְצִיּוֹת תבנית פונקציות תבנית המגדירה קבוצה לא חסומה של פונקציות קרובות לוגית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיַּת תַּבְנִית פונקציית תבנית טיפוס או קבוע המוגדרים בתבנית כדי לייעד את התבנית לשימוש מיוחד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיַּת גִּישָׁה פונקציית גישה פונקצייה ציבורית בהגדרת מחלקה שייעודה לספק גישה לנתונים פרטיים של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיָּה יְדִידָה פונקצייה ידידה פונקצייה שאינה חברה במחלקה אך יש לה גישה לנתונים חברים ולפונקציות חברות – הפרטיים והמוגנים – של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיָּה תְּחוּבָה פונקצייה תחובה פונקצייה שהקוד שלה מועתק לכל מקום שהיא נקראת ממנו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיַּת יְסוֹד פונקציית יסוד, פוּנְקְצִיָּה גֵּנֵרִית פונקצייה גנרית פונקצייה שהתנהגותה נקבעת על פי טיפוסי הפרמטרים הממשיים שלה והכוללת בדרך כלל כמה שיטות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּישָׁה פְּרָטִית גישה פרטית גישה מבחוץ רק אל נתונים חברים או אל פונקציות חברות של אותה מחלקה, או אל פונקציות חברות שסומנו כ"ידידות" של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּישָׁה מוּגֶנֶת גישה מוגנת גישה הניתנת למחלקות נגזרות (תת-מחלקות) בלבד לשדה מוגן כאילו הוגדר כשדה פרטי שלהן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּישָׁה צִבּוּרִית גישה ציבורית גישה מלאה מבחוץ אל נתונים חברים או אל פונקציות חברות של מחלקה המוגבלת על ידי התחום בלבד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חָבֵר מוּגָן חבר מוגן נתון חבר או פונקצייה חברה הנגישים רק למחלקה שהגדירה אותם, או לכל מחלקה הנגזרת מאותה מחלקה ולכל הידידים של המחלקה שבה הוגדרו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חָבֵר צִבּוּרִי חבר ציבורי נתון חבר או פונקצייה חברה הנגישים לכל רכיב תכנית המשתמש במחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִדְגּוּם אוֹטוֹמָטִי אדגום אוטומטי אדגום של תבנית המבוצע אוטומטית, בנקודת השימוש בו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִדְגּוּם מְפֹרָשׁ אדגום מפורש אדגום של תבנית בהוראה מפורשת, בנקודת השימוש בו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֶדְגָּם יָשִׁיר אדגם ישיר אדגם שאודגם ישירות ממחלקה ולא מתת-מחלקה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סְגִירָה סגירה בתכנות כוון עצמים – תהליך השלמת המילוי של כל האדגמים של תבנית בקבוצת יחידות קישור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רְשִׁימַת אִתְחוּל חֲבֵרִים רשימת אתחול חברים רשימת נתוני חבר המשמשת את הבנאי לאתחול נכון של עצם במחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִתְחוּל חָבֵר מֵחָבֵר אתחול חבר מחבר צורת אתחול מיוחדת המשמשת להעתקת רכיבים, זה אחר זה, מעצם מקור לעצם יעד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בַּנַּאי בנאי בתכנות כוון עצמים, פונקצייה המשמשת לאתחול עצמים מטיפוס המחלקה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נַקַּאי נקאי בתכנות כוון עצמים, פונקצייה חברה מיוחדת במחלקה המשמשת לניקוי של עצמים מטיפוס המחלקה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עוֹטְפָן עוטפן עצם (רכיב תכנה) הכומס עצמים (נתונים או רכיבי תכנה) אחרים ומספק להם ממשק מתאים לעצמים אחרים הפונים אל העצם הכמוס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיטַת מַחְלָקָה שיטת מחלקה שיטה שאפשר להפעיל על כל עצם שאודגם במחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֶתֵּר שִׁיטָה היתר שיטה היתר להפעלת קבוצה מוגדרת של שיטות מחלקה
העתק
העתק
דלג למונחים