שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקָן פרקן מוֹדוּל; חלק של תכנית שפותח כך שיהיה נבדל או בר זיהוי בכל הקשור לפעולות כגון הידור, כריכה או ביצוע, והעשוי להדד (to interact) עם תכניות אחרות או עם חלקים אחרים של אותה תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גּוּף גוף בשפות תכנות – צרף שפה המהווה את החלק הבציע של משפט או של פִּרְקָן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-תָּכְנִית תת-תוכנית פִּרְקָן מזוהה הנקרא במהלך תזרים הבקרה מתכנית אחרת או מפִּרְקָן אחר באמצעות צרף שפה מיוחד, ושממנו חוזר תזרים הבקרה לתכנית הקוראת או לפִּרְקָן הקורא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁגְרַת הֶמְשֵׁךְ שגרת המשך קבוצת פקודות שכאשר היא נקראת שנית לאחר ביצוע אחד, היא מחדשת את פעולתה במקום שממנו חזרה בביצוע הקודם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה קריאה בשפות תכנות – הוראה להעביר את הבקרה מפִּרקָן אחד לפִרקָן אחר, ובדרך כלל משתמע מזה שהבקרה תוחזר לפִּרקָן הקורא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָרָא קרא ביצע קריאה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפִי שֵׁם קריאה לפי שם קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את השמות של פרמטר אחד או יותר שיש להעריך, בכל פעם שהפִּרקָן הקורא משתמש בפרמטר המסומך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפִי מַעַן קריאה לפי מען קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את המענים של הפרמטרים המועברים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפִי עֵרֶךְ קריאה לפי ערך קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את הערכים הממשיים של הפרמטרים המועברים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְתַת-תָּכְנִית קריאה לתת-תוכנית קריאה המפעילה תת-תכנית. לדוגמה, משפט קריאה לנוהל, קריאה לפונקצייה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-שִׁגְרָה תת-שגרה תת-תכנית שאינה מחזירה ישירות ערכי נתונים, אלא כחלק ממנגנון העברת פרמטרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיָּה פונקצייה בשפות תכנות – תת-תכנית, בדרך כלל בעלת פרמטרים פורמליים, המפיקה ערך נתונים שאותו היא מחזירה לנקודת הקריאה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפוּנְקְצִיָּה קריאה לפונקצייה צרף שפה המספק את הפרמטרים הממשיים הנחוצים לקריאה של פונקצייה ולביצועה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-יְחִידָה תת-יחידה גוף של פִּרקָן המהודר בנפרד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תּוֹתָב תותב מבנה שלדי של גוף, המציין שהחלק הבציע של פִּרקָן מוגדר בתת-יחידה אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חִבּוּר חיבור בשפות תכנות – טכניקה המאפשרת הידוד בין פִּרקָנים, בייחוד בין קריאות לנוהל ובין נהלים אסינכרוניים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּךְ פָּרָמֶטְרִים לְפִי שֵׁם סימוך פרמטרים לפי שם בקריאה לתת-תכנית – קריאה בשמות מפורשים לפרמטרים פורמליים בהתאמה לפרמטרים ממשיים כדי ליצור סימוך פרמטרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּךְ פָּרָמֶטְרִים לְפִי מָקוֹם סימוך פרמטרים לפי מקום בקריאה לתת-תכנית – התאמת הפרמטר הממשי לפרמטר פורמלי הנמצא באותו מקום בהכרזה של תת-התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצַּב פָּרָמֵטֶר פוֹרְמָלִי מצב פרמטר פורמלי מאפיין המציין אם ניתן להעריך פרמטר פורמלי ללא שינוי שלו, אם ניתן לתת לו ערך חדש או אם ניתן להעריכו ולשנותו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הוֹרָאַת מַקְרוֹ הוראת מקרו, מַקְרוֹ מקרו הוראה המפעילה הגדרת מקרו ברמת שפת התכנות הקוראת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְמַקְרוֹ קריאה למקרו משפט המפעיל הגדרת מקרו ברמת שפת התכנות הקוראת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַגְדָּרַת מַקְרוֹ הגדרת מקרו מעקובת מוגדרת מראש של פקודות, של משפטים או של הוראות, המחליפה כל הוראת מקרו או קריאה למקרו מתאימות המתייחסות אליה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֲבִילָה חבילה בשפות תכנות – פִּרקָן שנתכן (designed) לספק הפשטה, כמיסה או הסתרת מידע באמצעות ההקבצה של צרפי שפה המקושרים ביניהם לוגית, כגון טיפוסי נתונים, עצמי נתונים באותם טיפוסי נתונים, ותת-תכניות עם פרמטרים מאותם טיפוסי נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזַת חֲבִילָה הכרזת חבילה ההכרזה הנפרדת של אותם צרפי שפה שהמפרטים שלהם נדרשים מחוץ לחבילה, למטרות מישוק או הידור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֵלֶק נִרְאֶה חלק נראה החלק של הכרזת חבילה המספק את הפרטים הדרושים למשתמשים בעצמים או בשירותים של החבילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֵלֶק פְּרָטִי חלק פרטי החלק של הכרזת חבילה המספק את הפרטים המבניים הנחוצים לתהליך הפיתוח אך אינם רלוונטיים ואינם נגישים למשתמשי החבילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
-יְסוֹד -יסוד, גֵּנֵרִי גנרי המשמש תבנית (template) ליצירת צרף שפה ממשי בטיפוסי הנתונים הישימים תוך עמידה בדרישות כללי ההטפסה החזקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזַת יְסוֹד הכרזת יסוד, הַכְרָזָה גֵּנֵרִית הכרזה גנרית ההכרזה של צֶרף יסוד המציג את פרמטרי היסוד המיועדים להחלפה בפרמטרים ממשיים במהלך בניית אדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גּוּף יְסוֹד גוף יסוד, גּוּף גֵּנֵרִי גוף גנרי הגוף של צרף יסוד המשמש תבנית (template) לגופים של צרפי שפה ממשיים בשפת התכנות במהלך בניית אדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּעֻלַּת יְסוֹד פעולת יסוד, פְּעֻלָּה גֵּנֵרִית פעולה גנרית פעולה עמוסת משמעויות (overloaded) שאינה מצביעה על פעולה מסוימת אחת אלא מספקת פרמטרים פורמליים לפרמטרים ממשיים של טיפוסי נתונים מסוימים. השוו 'עמיסת משמעויות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֲבִילַת יְסוֹד חבילת יסוד, חֲבִילָה גֵּנֵרִית חבילה גנרית חבילה שנתכנה לשמש תבנית (template) לאלגוריתמים קשורים או לפעולות קשורות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקַן יְסוֹד פרקן יסוד, פִּרְקָן גֵּנֵרִי פרקן גנרי תבנית פרמטרית ליצירת פִּרְקָנים באמצעות אדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִדְגּוּם יְסוֹד אדגום יסוד, אִדְגּוּם גֵּנֵרִי אדגום גנרי תהליך הפתרון של פרמטרי יסוד של פִּרקן יסוד כדי ליצור פרקן מוחשי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֶדְגַּם יְסוֹד אדגם יסוד, אֶדְגָּם גֵּנֵרִי אדגם גנרי פִּרקָן מוחשי הנגזר מתוך פִּרקן יסוד בתהליך יצירת אִדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נֹהַל כְּלָלִי נוהל כללי קבוצת פקודות שאפשר לקרוא לה מכמה מקומות בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-נֹהַל תת-נוהל קבוצת פקודות המבצעת משימה מוגדרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גּוּשׁ בְּסִיסִי גוש בסיסי בשפות תכנות – מעקובת הוראות בעלת נקודת כניסה יחידה, נקודת יציאה יחידה וללא הסתעפויות פנימיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קוֹד תָּכְנִית קוד תוכנית אוסף הוראות היוצרות תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תִּעוּד פְּנִימִי תיעוד פנימי הערות ותזכורות הנכללות בקוד המקור של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יְחִידַת תִּרְגּוּם יחידת תרגום יחידת קוד מקור בסיסית המוגשת למהדר לתִרגום והכוללת את קובץ המקור ואת כל הקבצים הנלווים הנדרשים להידור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יְחִידַת קִשּׁוּר יחידת קישור ישות יחידה המוגשת לַמְקשֵר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵמֶל חִיצוֹנִי סמל חיצוני שם של פונקצייה או פריט נתונים בקובץ יעד הזמינים לקישור מקובצי יעד אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקַן קוֹד פרקן קוד חלק של תכנית יישום הכולל קוד מוגדר הנדרש לביצוע התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לוּלָאָה נִבְדֶּקֶת רֹאשׁ לולאה נבדקת ראש לולאה שבדיקת התנאי שלה מבוצעת בתחילת העיבוד שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לוּלָאָה נִבְדֶּקֶת זָנָב לולאה נבדקת זנב לולאה שבדיקת התנאי שלה מבוצעת בסוף העיבוד שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּרְמִיל תרמיל רכיב תכנה רב שימושים הכתוב בשפת JAVA
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְכָל מכל ישות המספקת לרכיבים שבתוכה שירותי ניהול מחזור חיים, אבטחה, פריסה וזמן ריצה וכן שירותים מיוחדים לפי טיפוס המכל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֵזוֹר הֶגְבֵּל אזור הגבל מספר רכיבי מערכת המשתפים פעולה כדי לאבטח את משאבי המערכת כנגד ניסיון גישה לא-מורשית או זדונית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְבֵּר מחבר מנגנון הרחבה תקני המספק קישוריות בין מכלים ויישומים
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֶּפֶס בַּיִת תפס בית עצם שניתן להשתמש בו כדי להשיג פנייה אל מִמשק הבית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֹּכֶן בָּצִיעַ תוכן בציע יישום המורץ מתוך קובץ סימני עריכה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּכְמִין תכמין מנגנון סמוי לא-מזיק בתכנית המשופעל לאחר שמשתמש מבצע מעקובת סתומה של פעולות
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקַן טֹפֶס פרקן טופס קובץ המכיל קוד מקור של תכנית טופס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס חוֹבָה טופס חובה טופס הקבוע במקומו על המרקע ודורש פעולת משתמש לשם המשך העבודה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס רְשׁוּת טופס רשות טופס בלתי מחייב שאינו דורש פעולת משתמש לשם המשך העבודה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס פּוֹתֵחַ טופס פותח הטופס הראשון המוצג עם סיום טעינת יישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַרְחָבָה הרחבה תכנית מחשב שאינה מתפקדת כשלעצמה, אלא נתכנה כדי שתשולב בתכנית אחרת לשם שיפורה או הרחבת תפקודיה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס עֶלְיוֹן טופס עליון הטופס הנמצא ברמה הגבוהה ביותר במדרג טפסים
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נֹהַל אָסִינְכְּרוֹנִי נוהל אסינכרוני נוהל המתבצע ללא תיאום בזמן עם התכנית הקוראת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֶרְחַב שֵׁמוֹת מרחב שמות מתייחס לקבוצת שמות של אלמנטים או מאפיינים הקשורים ביניהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יַעַר יער קבוצה מסודרת של תת-עצים של צמתים בשפת סימני עריכה
דלג למונחים