מושגים בסיסיים בטכנולוגיית המידע (השלמות) (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קֹבֶץ קובץ, סַל נְתוּנִים סל נתונים אוסף רשומות נתונים קשורות ביניהן המאוחסנות בהתקן אחסון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קִידוּד גֵּאוֹגְרָפִי קידוד גאוגרפי תהליך ההמרה של נתוני מען למבנה תקני המתאים לאזור גאוגרפי מוגדר, הכולל מען, מיקום וייתכן גם נתונים נוספים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַקָּם מקם קבוצת פרמטרים המאפיינת העדפות לשוניות ותרבותיות באזור גאוגרפי מסוים, כגון שפה, אזור גאוגרפי, סביבה לשונית, תצוגת תאריך ושעה, ערכי מטבע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הַמְקָמָה המקמה תהליך ההכנה של תכנה לשימוש במַקָּם מוגדר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אָטוֹ- אטו- קידומת המבטאת את הגודל 10 בחזקת 18-
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נָנוֹ- ננו- קידומת המבטאת את הגודל 10 בחזקת 9-
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מֵגָה- מגה- קידומת המבטאת את הגודל 10 בחזקת 6
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִפְרַט מֵטָא-עֶצֶם מפרט מטא-עצם מפרט שאימצה קבוצת ניהול עצמים (OMG) המשמש למידול מטא-נתונים ולייצוגם כעצמים של הארכיטקטורה האחידה למתווך שמות עצמים (CORBA)
דלג למונחים