תחביר [בלשנות] (תשפ"ג)

סינון
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
נִסְפָּח נספח רכיב לא מוצרך, בעיקר בבלשנות גנרטיבית

adjunct adjunct according to Tesnière: circonstant
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
פֹּעַל עוֹמֵד-יוֹצֵא פועל עומד-יוצא כגון "דנה אוכלת עכשיו", "דנה אוכלת תפוח עכשיו"
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
כִּנּוּי מְאַזְכֵּר לְאָחוֹר כינוי מאזכר לאחור כגון במשפט ייחוד או במשפט זיקה
כִּנּוּי אָנָפוֹרִי כינוי אנפורי כינוי חוזר וכינוי הדדי בבלשנות תאורטית

anaphoric pronoun anaphoric pronoun referring to a preceding expression, anaphor anaphor
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מִתְמַשֵּׂא מתמשא מנח, מבנה וכדומה, כגון משלים מקום שהופך למושא

applicative applicative voice, diathesis, construction, etc.
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מוּטָב מוטב כולל נהנה ונפגע

beneficiary beneficiary, benefactive benefactive including malefactive; e.g. thematic role, case
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
עִמְעוּם עמעום למשל 'הולך' בצירוף 'הולך לקרות'
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
שַׁרְשֶׁרֶת שרשרת, קָטֵנָה קטנה בכמה תאוריות יחידת תחביר ומורפולוגיה

catena catena a unit of syntax and morphology
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
הַגְרָמָה הגרמה הפיכה לפועל גרימה
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
צֹמֶת-בֵּן צומת-בן בריבוי צְמָתִים-בָּנִים
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מְחֻבָּר מחובר איבר במבנה הוספה

conjunct conjunct n.; term of a conjunction
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
חִבּוּר חיבור איחוי במשמעות הוספה
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

conjunction conjunction n.; connector, connective
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
רִסּוּן ריסון בתאוריית חלישה וכבילה
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מְרַסֵּן מרסן בתאוריית חלישה וכבילה
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
תְּנוּעָה סְמוּיָה תנועה סמויה תנועה תחבירית שאין לה ביטוי בהגייה (מונח בתאוריה גנרטיבית)
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מַגְדִּיר מגדיר רכיב המאפיין שם עצם כגון מבחינת יידוע, כמות, תכונות או קניין
מְיַדֵּעַ מיידע
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
כִּוּוּן כיוון תפקיד תמטי

direction direction thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
בְּרֵרָה ברירה סוג של איחוי

disjunction disjunction a type of coordination
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

egressive verb egressive verb expressing the end of an action, event, or state
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליפסיס (לועזי), אליפסה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מְפֻנָּם מפונם אֶנְדוֹצֶנְטְרִי
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מְכַנֶּה מכנה בבלשנות גנרטיבית, לדוגמה, המילה 'האומלל' במשפט 'דינה דחפה את דן והאומלל נפל'

epithet epithet in generative theory
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מְחֻצָּן מחצן אֶקְסוֹצֶנְטְרִי
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מְמַלֵּא עֶמְדָּה ממלא עמדה בבלשנות גנרטיבית, לדוגמה המילה it במשפט It rained

expletive expletive adj.; in generative theory
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
שְׁלִילָה מְדֻמָּה שלילה מדומה לדוגמה: 'עד שלא תגיע'; 'מה שלא תגיד'
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
יִחוּד ייחוד ראו גם חלק ייחוד; משפט ייחוד. לפי גישות שונות בדקדוק – сasus pendens
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
הֲסָטָה הסטה לדוגמה: 'והנה רבקה יוצאת אשר יֻלדה לבתואל' (בראשית כד, טו)

extraposition extraposition in generative theory
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מִלּוּי מילוי רכיב שנמצא בעמדה שונה מעמדתו האב-טיפוסית; ראו פַּעַר
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
פַּעַר פער העמדה שאליה קשור רכיב שנמצא במקום אחר במשפט; ראו מִלּוּי

gap gap n.
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
הֶפְעֵר הפער מין הֶשמט תחבירי, בעיקר של פועל, לדוגמה: 'ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
פְּסוּקִית מָקוֹר פסוקית מקור לדוגמה: 'בהסבירו להם את החוקים'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
יַעַד יעד תפקיד תמטי

goal goal thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
גַּרְעִין גרעין
רֹאשׁ ראש בבלשנות גנרטיבית וכד'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

head head of a relative clause
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
פֹּעַל שִׁנּוּי וְהִתְהַוּוּת פועל שינוי והתהוות כגון הזדקן, התרחב] [במסורות מחקר מסוימות כולל פועל התחלי
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
רֹאשׁ נְטִיָּה ראש נטייה בבלשנות גנרטיבית

inflection head inflection head, I I, tense head tense head, T T head of inflectional phrase
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מַכְשִׁיר מכשיר תפקיד תמטי

instrument instrument thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
שַׁיָּכוּת פְּנִימִית שייכות פנימית מבנה שייכות שבו בעל הקניין נמצא בתוך הצירוף השמני
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מִבְנֶה בְּסִיסִי מבנה בסיסי בבלשנות גנרטיבית-טרנספורמטיבית
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
גַּרְעִין לֶקְסִיקָלִי גרעין לקסיקלי כגון שם עצם, שם תואר, פועל
רֹאשׁ לֶקְסִיקָלִי ראש לקסיקלי כגון שם עצם, שם תואר, פועל; בבלשנות גנרטיבית וכד'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מָקוֹם מקום תפקיד תמטי

location location thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
אֹפֶן אופן תפקיד תמטי

manner manner thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

middle middle diathesis, voice
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

movement movement in generative theory
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
צֹמֶת צומת בעץ תחבירי
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
תְּנוּעָה גְּלוּיָה תנועה גלויה תנועה תחבירית שיש לה ביטוי בהגייה. המונח משמש בזרמים מסוימים בבלשנות גנרטיבית
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
פַּעַר תָּלוּי פער תלוי לדוגמה: 'איזה מסמך דן קרא לפני שהוא תייק?'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
צֹמֶת-הוֹרֶה צומת-הורה בריבוי צְמָתִים-הוֹרִים
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
הִסָּחֲפוּת הסחפות הופעה של אלמנט, למשל מילת יחס, יחד עם כינוי שאלה או זיקה בתחילת הפסוקית ולא בעמדה הרגילה, כגון "?To whom did you speak" במקום "?Whom did you speak to"
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
בָּתַר- בתר- כגון בָּתַר-פָּעֳלִי

post- post- e.g. post-verbal
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
קְדַם- קדם- כגון קְדַם-פָּעֳלִי

pre- pre- e.g. pre-verbal
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
נְטִישָׁה נטישה של מילת היחס בשאלות ובפסוקית זיקה

preposition stranding preposition stranding e.g. What are you talking about?
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
עֲלִיָּה עלייה תנועה של ארגומנט מפסוקית משועבדת לפסוקית עיקרית
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
סִבָּה סיבה תפקיד תמטי

reason reason thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מְקַבֵּל מקבל תפקיד תמטי

recipient recipient thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

rection rection government in some approaches
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
אִזְכֵּר אזכר לא: רִפְרֵר
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
אִזְכּוּר אזכור לא: רִפְרוּר
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
כִּנּוּי מוּסָב כינוי מוסב כגון בפסוקית זיקה; רווח: כינוי גוף חוזר, כג"ח
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
רֵמָה רמה לעומת תֵּמָה
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
טְוָח טווח תחום החלוּת
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

segment segment in generative theory
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
חוֹוֶה חווה תפקיד תמטי
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
צֹמֶת-אָח צומת-אח בריבוי צְמָתִים-אַחִים
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
הֶשְׁטֵף השטף השמט בפסוקית שאלה משועבדת, לדוגמה: 'דן השאיל את הספר, אבל אינו זוכר למי'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
פְּסוּקִית קְטַנָּה פסוקית קטנה לדוגמה, הצירופים 'מזמזם שיר' ו'חף מפשע' במשפטים: 'דן הלך ברחוב מזמזם שיר'; 'אני מוצא את הנאשם חף מפשע'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מוֹצָא מוצא תפקיד תמטי

source source thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מַחְרֹזֶת מחרוזת רצף מילים או צורנים
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
הֶקְלֵף הקלף סוג של השמט שבו 'מקלפים' מן הפסוקית את כל רכיביה חוץ מן הרכיב השונה מן הפסוקית הקודמת, לדוגמה 'דן אכל תפוח וגם רון'
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
סִינְטַגְמָה סינטגמה ראו גם רְכִיב תַּחְבִּירִי
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
תֵּמָה תמה לעומת רֵמָה

theme theme vs. rheme
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
מֻשְׁפָּע משפע תפקיד תמטי

theme theme
patient patient thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
רֶשֶׁת תֵּטָה רשת תטה בבלשנות גנרטיבית
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
זְמַן זמן תפקיד תמטי

time time thematic role
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
עִקְבָה עקבה משמש גם עָקֵב
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
הִתְיַצְּאוּת התייצאות השתנות מפועל עומד לפועל יוצא
העתק
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
שְׁאֵלַת רְכִיב שאלת רכיב שאלה על רכיב מסוים לעומת שאלת כן–לא
דלג למונחים