טכניקות (השלמות) [טכנולוגיית המידע] (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מְאַפְיֵן תְּחוּם מאפיין תחום מאפיין המאפשר לציין קבוצה בלעדית של משתמשים ללא התחשבות במיקומם בעץ המדריך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תְּחוּם מְקוֹמִי תחום מקומי קבוצת תחומים המנוהלים באזור מנהלי נתון. תחומים נחשבים כמקומיים רק ביחס לאזור, ולעולם אין הם מקומיים במשמעות מוחלטת כלשהי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תְּאִימוּת לְאָחוֹר תאימות לאחור היכולת של גרסה חדשה של חמרה או תכנה לעבד קלט שנוצר בגרסאות קודמות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַעֲרֶכֶת זְמַן רִיצָה מערכת זמן ריצה מערכת שהתכנה מיועדת לרוץ עליה; מערכת זמן ריצה יכולה להיות שונה מן המערכת שבה מבוצע ההידור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַעֲטֶפֶת מעטפת (1) עטיפה של התקן חמרה, בדרך כלל ידני, המשנה את צבעו או מראהו; (2) מגוון אפקטים המשמשים יחד לעיצוב המראה והתחושה של מנשק המשתמש של יישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
עֲטִיפָה עטיפה יצירת מַעֲטֶפֶת לשינוי המראה והתחושה של מנשק המשתמש של יישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
חִלּוּף אָפְקִי חילוף אופקי העברת תכנה ממערכת הפעלה אחת שבעבורה ניתן רישיון שימוש למערכת הפעלה אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַחְשֵׁב מְרֻחָק מחשב מרוחק כל מחשב ברשת שאינו המחשב המקומי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נְתוּנִים תִּפְעוּלִיִּים נתונים תפעוליים נתונים המוחזקים ומשמשים לעיבוד יום יומי ולמענה על דרישות התפעול של ארגון או של עסק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רַב תַּהֲלִיכוֹנִים רב תהליכונים שם תואר לתיאור תכנית. תכנית רבת תהליכונים נתכנה כך שחלקים מהקוד שלה מבוצעים בו-זמנית על ידי כמה תהליכונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קֶלֶט-פֶּלֶט אַקְרָאִי קלט-פלט אקראי צורת קלט-פלט בדיסק שבה הגישה לנתונים היא בסדר אקראי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קֶלֶט-פֶּלֶט סִדְרָתִי קלט-פלט סדרתי צורת קלט-פלט בדיסק שבה הגישה לנתונים היא בסדר שבו הם מאוחסנים בדיסק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
פוּנְקְצִיָּה מֻבְנֵית פונקצייה מובנית פונקצייה הבנויה בתוך מערכת תכנה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה, בניגוד לפונקצייה מוגדרת-משתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תִּצֵּג תיצג המיר נתונים שניוניים (בינריים) של עצם לרבות גאומטרייה, צבע, מרקם, אוריות ומאפיינים אחרים לתמונת תצוגה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תִּצּוּג תיצוג המרת נתונים שניוניים (בינריים) של עצם לרבות גאומטרייה, צבע, מרקם, אוריות ומאפיינים אחרים לתמונת תצוגה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מְתַצֵּג מתצג תכנה הממירה את הנתונים השניוניים (הבינריים) של עצם לרבות גאומטרייה, צבע, מרקם, אוריות ומאפיינים אחרים ומפיקה פלט לתצוגה בתסדיר מוגדר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רֶצֶף הַקְלָקוֹת רצף הקלקות רישום הפעילות של משתמש באתר מרשתת, לרבות כל דף שהוצג, משך הזמן שהוקדש לכל דף וסדר ההצגה של הדפים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
טֶכְנוֹלוֹגְיָה תּוֹמֶכֶת טכנולוגיה תומכת קבוצת ספריות תכנה הכוללות אלגוריתמים או שגרות מוגדרים, שמערכת ההפעלה מעמידה לרשות יישומים ושירותי מערכת אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּת-תַּהֲלִיכוֹן תת-תהליכון תהליכון המופעל מתוך תהליכון יחיד של מערכת ההפעלה

fiber fiber sub-thread
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שְׁגִיאַת כְּתִיבָה שגיאת כתיבה שגיאה המתרחשת כשהמערכת לא יכולה לכתוב נתונים בקובץ נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
יִשּׂוּם מְבֻזָּר יישום מבוזר יישום הבנוי מרכיבים בדידים שרצים בסביבות ריצה נפרדות, בדרך כלל על מצעים שונים המחוברים ברשת תקשורת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שָׁרַת קְבָצִים שרת קבצים מחשב שמחוברים אליו כונני דיסקים והוא מספק שירותי קבצים למחשבים אחרים ברשת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִשְׁפָּט מְבֻזָּר משפט מבוזר (1) משפט הניגש לנתונים בכמה צמתים או אדגמים של מסד נתונים מבוזר; (2) משפט שמקורו במחשב מרוחק הניגש לנתונים בצומת מרוחק של מסד נתונים מבוזר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מְנַהֵל קְבָצִים מנהל קבצים חבילת תכנה לניהול מערכות קבצים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַעֲרֶכֶת קְבָצִים מערכת קבצים מבנה נתונים הנבנה בתוך מרחב מעינה רציף בדיסק לצורך אחסון, ארגון מדרגי, טפלול, ניווט, גישה ואחזור של נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אֵרוּעֵי הַמְתָּנָה אירועי המתנה מספר הפעמים שתהליך או תהליכון בשרת אולץ לעצור ולהמתין להמשך העיבוד עד השלמתו ומשך ההמתנה בכל פעם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
זְמַן הַמְתָּנָה זמן המתנה משך הזמן שחולף בין הגשת בקשה לייזום התשובה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
גִּישַׁת רַחַק גישת רחק גישה אל עצם מרוחק מתוך תחום הפעולה של יישום אחד לתחום הפעולה של יישום אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַצַּב זְרִימָה מצב זרימה צורת קלט שבה השדות מוגדרים כזרם נתונים ללא גבולות רשומה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קֹבֶץ פְּקֻדּוֹת קובץ פקודות קובץ המכיל מעקובת פקודות לביצוע ושניתן להריץ אותו משורת הפקודה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שׁוּרַת פְּקֻדָּה שורת פקודה שורה מנחה שדרכה מזינים פקודות למערכת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
חֶלֶץ נְתוּנִים חלץ נתונים קבוצת נתונים שחולצה מסביבה אחת והועברה לאחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
עֲבוֹדַת רַחַק עבודת רחק שימוש באמצעי תקשוב לביצוע מטלות הכרוכות בעבודה בארגון מבלי להיות נוכח פיזית במשרדיו; במקרים רבים מדובר במטלות עיבוד נתונים שהעובד יכול לבצע ישירות מביתו ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי הארגון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הַחְלָפַת הֶקְשֵׁר החלפת הקשר במערכת מעבד יחיד, הפסקת פעילות של תהליכון על ידי תהליכון בעל קדימות גבוהה יותר או על ידי אירוע חיצוני והפעלת תהליכון אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שְׁקִיפוּת שקיפות היכולת של מערכת מחשב לבצע פעולות באופן שבו הפרטים הלא רלוונטיים ומורכבות המערכת מוסתרים מעין המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רָמַת מַקְבִּילוּת רמת מקבילות כמות התהליכים המקבילים המעורבים בפעולה או במשימה יחידה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אִזּוּן עֹמֶס יִשּׂוּמִים איזון עומס יישומים, אִזּוּן עֹמֶס איזון עומס היכולת של מערכת מחשב לזמנן תכנית יישום לביצוע בכמה אזורי ביצוע בו-זמנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
צַוַּאר בַּקְבּוּק צוואר בקבוק השהיה בתמסורת נתונים הנגרמת כאשר רוחב הפס של המערכת אינו מספיק לתמיכה בכמות הנתונים המועברים במהירות שבה הם מעובדים; גורמים רבים נוספים עלולים ליצור צוואר בקבוק במערכת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
סִבִּיתִי סיביתי שמבצע פעולות ברמת סיבית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בֵּיתִי ביתי שמבצע פעולות ברמת בית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִלָּתִי מילתי שמבצע פעולות ברמת מילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הִתְאוֹשְׁשׁוּת מַטְמוֹן התאוששות מטמון מנגנון שכותב את השינויים בגוש נתונים בקובץ יומן לפני כתיבתם במטמון וכך מאפשר התאוששות של המטמון לאחר נפילת מערכת שהתרחשה לפני השלמת הכתיבה במסד הנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
זִכָּרוֹן לְהַקְצָאָה זיכרון להקצאה הזיכרון שבו משתמש מנהל הזיכרון להקצאת עצמים חדשים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שֶׁטַח פָּנוּי שטח פנוי בזיכרון, בדף, בדיסק וכדומה: השטח הכולל שאינו מנוצל לאחסון רשומות או נתוני בקרה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְזוּר מחזור באחסון נתונים, שימוש חוזר בכרך שתקופות העיון והשמירה של נתוניו הסתיימו והוא זמין לשימוש חוזר עם תווית חדשה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אֵזוֹר עֹמֶס אזור עומס במערכות לניהול מסדי נתונים, אזור בדיסק ששאילתות רבות מנסות לקרוא ממנו או לכתוב לתוכו בו-זמנית ועקב כך נוצר צוואר בקבוק בקלט–פלט של הדיסק

hot spot hot spot in database-storage systems
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַחְלֵף אוֹטוֹמָטִי מחלף אוטומטי מנגנון המשתמש בזרוע רובוטית להעברת מדיה בין רכיבים שונים של התקן ובהם תאי אחסון, כונני מדיה, פתחות גישה למדיה ומסועים. מחלפים אוטומטיים משמשים לאטמוט תהליכי הטעינה וההרכבה של מדיה למטרות גיבוי והתאוששות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הֶתְקֵן גָּלְמִי התקן גולמי כונן דיסק שלא הוקמה עליו עדיין מערכת קבצים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוֹצְאוֹת נְתוּנִים מוצאות נתונים האירועים במחזור החיים של נתונים הכולל את מקורם, את כל המקומות שאליהם הועברו במשך הזמן ואת ההתמרות שעברו בדרך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שֹׁרֶשׁ שורש במערכת הפעלה, כינוי לרמת ההרשאה העליונה (הגבוהה ביותר) המאפשרת, בדרך כלל לבעליה (המשתמש 'שורש'), לבצע במערכת כל פעולה אפשרית לרבות הענקת הרשאות למשתמשים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּישַׁת שֹׁרֶשׁ גישת שורש הרשאת הגישה של 'שורש' למערכת ההפעלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִשְׁרוּשׁ אשרוש התהליך שבו מאפשרים למשתמשים רגילים להשיג 'גישת שורש'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶרְכַּת אִשְׁרוּשׁ ערכת אשרוש בהקשר של אבטחת מערכות מידע, תכנה המושתלת במחשב על ידי פרצן תוך ניצול לרעה של פרצה במערכת האבטחה, ומאפשרת לתוקף להסוות את חדירותיו, להשיג 'גישת שורש' למחשב או להתקנים אחרים ברשת ולנצל אותה למטרות זדוניות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הֶזֵּן היזן תסדיר נתונים המשמש להזרמת עדכוני תוכן למשתמשים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
בָּבוּאַת מַחְשֵׁב בבואת מחשב עותק מדויק של מערכת מחשב, לרבות כל הכוננים הנחוצים לתפקוד מערכת ההפעלה, הגדרות המערכת, התכניות והקבצים
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הוֹדָעוֹת בִּדְחִיפָה הודעות בדחיפה הפצת הודעות בשיטת הדחיפה: האתר היוזם משגר הודעות או תוכן אחר לנמענים בלי לקבל מראש את הסכמתם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הוֹדָעוֹת בִּמְשִׁיכָה הודעות במשיכה הפצת הודעות בשיטת המשיכה: האתר היוזם מביא לידיעת הנמענים את דבר קיומם של הודעות או תוכן אחר והנמען אחראי "למשוך" אליו את הדברים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הַעֲלָמַת זֶהוּת העלמת זהות תהליך שבו מפרידים בין פרטי זהות של אדם ובין מידע מאוחסן המקושר אליו
עדכון: עִלּוּם נְתוּנִים מְזַהִים, עִלּוּם = de-identification; עִלּוּם מֻחְלָט = anonymization
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הַחְזָרַת זֶהוּת החזרת זהות התהליך שבו משייכים מחדש פרטים אישיים למידע המאוחסן של אדם שזהותו הועלמה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הִנְדּוּס לְאָחוֹר הנדוס לאחור תהליך חשיפת העקרונות הטכנולוגיים של התקן, עצם או מערכת באמצעות ניתוח המבנה שלו, תפקודיו ותפעולו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
הִנְדּוּס קוֹד לְאָחוֹר הנדוס קוד לאחור הנדוס לאחור של תכנה שבה משתמשים בקוד יעד של תכנית מחשב כדי לשחזר מתוכו את קוד המקור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
צִלּוּם מַצָּג צילום מצג פעולה מכנית או מתוכנתת שנועדה לשמור במחשב העתק של תמונת המרקע ברגע מסוים
דלג למונחים