סטטיסטיקה (תש"ו, תשי"ב)

סריקות   

הקדמה – מונחי סטטיסטיקה

 

רשימה א' (תש"ו)

 

בראשית שנת תש"ג התחילה המזכירות המדעית של ועד הלשון בהכנות לקראת הקמתה של "הוועדה למונחי סטטיסטיקה", שנועדה להתחיל בפעולתה עם סיום עבודת "הוועדה למונחי כלכלה עיונית" כשלב נוסף בקביעת הטרמינולוגיה העברית למדעי הכלכלה והחברה.

כבר קודם לכן נתבע ועד הלשון ממעוניינים שונים ליתן את דעתו על מקצוע הסטטיסטיקה, ששימושו בארצנו מתפשט והולך.

את הטרחה להכנת החומר הלועזי הדרוש לדיוני הוועדה נטל על עצמו פרופ' רוברטו בקי. רשימת המונחים הלועזיים – כולה באנגלית ומקצתה גם בצרפתית ובגרמנית – הובאה לפני ועד הלשון בניסן תש"ג. סמוך לכך הוזמנה ועדה מיוחדת של אנשי-המקצוע בלבד, שמתפקידה היה לדון ברשימה המוגשת מבחינת היקפה ועריכתה וכן מצד שימושם של המונחים ומידת התאמתם למנהגי העבודה בארץ. בוועדה המקצועית השתתפו מעובדי המוסדות המקיימים מחלקות סטטיסטיות וקרובים לעניין, והם: פרופ' ר' בקי (הדסה ואוניברסיטה), ד"ר מ' בריל ז"ל (אוניברסיטה), ד"ר ד' גורביץ (הסוכנות היהודית), הלוי (הדסה), ד"ר פ' המבורגר (ממשלת ארץ ישראל), ד"ר ת' מוצקין (אוניברסיטה), וד"ר ג' צדרוביץ (המכון לחקר הכלכלה של הסוכנות היהודית). ד"ר ז' בן-חיים שימש מזכיר לה.

בשלוש ישיבות סיימה הוועדה המקצועית הנ"ל את פעולתה, באב תש"ג. כתוצאה מדיוניה נקבעו פרקי המלון למונחי הסטטיסטיקה וסדרם (שמות פרקים שונים עלולים להשתנות בהתאם למונחים שייקבעו):

פרק א' . המיתודה הסטטיסטית:                       

I . מונחים כללים II . איסוף נתונים: 1) איסוף תצפיות; 2) מיון התצפיות וליווח הנתונים; 3) תכונת הנתונים; 4) משרדים סטטיסטיים ופרסומים. III . עיבוד נתונים, ניתוחם והצגתם: 1) סדרות סטטיסטיות והתפלגויות; 2) דרכים גרפיות; 3) ביון (=אינטרפולציה); 4) שיעורים ויחסים; 5) מידות של המגמה למרכז; 6) פיזור, השתנות, שונות, לא-תאימות; 7) ניתוח של סדרות זמן ועיבודן; 8) מדידת הקשר שבין התופעות; 9) הסתברות, טעויות דגימה, מהימנות, משמעות. IV . שונות.

פרק ב' . שימוש הסטטיסטיטקה במדעים מיוחדים:

I . פיסיקה. II . מדעים ביולוגיים. III . מדעי חברה: 1) אוכלוסיה; 2) כלכלה; 3) חינוך ופסיכולוגיה. IV . שונות.

לפי הקווים האלה ערך פרופ' בקי את הרשימה ומסרה במרחשון תש"ד ל"וועדה למונחי סטטיסטיקה", שחבריה הם: ד"ר ד"צ בנעט ופרופ' מ"ד קאסוטו – חברי ועד הלשון (בשבע מן הישיבות הראשונות נכח גם חבר ועד הלשון פרופ' ש' אסף, שהוכרח להפסיק את השתתפותו מחמת מחלה); פרופ' ר' בקי, ד"ר ד' גורביץ, ד"ר ת' מוצקין וד"ר ג' צדרוביץ – כאנשי המקצוע. מזכירה הוא ד"ר ז' בן-חיים.

בפרקים המתפרסמים לקמן עסקה הוועדה למן י"ב במרחשון תש"ג ועד י"ט באייר תש"ו. ארבעים ושלוש ישיבות הוקדשו לעיבוד המונחים הללו, ובכללן שלוש ישיבות במסגרת הוועדה למונחי פסיכולוגיה באייר תש"ב. הוועדה רואה את עצמה זכאית לשנות תוך דיוניה מסדר הפרקים שבהצעה המוגשת, אם יתברר הצורך בכך, ואף נהגה כך בחלק המתפרסם כאן.

רוב המונחים הגרמנים הוכנו תוך עבודת הוועדה ע"י ד"ר צדרוביץ.

כמנהגו של ועד הלשון נמסרה הרשימה לפני מסירתה לדפוס, בשבט תש"ו, לעיון בלשנים ואנשי מקצוע שמחוץ לוועדה. הערות מועילות וחשובות העירו: ד"ר א' ברוך, י' לדיזנסקי ופרופ' א"ה פרנקל, חברי הוועדה למתימטיקה לשעבר, פרופ' אולנדורף וה' ש' אירמאי מן הטכניון העברי שבחיפה, וה' י' בורשטין. הוועדה מודה לכולם על עזרתם, אף כי לא ראתה אפשרות לקבל את כל הצעותיהם.

זכורים לטובה גם ד"ר דף מן האוניברסיטה העברית על סיועו בהשגת מונחים צרפתים שונים, והסטטיסטיקן הממשלתי ה' לופטוס ( Loftus ) שבדק את המונחים האנגליים.

 

 רשימה ב' (תשי"ב)

 

סמוך לפרסום רשימת המונחים הראשונה, בלשוננו י"ד חוברת ד', נתכנסה הוועדה לקביעת רשימה נוספת של מונחי סטטיסטיקה לשם המשכת פעולתה לפי התכנית שקבעה לעצמה ושנתפרסמה במבוא לרשימה הראשונה. בשש-עשרה ישיבות, למן ד' בסיוון תש"ו ועד י"ח באב תש"ז עסקה הוועדה ברשימת מונחים זו בשתי קריאות, וביום א' באייר תש"ז מסרה, כמקובל, את תוצאות דיוניה לעיון לכל חברי ועד הלשון ולבעלי מקצוע שמחוץ לוועדה.

הרכב הוועדה בתקופה האמורה היה: פרופ' מ"ד קסוטו ז"ל ופרופ' ד"צ בנעט – חברי ועד הלשון; ד"ר ד' גורביץ ז"ל (הסוכנות היהודית), פרופ' ר' בקי (האוניברסיטה) וד"ר ת' מוצקין (האוניברסיטה). בחלק מן הישיבות השתתפו גם פרופ' ש' אסף (ועד הלשון) וד"ר ג' צדרוביץ (המכון לחקר הכלכלה של הסוכנות היהודית). מזכיר הוועדה היה ד"ר ז' בן-חיים. משנסתיימו דיוני הוועדה בשתי הקריאות הראשונות, חלה הפסקה ממושכת בפעולתה לרגל מלחמת השחרור וקביעת משרדי הממשלה בתל-אביב, שכן חלק מאנשי המקצוע שבוועדה הם מעובדי הממשלה.

לאחר פטירתם של שניים מחברי הוועדה, פרופ' מ"ד קסוטו, וד"ר ד' גורביץ, ולאחר יציאתו של ד"ר ת' מוצקין לחוץ-לארץ חלו שינויים בהרכב הוועדה, ובקריאה השלישית, שנמשכה מיום י"ז בשבט תשי"ב עד יום י"ב בניסן תשי"ב (חמש ישיבות), השתתפו: פרופ' ד"צ בנעט, ד"ר ז' בן-חיים ומר מ' מדן – מוועד הלשון; פרופ' ר' בקי (האוניברסיטה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), פרופ' דבורצקי (האוניברסיטה), ד"ר תדמור (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). המזכיר היה מר א' דויטשר. בקריאה זו נדונו הערותיהם של פרופ' א' בונה ופרופ' א"ה פרנקל – מן האוניברסיטה העברית, ושל ד"ר ע' איתן ומר ש' ייבין – מוועד הלשון. הוועדה מודה לכל המעירים, אעפ"י שלא ראתה לנכון לקבל את כל ההצעות.

הסתעפות העבודה הסטטיסטית עם קום מדינת ישראל והצורך הרב במונחים עבריים בהיקף נרחב יותר מחייבים שינוי בתכנית ובדרכי הביצוע של פעולת הוועדה. הוועדה כבר נתנה את דעתה על הצורך להכין מילון למונחי סטטיסטיקה, הדרוש לעבודה המשרדית ולהוראה באוניברסיטה.  

 

***

 

רשימה א' של מונחי סטטיסטיקה עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יד (תש"ו), עמ' 234–250.

רשימה ב' של מונחי סטטיסטיקה עברית-אנגלית-צרפתית פורסמה בלשוננו יח (תשי"ב), עמ' 59–66.