פטריות (תש"ט)

סריקות   

הקדמה - שמות פטריות

 

בכ"ו בסיוון תש"ט נתבקשה הוועדה למונחי הבוטניקה של ועד הלשון ע"י חברי ועדה זו, ד"ר מ' זהרי וד"ר נ' פיינברון, לקבוע שמות למיני פטריות המצויים בארץ-ישראל, מהם פטריות מאכל ומהם פטריות האסורות באכילה. בקשר לספר על נושא זה, שעומד להתפרסם בזמן הקרוב ע"י ט' רייס, י' רייכרט  ור' קופל.

בוועדה השתתפו ה"ה ג' אלון, ש' ייבין וד"ר ז' בן-חיים מטעם ועד הלשון, ד"ר מ' זהרי, ה' אמוץ כהן וד"ר נ' פיינברון כמומחים מקצועיים, וה' מ' מדן כמזכיר. בישיבתה הראשונה עיינה הוועדה ברשימות קודמות של ועד הלשון ושל אחרים, וסיכמה את הצעותיה, שנשלחו לשם עיון ומתן הערות לחברי ועד הלשון ולמומחים מקצועיים שמחוץ לוועדה. בישיבה השנייה בט"ז באב תש"ט הובאו לפני הוועדה הערותיהם של ד"ר ע' איתן, פרופ' ד"צ בנעט, פרופ' ש"ד גויטיין וד"ר ט' רייס, ואחר עיון ודיון נוסף הגיעה הועדה לידי המסקנות הנתונות ברשימה המתפרסמת בזה.

לשם שלמות העניין הובאו ברשימה גם שמות, שכבר נתפרסמו ע"י ועד הלשון (עיין מילון למונחי המטבח, עמ' 27) ושסומנו להלן בכוכב (*) על יד השם העברי.