מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סריקות   

הקדמה – מונחי־רפואה תרצ"ט–תש"ט

 

רשימה א' (תרצ"ט)
 

רשימת הביטויים הרפואיים המתפרסמת להלן חוברה בידי הועדה לעניני לשון הרפואה בירושלים.

בדו"ח הועד שנתפרסם ב"לשוננו", כרך ז', עמ' 412 הודענו על יסוד ועדה למונחי הרפואה, שהוטל עליה להכין מלון שמושי ועממי למונחי־הרפואה השגורים ביותר במוסדות הרפואיים, ואשר להם נזקק הצבור העברי. ועדה זו הפסיקה את עבודתה סמוך להתחלתה עם פרוץ המהומות בשנת תרצ"ו.

באדר ב' שנת תרצ"ח חודשה פעולת הועדה, אלא שבינתים חלו שינויים ניכרים בהרכבה. מלבד הועדה הירושלמית עובדת בתל־אביב ועדה מקבילה מטעם ההסתדרות הרפואית העברית, שנספחו אליה שנים מחברי ועד הלשון; שתי הועדות עובדות בשיתוף גמור. הועדה הירושלמית עוסקת בעיקר בקביעת הפראזיאולוגיה הרפואית בהתאם לצרכים האַקטואליים. רשימות הביטויים והמונחים שתתפרסמנה מדי פעם בפעם הן פרקים מתוך המלון השימושי הנ"ל. ניתנת אפוא ההזדמנות למומחים ולבעלי הלשון לחוות דעה על המונחים והביטויים המוצעים על־ידי שתי הועדות.
 

חברי הועדה הירושלמית הם:

ד"ר פ. אפרתי, ד"ר מ. ברכיהו, ד"ר ל. הילפרין, ד"ר זיסמן מונטנר, פרופ' נ. ה. טורטשינר (ועד הלשון), ד"ר י. ליבוביץ, ה' יוסף בר"נ מיוחס (ועד הלשון), ד"ר א. סדובסקי, ד"ר א. פיגנבאום, ד"ר א. רבינוביץ, ד"ר י. י. רבלין (ועד הלשון), ד"ר י. ל. רוקח. מזכירה ד"ר ז. בן־חיים.

לועדה נצטרף עתה הד"ר אפרים פורת (ועד הלשון).

 

רשימת מונחי הרפואה (רשימה א') עברית–אנגלית–גרמנית התפרסמה בלשוננו י (תרצ"ט), עמ' 89–91.

 

רשימה ב' (תרצ"ט)
 

רשימה זו חוברה ע"י הועדה לענייני לשון רפואה בירושלים, והמונחים שבה נתקבלו גם על דעת הועדה למונחים רפואיים בתל אביב.
 

לועדה הירושלמית (לעיל) נצטרפו הד"ר אפרים פורת (ועד הלשון) וד"ר ח. קלר.

חברי הועדה בתל אביב הם: ד"ר מ. בן־עמי, ד"ר בן־רענן, ד"ר א. גולדשטין, ד"ר ש. טשרניחובסקי, ד"ר א. פרידמן (יו"ר), וד"ר מ. שכטר.

ד"ר ש. אינהורן מתל אביב, חבר ועד הלשון, משתתף בקביעות בעבודת הועדה הירושלמית ע"י מסירת חוות דעתו למונחים בכתב.

ד"ר דריפוס מירושלים המציא לנו את המונחים האנגליים של רשימה א' ורוב המונחים האנגליים שברשימה הזאת.
 

הועדה רואה חובה לעצמה להעיר במיוחד על התועלת המרובה שהפיקה מן המלון הרפואי הגדול של מזיא–טשרניחובסקי גם במקרים שנטתה מן ההצעות המוצעות במלון חשוב ומקיף זה. 

 

רשימת מונחי הרפואה (רשימה ב') עברית–אנגלית–גרמנית התפרסמה בלשוננו י (תרצ"ט), עמ' 263–266.

 

רשימה ג' – מונחי הרפואה (ת"ש)

 

רשימת מונחי הרפואה (רשימה ג') עברית–אנגלית–גרמנית התפרסמה בלשוננו י (ת"ש), עמ' 369–372.

לרשימה אין הקדמה.

 

רשימה ד' – מיילדות (תש"א)
 

בי"ט בכסלו תרצ"ט הגיש הדר' סדובסקי, חבר הועדה למונחי רפואה של ועד הלשון, רשימת הצעות למונחים במילדות לשם דיונה בועדה הנזכרת. הרשימה הכילה את המונחים שהשתמש בהם בשיעוריו בבית־הספר לאחיות של "הדסה" ושלקט אותם במשך שנים מן הספרות המקצועית, מלונים ורשימות מונחים, ומהם יצוין במיוחד ספר המונחים לרפואה ומדעי הטבע של מזיא–טשרניחובסקי.

מלבד ההצעות למונחים הובאו ברשימה הזאת גם מונחים לועזיים שלא נמצאו להם כלל מקבילים עבריים. הועדה העבירה את הרשימה לעיונה של ועדת המונחים מטעם ההסתדרות הרפואית העברית בארץ ישראל, המתכנסת בתל־אביב, שהתחילה עוד קודם לכן לעסוק במונחי הגיניקולוגיה.

 

בטבת ת"ש החזירה הועדה הזאת את הרשימה לועד הלשון וצירפה לה הצעות משלה למונחים שונים. כדי להקל מעל מהלך העבודה ולהחיש את סיומה בחרה הועדה למונחי הרפואה של ועד הלשון בועדת משנה בתוכה והטילה עליה לברר את ההצעות המוצעות, לבדקן לאור מקורותינו ולהכין הצעות למונחים חדשים אם תמצא שאין לקיים את המונחים המוצעים או הנוהגים עד עתה. חברי ועדת המשנה היו: דר' א' פורת ודר' י"י רבלין מטעם ועד הלשון, דר' א' סדובסקי ודר' א' רבינוביץ כמומחים ודר' ז' בן־חיים מזכיר.

בתשע ישבות, מיום ה' בשבט ת"ש עד כ"ט אדר ב' בה, עסקה ועדת המשנה בחומר הזה וסיכמה את הצעותיה לדיון במליאת הועדה. 14 ישיבות מיום י"ט באייר ת"ש עד י"ח באדר תש"[א], הקדישה הועדה לטיפול במונחים הללו תוך שיתוף פעולה עם ועדת המונחים של ההסתדרות הרפואית, ותוצאות העבודה מוגשות בזאת לקהל המעוניינים.

 

המעיין ברשימה הזאת יראה שלעיתים הובאו בה מונחים השונים מן המקובלים או המצויים בספרות הרפואית, אע"פ שהועדה שאפה לא לשנות מן הנהוג באין סיבה מכרחת. כי נתברר תוך הדיונים שבמקרים מסוימים יכולה הועדה להציע מונח עברי מקורי יותר או נאה יותר לפי דעתה (כמו מַחֲתָלָה במקום חִתּוּלָה fascia , הפלה צְפוּיָה במקום ה' קְרֵבָה, הִלַת־הפטמה במקום טבעת־הפטמה וכדומה), או שהמונח המקובל עד כה אינו מכוון היטב למושג הנידון ודורש תיקון, כמו למלה dysmenorrhoea שתורגמה לעברית עד עתה: הפרעת הוסת, אולם כיום פירושה באמת "וסת מכאיב(ה)". בכגון אלה לא ראתה הועדה צורך לציין את סיבת השינויים. לעומת זאת ניתנו הסברות ונימוקים למונחים שונים המשקפים במידה ידועה את דרך עבודתה של הועדה.
 

המונחים העבריים מבוארים ברשימה הזאת במונחים לטיניים ואנגליים, ושלא כמנהגנו ברשימות הקודמות ויתרנו הפעם מטעמי חסכון על המונחים הגרמניים; לפיכך הרבינו במונחים הלטיניים בכל מקום שאפשר.
 

הרשימה מחולקת לשני פרקים, שהראשון מהם כולל מונחים שאינם מיוחדים למקצוע המילדות, אבל רובם ככולם משתמשים גם בו. מובן מאליו שאין במונחים הללו אחדות עניינית כבפרק השני: מונחי מילדוּת.
 

[במהדורה המודפסת] קוויים (=) בחלק הלועזי מרמזים שהמונח העברי הובא על־יד המונח הלועזי הנרדף עם המסומן בהם. האות v – פירושה vide (=ראה) – על יד מלה פלונית מציינת שהמלה היא חלק ממונח מורכב, ותורגמה העברי יימצא במונח הנזכר.
 

חברי הועדה בירושלים: פרופ' טורטשינר, ה' יוסף בר"נ מיוחס, דר' א' פורת, דר' י"י רבלין מטעם ועד הלשון, דר' פ' אפרתי (חדל מלהשתתף בועדה לאחר שנתמנה מנהל בית חולים ע"ש שויצר בטבריה), דר' מ' ברכיהו, דר' ל' היילפרין, דר' זיסמן מונטר, דר' א' סדובסקי, פרופ' א' פייגנבאום, דר' ח' קלר (לא השתתף בעיבוד הרשימה הזאת מחמת חליו), דר' א' רבינוביץ, ודר' י"ל רוקח בתור רופאים. חברי ועד הלשון דר' ש' איינהורן ודר' ש' טשרניחובסקי, היושבים בת"א, אף הם חברי הועדה ומשתתפים בעבודתה בכתב.

חברי הועדה בתל־אביב: דר' מ' בן־עמי, דר' ב' בן־רענן, דר' א' גולדשטין, דר' ש' טשרניחובסקי, דר' א' פרידמן ודר' מ' שכטר.

 

רשימת מונחי הרפואה (רשימה ד' – מיילדות) עברית–אנגלית/לטינית התפרסמה בלשוננו יא (תש"א), עמ' 63–82.

 

 רשימה ה' – בלנאולוגיה (תש"ב)
 

באייר ת"ש פנה אל ועד הלשון דר' שלמה לכמן ז"ל, שהיה המנהל הרפואי של חמי טבריה, וביקש שוועד הלשון יקבע את המונחים הבלניאולוגיים הנחוצים לו לרגל מחקרו על מקומות המרפא שבארץ. הוועדה למונחי הרפואה של ועד הלשון נאותה לבקשתו של המנוח, ובי"ח סיוון של אותה שנה מינתה ועדת משנה מיוחדת והטילה עליה לעבד את המונחים הדרושים.
 

בוועדת המשנה השתתפו – מלבד הדר' לכמן ז"ל כמומחה לבלניאולוגיה – חברי הוועדה למונחי הרפואה: דר' ל' היילפרין, דר' ישעיהו ליבוביץ, דר' א' פורת (ועד הלשון), וכמזכיר דר' ז' בן־חיים. יסוד לעבודה שימשה רשימת מונחים לועזיים והצעות שונות למונחים עבריים, שהגיש דר' לכמן.
 

במשך שנת ת"ש הספיקה הוועדה לדון בחומר המוגש רק בקריאה ראשונה, ועם פטירתו של דר' לכמן ביום כ' במרחשוון חלה הפסקה זמנית בעבודתה של הוועדה. בסיוון תש"א נתחדשה הפעולה, ולוועדה נצטרף כמומחה לבלניאולוגיה הדר' יהושע ליבוביץ, מנהל בית ההבראה של קופת חולים במוצא. בישיבות אחדות של הוועדה בחדשים סיוון–תמוז השתתפו גם דר' ז' מונטנר ודר' א' רבינוביץ, אף הם חברי הוועדה למונחי הרפואה.
 

הצעותיה של וועדת־המשנה נמסרו לעיונם של שאר חברי הוועדה למונחי הרפואה, של כל חברי ועד הלשון ושל ועדת המונחים הרפואיים מטעם ההסתדרות הרפואית ע"י שני חוזרים: הראשון בי' באייר תש"א, והשני בכ"ד בתמוז שבאותה השנה. בחוזר השני סוכמו התיקונים להצעות הראשונות על יסוד העיון והדיון בהערות ובהשגות שנתקבלו במזכירות ועד הלשון.
 

העירו דר' א' אפרתי ודר' בוכמן מטבריה; פרופ' נ"ה טורטשינר, דר' ש' טשרניחובסקי, דר' ח' שירמן, ה' דוד שמעונוביץ, ה' נ' שפרה'ס – חברי ועד הלשון; ה' ש' ייבין וועדת המונחים הנ"ל.
 

מונחים כימיים שונים שברשימה זו נידונו גם בוועדה למונחי הכימיה של ועד הלשון.
 

דר' ש' הסטרין מן המחלקה הכימית של המכון לסרטן על יד האוניברסיטה העברית ודר' יוסף נאמן הואילו לעבור על המונחים האנגליים ולהגיהם.

 

רשימת מונחי הרפואה (רשימה ה' – בלנאולוגיה) עברית–אנגלית–גרמנית התפרסמה בלשוננו יא (תש"ב), עמ' 249–255.

 

רשימה ו' – אנטומיה
 

הרשימה התפרסמה בלשוננו יד (תש"ו), עמ' 251–277 אך לא נכללה במאגר.

כל המונחים שבה וכן ההקדמה שולבו במלון למונחי אנטומיה, תשי"ז.

 

רשימה ז' – גינקולוגיה (תש"ט)
 

בראשית שנת תש"ז הגיש ד"ר א' סדובסקי, חבר הוועדה למונחי הרפואה של ועד הלשון העברית, הצעה לוועד הלשון, שיקבע את המונחים הדרושים במקצוע הגינקולוגיה, לצורכי ההוראה והשימוש בבית החולים "הדסה" בירושלים, כהמשך וכהשלמה לרשימת המונחים במיילדות, שחיבר ועד הלשון ופרסמה בשנת תש"א.
 

ועד הלשון העביר את ההצעה לוועדת המשנה למונחי המיילדות לשעבר, שפעלה אותה שעה – בתוספת חבר – כוועדת־משנה למונחי האנאטומיה, והמליץ בפניה, שתיטול על עמה את התפקיד הזה, כיוון שלא היה ביכולתו להעמיד ועדה חדשה ומיוחדת לעניין זה.
 

בכסלו תש"ז קיבלה ועדת משנה זו מאת ד"ר סדובסקי את הצעת המונחים היסודית, שנכללו בה מונחים כללים שונים, שלא נידונו עד עתה בוועד הלשון. במשך 30 ישיבות, למן י"א בכסלו בה ועד טבת תש"ט, עיבדה הוועדה את רשימת המונחים המתפרסמים להלן. הקריאה הראשונה והשנייה הצריכה 25 ישיבות, עד ו' באלול תש"ח, באמצע אלול תש"ח הובאה הצעת ועדת המשנה לפני הוועדה למונחי רפואה במילואה ולפני ועד הלשון בכללו, וכן נמסרה למומחים רבים שמחוץ לכותלי ועד הלשון לשם עיון וחוות דעת. הצעותיהם והשגותיהם של המעירים נידונו בחמש ישיבות, מן כ"ט בתשרי תש"ט עד י"ט בטבת בה.
 

חברי ועדת המשנה היו: ד"ר ז' מונטנר, ד"ר א' סדובסקי, ד"ר א' פורת (ועד הלשון) ד"ר א' רבינוביץ וד"ר י"י רבלין (ועד הלשון), מזכירה היה ד"ר ז' בן־חיים.
 

בישיבות סיכום אחדות השתתפו אותם חברי הוועדה למונחי הרפואה שהשיגו על הצעות שונות של ועדת המשנה, והם: ד"ר ל' היילפרין, ד"ר י' ליבוביץ. פרופ' א' פיגנבאום וכן ד"ר י' גורביץ, חבר הוועדה למונחי מיקרוביולוגיה וסרולוגיה, ומר מ' מדן, מזכיר מדעי בוועד הלשון. (חברי הוועדה במילואה הם: ד"ר ש' אינהורן, פרופ' נ"ה טור־סיני, ד"ר א' פורת, ד"ר י"י רבלין – מטעם ועד הלשון; ד"ר מ' ברכיהו, ד"ר ל' היילפרין, ד"ר ישעיהו ליבוביץ, ד"ר ז' מונטנר, ד"ר א' סדובסקי, פרופ' א' פיגנבאום, ד"ר א' רבינוביץ וד"ר י"ל רוקח – מומחים למקצוע.)
 

ועד הלשון העברית מביע את תודתו לחברי ועדת־המשנה על פעולתם החשובה והשקדנית, לוועדת מונחי הרפואה ולאדונים: ד"ר אבן־אודם (רובינשטיין), ד"ר ע' איתן (מזכיר מדעי בוועד הלשון בת"א), ה' ש' ייבין (חבר ועד הלשון), וד"ר מ' רובינגר על שסייעו את הוועדה בהערותיהם שבכתב.

 

רשימת מונחי הרפואה (רשימה ז' – גינקולוגיה) התפרסמה בלשוננו טז (תש"ט), עמ' 236–242.