משרד (תש"ך)

סריקות   

הקדמה - לקט מונחים בשימוש משרדי

(מונחי משרד כלליים)

 

[מונחי המשרד הכלליים לוקטו ע"י הא' ד"ר מנחם הרטום ומרדכי נוי, והמערכת מודה להם בזה על טרחתם.]

חלק מן המונחים, שהאקדמיה ללשון העברית אישרה בתחומי דיני שטרות, דיני מכס ובלו, דיני חברות ובמקצוע הטלפונאות, נוגע בעבודה היום-יומית של המשרד בכלל ושל משרדי הממשלה במיוחד, והוא מעניין לא רק את החוג המצומצם של בעלי המקצועות, שהמונחים שייכים אליהם.

נראה לנו אפוא ללקט מן הרשימות הנ"ל את המונחים שיש להם עניין כללי, ולפרסמם יחד בחוברת זו. כמו בכל לקט, יש מידה מסוימת של סובייקטיביות בבחירת המונחים; הקו שהנחה אותנו בבחירה זו, היה להכניס את מה שלפי נסיוננו והערכתנו נראה כנחוץ לעבודה של הפקיד, ולא מונחים טכניים גרידא. כידוע, קביעות האקדמיה בענייני לשון שבא פרסום עליהם ב"רשומות", מחייבות את מוסדות הממשלה ומוסדות החינוך, לפי סעיף 10 של חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג – 1953.

ליד המונחים שאינם מובנים די צורכם, הוספנו מלות הסבר; לגבי מונחים שנקבעו במקום מונחים אחרים הרווחים בשימוש, הערנו, מה הם המונחים שיש להימנע מלהשתמש בהם.

מ"ה, מ"נ

 

לקט מונחים בשימוש משרדי התפרסם ב"לשוננו לעם" מחזור יא קונטרס ו (קח), עמ' 146–156, אייר תש"ך.