פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סריקות   

הקדמה מונחי פסיכולוגיה תש"ב תשי"ט

 

רשימה א תש"ב

א. מחקר; ב. מונחים פסיכולוגיים כלליים

 

ועד הלשון נענה לבקשתו של המכון לפדגוגיה של האוניברסיטה ולבקשת חברים אחדים של הוועדה למונחי הרפואה והעמיד בכ"ו בתשרי תש"א ועדה מיוחדת לקביעת מערכת מונחים בפסיכולוגיה. בוועדה משתתפים: ד"ר יצחק אפשטיין (משתתף בעבודה בכתב ) , ד"ר צבי וויסלבסקי וד"ר מנחם-בנימין קלאר – מטעם ועד הלשון; פרופ' א' יוסף בונאבנטורה וד"ר מ' בריל – מומחים לפסיכולוגיה; ד"ר מ' ברכיהו וד"ר היילפרין – רופאים ; ד"ר זאב בן-חיים משמש מזכיר הוועדה. (מכ"ז בתמוז תש"א ועד שבט תש"ב היה ה' יוסף אור חבר בוועדה והפסיק את השתתפותו עם צאתו לחו"ל.)

בט"ז במרחשוון תש"א נתכנסה הוועדה לישיבתה הראשונה והחלה לברר כמה שאלות יסודיות הנוגעות לסדר העבודה והיקפה. על פי התכנית – שעובדה ישיבות הראשונות – תקיף וועדה את המונחים הכללים והיסודיים שבפסיכולוגיה למקצועותיה העיקריים ולא תעסוק במונחים נדירים ובענפי פסיכולוגיה מיוחדים שהם בחינת "שביל היחיד".

המונחים ייערכו בעשרה פרקים: (א) מחקר וסטטיסטיקה (כיוון שמונחי הססטיסטיקה צריכים דיון נוסף, חילקנו את הפרק הזה, והמונחים הללו יבואו כפרק בפני עצמו) ; (ב) מושגים עיקריים בפסיכולוגיה כללית; (ג) חוש ותחושה; (ד) תפיסה (של המרחב ושל הזמן); (ה) סמיכות מוצגים, זיכרון ודמיון; (ו) קשב, עבודה רוחנית ומחשבה (פעולות עליונות); (ז) רפלקסים, אינסטינקטים ורציות; (ח) רגשות, הרגשות והיפעלויות; (ט) אופי, פסיכולוגיה דיפרנציאלית, תורשה-וסביבה והתפתחות; (י) פסיכולוגיה פתולוגית ופסיכואנליזה. הסידור בתוך הפרקים הוא לפי א"ב של המונחים האנגליים. (ייתכן שתוך כדי עבודתה של הוועדה יחולו שינויים מסוימים בפרקים, ובייחוד בשמותיהם בהתאם למונחים שייקבעו.)

הוועדה דנה במונחים על פי רשימות של מונחים לועזיים שמביא לפניה פרופ' א' יוסף בונאבנטורה. ברשימת המונחים המתפרסמת להלן עסקה הוועדה למן ו' בטבת תש"א ועד י"ב באב  בה,  ובקרוב תכין לדפוס רשימה שנייה.

הוועדה מציינת שלא הקפידה לתרגם כל מונח לועזי לעברית, מכל מקום השתדלה למצוא תמורה עברית הולמת לרוב המונחים, שהם כאמור אבות מונחים במקצוע זה.

הוועדה מודה לאדונים: ד"ר חיים אורמיאן, ד"ר שאול טשרניחובסקי, ה' שמואל ייבין, ד"ר י' כץ, ד"ר יעקב לוי וד"ר ש' פאיאנס-גליק על הערותיהם והצעותיהם למונחים שונים.

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה א') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יא (תש"ב), עמ' 243–247.

 

רשימה ב – תש"ג

ג. חוש ותחושה; ד. תפיסה

 

מאז פרסום הרשימה הראשונה לפני שנה חלו שינויים בהרכבה של הוועדה למונחי פסיכולוגיה. ד"ר יצחק אפשטיין ז"ל חדל מלעבוד חודשים אחדים לפני פטירתו בכ"ג באדר א' תש"ג והשתתף למעשה בעיבוד הרשימה הזאת אך בקריאה ראשונה ובמקצת בקריאה שנייה. לעומת זאת נצטרפו לוועדה חברים חדשים: ד"ר חיים אורמיאן במרחשוון תש"ג, ד"ר ב' ברנר וד"ר פ' שלזינגר באדר א' של אותה שנה. ד"ר חיים אורמיאן, שהמציא לוועדה הערות מפורטות לרשימה המסוכמת לאחר שתי קריאות, עבד עם הוועדה בשעת דיונה בחומר הזה בקריאה שלישית.

וזה הרכבה של הוועדה עתה: ד"ר חיים אורמיאן, פרופ' א' יוסף בונאבנטורה (יושב-ראש), ד"ר מ' בריל, ד"ר מ' ברכיהו, ד"ר ב' ברנר, ד"ר ל' היילפרין, ד"ר צבי וויסלבסקי (ועד הלשון), ד"ר מנחם-בנימין קלאר (ועד הלשון), ד"ר פ' שלזינגר. מזכיר: ד"ר זאב בן-חיים.

בהכנת הרשימה המתפרסמת כאן התחילה הוועדה באדר תש"א ועסקה בה בעיקר ממרחשוון תש"ב עד אדר א' תש"ג, ורק מעט מאותו זמן ייחדה לדיון ברשימה ג' שעיבודה מתקדם והולך.

תוך כדי עריכתה של רשימה זו לדפוס נתברר לוועדה שאין לקיים עוד את הסדר האלף-ביתי של שני הפרקים הקודמים, ושהמונחים טעונים סידור לפי נושאים כדי להקל את השימוש ברשימות המונחים.

הוועדה מביעה את תודתה לה' שמואל ייבין ולד"ר א"ח מרצבך על הערותיהם והצעותיהם למונחים שונים.

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה ב') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יב (תש"ג), עמ' 96–108.

 

רשימה ג – תש"ד

ה. מוצגים, זיכרון ודמיון

               

בפרק הזה עסקה הוועדה למונחי פסיכולוגיה בעיקר מן אדר א' תש"ג ועד מנחם-אב תש"ד, ובאותו הזמן טיפלה אף בפרק השישי, שהכנתו לדפוס מתקדמת והולכת.

בח' בכסלו תש"ד נפטר לפתע חבר הוועדה ד"ר משה בריל ז"ל, שהיה מן הפעילים ביותר ומן המסורים לעבודה זו. חברי הוועדה הם: ד"ר חיים אורמיאן, פרופ' א' יוסף בונאבנטורה  (יו"ר), ד"ר מ' ברכיהו, ד"ר ב' ברנר, ד"ר ל' היילפרין, ד"ר צבי וויסלבסקי (ועד הלשון), ד"ר מנחם-בנימין קלאר (ועד הלשון) וד"ר פ' שלזינגר. מזכיר הוועדה ד"ר זאב בן-חיים.

בתמוז תש"ד נשלח פרק זה – כמנהג ועד הלשון – בחוזר לחברים ולמומחים במקצוע לשם עיון וחוות דעת.

הוועדה מביעה בזאת את תודתה לכל אלה שסייעוה בהערותיהם בעבודתה, והם: ה' מ' אילון-רוזנהק, ד"ר ש' אינהורן (ועד הלשון), ה'  שרגא אירמאי, פרופ' ש"ה ברגמן, ה' שמואל ייבין (ועד הלשון), ד"ר א"ח מרצבך וה' דוד שמעונוביץ (ועד הלשון).

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה ג') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יג (תש"ד), עמ'  169–177.

 

רשימה ד – תש"ה

ו. חשיבה, קשב ועבודה רוחנית

 

הוועדה מביעה בזאת את תודתה לד"ר ש' אינהורן (ועד הלשון), ה' שרגא אירמאי, ד"ר דוד צבי בנעט (ועד הלשון), פרופ' ש' ברגמן, ה' שמואל ייבין (ועד הלשון), ד"ר א"ח מרצבך וד"ר נתן רוטנשטרייך על שסייעוה בהערותיהם לרשימה זו.

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה ד') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יג (תש"ה), עמ' 252–258.

 

רשימה ה – תש"ו

ז. רפלקס, אינסטינקט ורצון; ח. רגש ריגוש והיפעלות

 

התפקיד שהועמדה לפניו הוועדה למונחי פסיכולוגיה בעיבוד הפרקים המתפרסמים להלן, היה מסובך יותר מאשר בכל הקודמים, ומשום כן נתמשכה הכנת הרשימה הזאת כשנה ומחצה, למן כ"ב במרחשוון תש"ה ועד ז' בניסן תש"ו.

מטרת הוועדה היא כידוע להניח מילים עבריות מדויקות מותאמות למונחים המדעיים הלועזיים, שמבחינה מקצועית אין מובנם – בדרך כלל – משתמע לשתי פנים. אולם בפרקים הנדונים, בייחוד של הרגשות, רופפים התחומים שבין שימוש-הלשון המקצועי ובין הכללי, ויתר על כן: אף בתוך הספרות המקצועית גופה אין הנוהג הלשוני קבוע ביותר. את הקושי לבור מונחים עבריים מתוך המון המילים ה"נרדפות" בתחום הרגש, שנתברכה בהן לשוננו, ואת ההכרח לצמצם את היקף משמעותו של כל ביטוי וביטוי, כדי שיכשר לשימוש מקצועי, יבין המבין בנקל, אם יתבונן אל המונחים הלועזיים הניתנים בצד המונח העברי בשלוש לשונות. הוא ייווכח שלעתים אין המילים האנגליות, הצרפתיות והגרמניות מקבילות אלו לאלו הקבלה שלמה בלשון הכללית , אף-על-פי-כן רוב חכמי הפסיכולוגיה מכוונים בהן לעניין אחד.

וזה היה דרך עבודתה של הוועדה: תחילה קבעה את היקף המונחים הלועזיים בענפים אלו של הפסיכולוגיה והתאימה להם מקבילים עבריים, ולאחר מכן הוסיפה עליהם ביטויים, שלמעשה אין להם רע בלע"ז, אך מן הנמנע כי ייפקד מקומם בטרמינולוגיה העברית של המדע הזה.

לשם כך כינס ד"ר צבי וויסלבסקי כאלף מילים וצירופי-לשון, שיש בהם משום יחס להבעת רגשות והיפעלויות, ומסרם לעיון הוועדה. הואיל והוועדה שואפת לקבוע מונחים מוגדרים היטב ויחד עם זה לבחור במילים וביטויים המתקבלים על דעתו ועל לבו של כל יודע עברית, הניחה מתוך שפע ה"נרדפים" את הביטויים המובנים ביותר. היא מקווה שעם כינוס מלא של כל החומר הלשוני לא נעלמו מעיניה שום מילה ושום צירוף לשוני שיש להם שייכות למושגים הכלולים בפרקים הנדונים.

בשבט תש"ו המציאה הוועדה את מסקנותיה לעיון חברי ועד הלשון ואנשי המקצוע. נענו ה"ה ד"ר עלי איזן (איתן), ד"ר ש' אינהורן (ועד הלשון), שרגא אירמאי, יהודה גור (ועד הלשון), ד"ר יעקב כץ, ד"ר יעקב לוי, ה' שמואל ייבין (ועד הלשון) וד"ר נתן רוטנשטרייך. הוועדה מודה לכולם, לכל אחד לפי חלקו, על עזרתם, גם במקרה שלא ראתה אפשרות לקבל את הצעותיהם.

חברי הוועדה הם: ד"ר חיים אורמיאן, פרופ' א' יוסף בונאבנטורה (יו"ר), ד"ר מ' ברכיהו, ד"ר ב' ברגר, ד"ר ל' היילפרין, ד"ר צבי וויסלבסקי (ועד הלשון), ד"ר מנחם-בנימין קלאר (ועד הלשון) וד"ר פ' שלזינגר. מזכירה הוא ד"ר זאב בן-חיים.

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה ה') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יד (תש"ו), עמ' 220–233.

 

רשימה ו – תש"ח–תש"ט

ט. אופי, פסיכולוגיה דיפרנציאלית, תורשה וסביבה; י. פסיכולוגיה חינוכית

 

בפרקים המתפרסמים להלן עסקה הוועדה למונחי פסיכולוגיה משבט תש"ו ועד טבת תש"ח. בזה הגיעה פעולתה בקביעת מונחי הפסיכולוגיה הכללית כמעט לקצה. לפי התכנית שהותוותה בישיבתה במרחשוון תש"א (עיין בלשוננויא עמ' 243) תעסוק הוועדה מעתה בעיקר במונחי הפסיכואנליזה והפסיכופתולוגיה. כן מתכוונת היא להכין תוספת למונחים בפסיכולוגיה של הילד.

 

גם הפרקים האלה נמסרו לחברי ועד הלשון ולמומחים שמחוץ לכותלי ועד הלשון והוועדה לעיון מוקדם לפני הקריאה האחרונה. נענו האדונים: ד"ר עלי איזן (איתן), ד"ר ש' אינהורן (ועד הלשון), אינג'ינר שרגא אירמאי, אשר ברש (ועד הלשון), יהודה גור (ועד הלשון), שמואל ייבין (ועד הלשון), ד"ר י' כץ, ד"ר יעקב לוי, ד"ר א"ח מרצבך וד"ר נתן רוטנשטרייך. את המונחים הצרפתיים לפרק י' המציא לוועד ד"ר יעקב לוי, ובחלק ניכר גם אינג'ינר אירמאי וד"ר עלי איזן (איתן). הוועדה מודה לאדונים הנזכרים על עזרתם החשובה, גם במקרה שלא ראתה אפשרות לקבל את דעתם או את הצעותיהם.

חברי הוועדה במילואה הם: ד"ר חיים אורמיאן, פרופ' א' יוסף בונאבנטורה (יו"ר), ד"ר מ' ברכיהו, ד"ר ב' ברנר, ד"ר ל' היילפרין, ד"ר צבי וויסלבסקי (ועד הלשון), ד"ר מנחם-בנימין קלאר (ועד הלשון) וד"ר פ' שלזינגר. מזכירה הוא ד"ר זאב בן-חיים. בעיבוד הפרקים המתפרסמים השתתפו בקביעות ד"ר אורמיאן, פרופ' בונאבנטורה, ד"ר וויסלבסקי וד"ר קלאר; ד"ר ברנר וד"ר שלזינגר השתתפו רק בחלקים מסוימים של העבודה, כי הפרעות הביטחון גרמו לשינויים שונים במועדי הישיבות.

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה ו') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו טז (תש"ח-תש"ט), עמ' 90–105.

 

רשימה ז – תשי"א

יא. פסיכופאתולוגיה; יב. פסיכולוגיה של הנְּבָכִים

 

לאחר הפסקה של שנה שלמה חידשה הוועדה למונחי פסיכולוגיה את עבודתה בכסלו תש"ט (עיין לשוננו טז, עמ' 90, בהערות למטה, שבהן נמנו חברי הוועדה בהרכבה הקודם) . בימי הפסקה זו, שנגרמה על ידי מלחמת השחרור, שָכלה הוועדה שניים מחבריה הפעילים, את היו"ר פרופ' א' יוסף בונאבנטורה ואת ד"ר מנחם-בנימין קלאר שנספו בשיירת הר-הצופים בד' בניסן תש"ח, הי"ד. (במלאות שנתיים למותם הקדיש ועד הלשון לזכרם את שש הרשימות הקודמות של מונחי הפסיכולוגיה שנדפסו במכפלת, בשל ריבוי הדורשים להם.)

חברי הוועדה, שהשתתפו בעיבוד פרקים אלה היו  ה"ה ד"ר חיים אורמיאן, ד"ר מ' ברכיהו, ד"ר ב' ברנר, ד"ר צבי וויסלבסקי (יו"ר), והחברים החדשים שצורפו לוועדה: ד"ר אפרים פורת מטעם ועד הלשון וה"ה ד"ר א"ח מרצבך וד"ר ג' קפלן (שנצטרף לוועדה בישיבותיה האחרונות) כמומחים במקצוע. בקריאה שלישית של הפרקים השתתף ד"ר זאב בן-חיים; מזכיר הוועדה היה ה' מאיר מדן.

ביסוד הפרקים הנדפסים כאן הייתה רשימת מונחים, שהוכנה בידי חבר הוועדה ד"ר מרצבך והושלמה ע"י שאר חברי הוועדה (בייחוד ד"ר אורמיאן וד"ר קפלן) במשך הישיבות. עיבוד פרקים אלו נמשך עד ניסן תש"י, שמונה-עשרה ישיבות. בשתי ישיבות מיוחדות בטבת תשי"א דנה הוועדה במספר מונחים שראתה להכלילם ברשימה שנתחברה בי"ח הישיבות הקודמות. בין הקריאה השנייה לשלישית נשלחו הפרקים (בתשרי תש"י ותוספת בטבת תשי"א) לעיון לחברי ועד הלשון ולאנשי המקצוע, ובקריאה שלישית עיינה הוועדה בהערות שנשלחו מאת ה"ה ד"ר ש' אינהורן, ד"ר עלי איתן, י' בורשטין, פרופ' ש"ה ברגמן, אשר ברש, שמואל ייבין, פרופ' נפתלי-הרץ טור-סיני, ד"ר י' כץ, ד"ר יעקב לוי. החלק האנגלי של הרשימה נתחבר ע"י ד"ר ברנר והושלם ע"י ד"ר קפלן; החלק הצרפתי שבה נתחבר ע"י ד"ר איתן וה' ע' גורביץ, עובד-עראי במזכירות המדעית של ועד הלשון, והושלם ע"י ד"ר יעקב לוי.

הוועדה מודה לכל המסייעים בידה על עזרתם החשובה.

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה ז') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יז (תשי"א), עמ' 183–190.

 

רשימה ח – תשי"ג

יג. הפסיכולוגיה של גיל הילדות; יד. הפסיכופאתולוגיה של גיל הילדות

 

מונחי הפסיכולוגיה של הילד, הבאים להלן בפרק יג, חוברו ע"י הוועדה למונחי הפסיכולוגיה בירושלים על יסוד רשימת מונחים לועזיים, שהציע חבר הוועדה ד"ר חיים אורמיאן והשלימוה חברי הוועדה ד"ר מרצבך וד"ר קפלן. מונחי הפסיכופאתולוגיה שבפרק יד חוברו על יסוד רשימותיהם הלועזיות של ד"ר מרצבך וד"ר קפלן והושלמו ע"י ד"ר שלזינגר. עיבוד הפרקים האלה נמשך ממרחשוון תשי"א עד סיוון תשי"ב, בשלוש קריאות בשש-עשרה ישיבות שבהן השתתפו חברי הוועדה הא' ד"ר חיים אורמיאן, ד"ר מ' ברכיהו, ד"ר צבי וויסלבסקי (יו"ר), ד"ר א"ח מרצבך, ד"ר אפרים פורת, ד"ר ג' קפלן, ד"ר פ' שלזינגר ומאיר מדן כמזכיר.

 

בין הקריאה השנייה לשלישית נשלח החומר (במרחשוון תשי"ב) לעיון לחברי ועד הלשון ולאנשי המקצוע, ובקריאה השלישית עיינה הוועדה בהערותיהם של הא' אינג'ינר שרגא אירמאי, ד"ר עלי איתן, ד"ר זאב בן-חיים, א' דויטשר, שמואל ייבין וד"ר יעקב לוי. חבר הוועדה ד"ר ח' אורמיאן והמזכיר המדעי של ועד הלשון בתל-אביב ד"ר ע' איתן סייעו בהשלמתו ובבדיקתו של כל החלק הלועזי של הרשימה. בהשלמת החלק הצרפתי סייעו אף ד"ר יעקב לוי (ת"א) והגב' ר' דויטשר (ירושלים), ובהשלמת החלק הגרמני - חבר הוועדה ד"ר שלזינגר. לכולם, ובייחוד לד"ר חיים אורמיאן, שהשתתף בפועל בהכנת הרשימה לפרסום, נתונה תודת הוועדה על עזרתם החשובה.

 

הרשימה "מונחי פסיכולוגיה" (רשימה ח') עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יח (תשי"ג), עמ' 122–130.

 

[רשימה ט' – תשי"ט]

טו. הפסיכולוגיה החברתית

 

בישיבות הוועדה למונחי הפסיכולוגיה, שהכינה מונחים אלה, השתתפו: ד"ר צבי וויסלבסקי, ד"ר חיים אורמיאן, ד"ר י' בן-דוד, ד"ר ש"נ הרמן, פרופ' דב סדן והמזכיר הא' אהרן דותן.

במהדורה המודפסת: הכוכב ליד מונחים אחדים ברשימה זו מציין שהמונח כבר נזכר קודם לכן בפרק-משנה אחר, וכדי להקל על המעיין, הוא מובא שנית גם במקום זה.

מונחים שיש להם שימוש כללי בפסיכולוגיה החברתית והם משמשים גם באחד התחומים שיוחדו להם פרקי-משנה, באים רק בפרק-המשנה "מונחים כלליים", ועל המעיין לחפשם שם.

מונחי הפסיכולוגיה החברתית נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבות כ"ג (כ' באדר תשי"ח [12 במארס 1958]), כ"ז (י"ח בכסלו תשי"ט [30 בנובמבר 1958]), כ"ח (י' באדר א' תשי"ט [18 בפברואר 1959]); זיכרונות האקדמיה ה, עמ' 29-36, זיכרונות האקדמיה ו, עמ' 36-41, 48.

 

הפרק "הפסיכולוגיה החברתית" עברית-אנגלית התפרסם בזיכרונות האקדמיה ו (תשי"ט), עמ' 27–31.

 

***

 

ביום י' בכסלו תשכ"א (29 בנובמבר 1960) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי הפסיכולוגיה החברתית אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 806, י"ט בכסלו תשכ"א (8 בדצמבר 1960).