רתכות (תש"ך)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי ה רתכות

 

מילון זה למונחי הלחמה ורתכות ראשיתו בהצעות תיקון והשלמה לפרקים ל"ז-מ' במילון למונחי הטכניקה של ועד הלשון (ירושלים תש"ו), שהוגשו לוועדה המרכזית למונחי הטכניקה ע"י הא' י' זקס ופ' לידור.

הצעות אלו נשלחו ביולי 1951 לעיון לבעלי מקצוע אחרים, ונתקבלו עליהן הערות מקצועיות מאת איגוד המהנדסים למכונאות שע"י אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, הא' מ' ארנרייך וב' זוסמן, והערות לשוניות מאת הא' מ' בי-רב. ההצעות עם ההערות עליהן נדונו ב-10 ישיבות מאוקטובר 1951 עד מרס 1952 בוועדה שנתכוננה לשם כך. חברי הוועדה היו הא' מ' ארנרייך, מ' בדמן, ה' גרינטל, י' זקס, פ' לידור כיועצים לענייני המקצוע, והא' מ' בי-רב ומ' שמעוני כיועצים לענייני לשון, והא' אורי אסטרחן כמזכיר.

הא' שרגא אירמאי ועלי איתן השתתפו בדיונים ע"י הערותיהם השוטפות להצעות הוועדה.

בראשית 1953 נתפרסמו תוצאות דיון זה בחוזר, ואח"כ ביוני אותה שנה ובאוגוסט 1954 נתקיימה קריאה ב' בהערות ובהצעות ששלחו הא' ש' אירמאי, מ' ארנרייך, י' רול וחברת "אורט". חברי הוועדה בשעת קריאה ב' היו הא' ע' איתן, א' אסטרחן, מ' בדמן, זאב בן-חיים, ה' גרינטל, י' זקס.

עם סיכום הדיון נמצא שהמונחים הלועזיים, בעיקר באנגלית ובצרפתית, מפרקים ל"ז-מ' שבמילון למונחי הטכניקה צריכים בדיקה ותיקון מיסודם. דבר זה עיכב את פרסום הרשימה לכמה שנים עד שניתנה האפשרות לבדוק ולתקן את המונחים הלועזיים על פי המילון של האיגוד הבין-לאומי לרתכות ( Multilingual Collection of Terms for Welding and Allied Processes published with the assistance of UNESCO by the International Institute of Welding , Basle 1955 ) ובעזרתם של הא' ון הורנבק (F.M.L. Van Hornbeck) , יו"ר ועד המינוח של האיגוד הנ"ל בבריסל, ושל הא' קל (G.G. Keel) , מנהל החברה השווייצית לאצטילן בבזל.

כדי להתיר את הספקות שקמו ביחס למספר מונחים עבריים לאור המונחים הלועזיים המתוקנים, נתכנסה הוועדה לישיבה נוספת בחודש מאי 1958.

חוזר ההצעה המתוקנת נשלח בתמוז תשי"ח (יוני 1958) לעיון לחברי האקדמיה, לחברי הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה ולאנשי מקצוע, וביולי אותה שנה נתקיים בוועדת האישורים של הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה הדיון בהערות שנתקבלו מאת הא' י' בן-נון, מ' בדמן, אהרן דותן, י' זקס, י' כהן, ב' פלדשטיין, ק"א שטרק. בדיון השתתפו הא' ש' אירמאי, ע' איתן, י' בן-נון, הא' י' זקס כיועץ מקצועי והא' א' אסטרחן כמזכיר.

תוצאות דיון זה נשלחו בתשרי תשי"ט (ספטמבר 1958) בהודעת-סיכום לחברי האקדמיה. מספר שאלות שהעלו חברי האקדמיה הא' ז' בן-חיים, שמואל ייבין וניסן ברגגרין על המונחים שבהודעת-הסיכום, נדונו ויושבו בוועדת האישורים בשתי ישיבות – בשבט תשי"ט (ינואר-פברואר 1959) ובישיבה נוספת במרחשוון תש"ך (נובמבר 1959). בשתי הישיבות הנ"ל של ועדת האישורים בשבט תשי"ט לא השתתף הא' ש' אירמאי מפאת היותו בחו"ל, וכיועץ לענייני מקצוע שימש בהן מר ה' גרינטל. בישיבה האחרונה נכחו כיועצים לענייני מקצוע הא' י' ברץ וה' גרינטל.

בישיבת המליאה של האקדמיה ללשון העברית ביום ח' בכסלו תש"ך (9 בדצמבר 1959) נדונו עוד ספקות אחדים, ואושר המילון כולו כהחלטת האקדמיה.

המהדורה המודפסת: באחרונה נוספו בדפים מיוחדים ציורים למספר מונחים שבמילון. הציורים צולמו מחלק א' של המילון הבין-לאומי הנ"ל. כל מונח שיש לו ציור בדפים המיוחדים, צוין בכוכב ע"י מספרו.

הוועדה מחזיקה טובה הרבה לכל המוסדות והאנשים הנ"ל שעזרו בעצתם ובעבודתם לתיקונו של המילון, וכן לאיגוד הבין-לאומי לרתכות (International Institute of Welding) בלונדון על הרשות להשתמש במונחים ובציורים מתוך המילון שהוציא, להא' גולדשמידט, מנהל המכון הבלגי לרתכות, לחברת הפרסומים לריתוך אוטוגני בפריס, ל- Revue de Soudure Electrique בג'נבה על עצתם לתיקון המונחים הלועזיים ולנספח לענייני תרבות של צירות צרפת בישראל על שהמציא לוועדה מילון טכני רב-לשוני.

כן מודה הוועדה למר י' זקס על בחירת הציורים למילון, למר מ' בדמן על עזרתו בבירור שאלות מקצועיות, למר מאיר מדן ממזכירות האקדמיה ללשון העברית שקרא הגהה מן המילון, להא' מ' ארנרייך שהגיה את המונחים הגרמניים, להא' י' רוזנברג על הגהת המונחים הצרפתיים, לגב' בלהה בר ולגב' אסתר אלחדיף על חיבור המפתחות למילון ולבית-הדפוס "אות" בחיפה, שבו סודר והודפס המילון.

 

* * *

 

ביום י"א בכסלו תשכ"א (30 בנובמבר 1960) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שהמילון למונחי הרתכות אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 806, י"ט בכסלו תשכ"א (8 בדצמבר 1960).

"מילון למונחי הרתכות" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים – חיפה, תש"ך.