פיזיקה: חשמל ומגנטיות (תשל"ו)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הפיסיקה

חלק ב' – חשמל ומגנטיות

 

את המצע למילון זה, שהוא חלקו השני של המילון למונחי הפיסיקה, הכין אינג'ינר ד' יצחקי. חלקו העיקרי של המצע נשלח בשבט תשל"ב (ינואר 1972) לכמה אנשי מקצוע לשם קבלת הערות. פרקו האחרון, אלקטרוניקה, שבדק ד"ר אורי שמעוני, נשלח בכסלו תשל"ג (נובמבר 1972). בקריאה א' (שבט תשל"ב – טבת תשל"ג; פברואר-דצמבר 1972), נדונו המצע וההערות בוועדה מקצועית – הוועדה למונחי הפיסיקה – ב-7 ישיבות. על תוצאות הדיון הזה נתפרסם חוזר לחברי האקדמיה ללשון העברית      ולאנשי מקצוע באדר ב' תשל"ג (פברואר 1973). הוועדה המקצועית דנה בחוזר, בהערות שנתקבלו עליו, ובהצעות השלמה של אינג'ינר יוסף בן-נון בקריאה ב' ב-11 ישיבות (מרחשוון תשל"ד – טבת תשל"ה; נובמבר 1973 – ינואר 1975).
 

סטיות מן הקביעות שבמילון למונחי קשר ואלקטרוניקה נדונו בישיבה משותפת של נציגי הוועדה למונחי הפיסיקה והוועדה למונחי הקשר בתום קריאה א' ולקראת הסיום של קריאה ב'.
 

ועדת האישורים דנה במונחי החשמל והמגנטיות בישיבותיה מיום י"ז באדר תשל"ה (28 בפברואר 1975) וכ"א באייר תשל"ה (2 במאי 1975).
 

הודעת סיכום על המונחים שיש בהם חידוש מצד הלשון נשלחה לחברי האקדמיה, וההערות שנתקבלו נדונו בוועד המינוח של האקדמיה בישיבתו מיום כ"ג בתמוז תשל"ה (2 ביולי 1975).
 

מליאת האקדמיה אישרה את המילון בישיבתה מיום כ"ב בכסלו תשל"ו (26 בנובמבר 1975).
 

בוועדה המקצועית שדנה במונחי החשמל והמגנטיות השתתפו הא' משה מיקם כנציג האקדמיה ואנשי המקצוע האדונים שרגא אירמאי, ד' יצחקי, נ' לרמן, ב' פרת (בקריאה ב'), אורי שמעוני (בקריאה א'), י' שפיר (בקריאה ב'). בקריאה א' השתתף גם מרדכי לינדמן.
 

מזכיר הוועדה היה הא' יוסף בן-נון.
 

בדיונים המשותפים השתתפו חברי הוועדה למונחי הקשר האדונים ד' דגני, י' היינריך, מ' שקד.


עזרו לוועדה בהערותיהם חברי האקדמיה האדונים אפרים ברוידא, מאיר הלל בן-שמאי, אהרן דותן, שמואל ייבין, משה מייזלש, שמשון מלצר, יהודה רצהבי, יצחק שבטיאל ואנשי המקצוע האדונים י' היינריך, מ' שניר, א' צ'צ'יק, א' רון, א"ז קאופמן. הא' עלי איתן עמד לימין הוועדה בהערותיו בכל שלבי הדיון.
 

[במהדורה המודפסת] הא' ציון בושריה ניהל את ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות והגב' נורית רייך הגיהה את המפתח העברי.
 

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – מודים לכל האנשים שעזרו בהכנת המילון.

ראויה לציון מיוחד חברת החשמל לישראל בע"מ על סיועה האדיב בהוצאתו של המילון לאור.

 

***

ביום כ"ה בטבת תשל"ו (29 בדצמבר 1975) חתם שר החינוך והתרבות אהרן ידלין על הודעה שהמילון למונחי הפיסיקה, חלק ב' – חשמל ומגנטיות אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 2185, י"ג בשבט תשל"ו (15 בינואר 1976).

המילון יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים – חיפה, תשל"ו.