זוחלים (תרצ"ח)

סריקות   

הקדמה -  רשימת הזוחלים והדוחיים המצויים בארץ

 

הרשימה הנדפסת להלן היא פרי עבודתה של הועדה למונחי הזואולוגיה שישבה בתל-אביב. חבריה הם: פ. אוירבך (יו"ר), מ. אזרחי וד"ר ש. טשרניחובסקי מחברי ועד הלשון, והה' ד"ר אל. ברש, מורה לטבע, ד"ר ע. ליבמן איכטיולוג מומחה (השתתף בישיבות עד צאתו מן הארץ בחורף תרצ"ח), ד"ר ה. מנדלסון, זואולוג מן המכון הביולוגי-הפדגוגי, י. מרגולין – מנהל המכון הנ"ל וא. פלדמן – אגרונום, עורך "הטבע והארץ". כמו כן השתתפו בחלק זה של עבודתה המזכירים מר א. זידמן (תשרי – ניסן תרצ"ז) וש. ייבין (אחר זאת). כמו ברשימת הדגים, שחלק ממנה נדפס בלוחות מיוחדים וחלק נוסף גם במילון למונחי המטבח, כן גם ברשימות האלה שמה לה הועדה לקו לקבוע שמות ביחוד לבעלי החי המצויים בארץ, ובראש ובראשונה להחזיר לישנם את השמות הבאים בספרותנו העתיקה (במקרא, במשנה, בתלמוד ובמדרשים). רק במקום שאי אפשר היה למצוא שֵם לחיה מן החיות בספרות העתיקה ראתה הועדה לחדש ולכנות בעל-חי זה בשם המיוסד על מראהו, מבנהו, תכונותיו או מקום המצאו הרגיל.

לעיני הועדה היה רוב החומר הלשוני שנתפרסם בענין הנדון; ואולם היא ראתה רשות לעצמה לשנות ממה שהניחו קודמיה בכל אשר מצאה שהשמות המחודשים לא התאימו לתפקידם, אם מבחינת צלילם או מבחינת משקלם או מבחינת תכנם.

 

תל-אביב, כ' תמוז תרצ"ח.  

 

***

 

רשימת הזוחלים והדוחיים המצויים בארץ – עברית-לטינית – פורסמה בלשוננו ט (תרצ"ח), עמ' 245–248.