מדידה (תשכ"ה)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי תורת המדידה בעבודות מתכת

מילון זה למונחי תורת המדידה בעבודות מתכת נוסד על אוסף מונחים, שחיברו האדונים ג' נרקיס, מ' קאט וי' רול, ובו נכללה גם הצעה של רשימת מונחי כלי מדידה מאת הא' מ' ארנרייך. ועדה מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה דנה בהצעות אלו בקריאה ראשונה בשנים תשי"ח-תשי"ט, וקביעותיה הארעיות נשלחו לעיון חברי האקדמיה ובעלי המקצוע בשני חוזרים (מרחשוון תשי"ח וטבת תשי"ט). חברי הוועדה הזאת היו האדונים מ' ארנרייך, י' בן-נון, י' ברץ, א' הלפרין, ד' יצחקי, שמשון מלצר, ג' נרקיס, י' סמיד, מ' קאט, י' רול; ומזכירה הא' אורי אסטרחן.

האדונים שרגא אירמאי ועלי איתן עזרו לוועדה בהערות על זיכרונות-הדברים מישיבותיה.

בתום דיוני הוועדה נשלחה הצעת המילון לחברי האקדמיה בהודעת סיכום בחודש אב תש"ך. הערעורים שנתקבלו נדונו בוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בשלוש ישיבות (כסלו-אדר תש"ך), שהשתתפו בהן חברי הוועדה האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, י' בן-נון עם האדונים י' ברץ, ד' יצחקי, מ' קאט וי' רול.

מליאת האקדמיה דנה במילון ואישרה את המונחים שבו בישיבותיה ביום ו' בניסן תשכ"א (ישיבה מ"ד) וביום ל' בסיוון תשכ"א (ישיבה מ"ה).

יעמדו על הברכה כל האנשים הנ"ל וגם אלה שהסתייענו בהערותיהם על החוזרים, והם האדונים א' אלכסנדר, זאב בן-חיים, ניסן ברגגרין, י' גולדהמר, ב' גוסינסקי, מ' גלברט, אהרן  דותן, מ"ח דיסקין, גדעון הנמן, י' טישלר, שמואל ייבין, א' לוי, ר' לוי, ש' לייבל, י' מירון, עזרא ציון מלמד, ש' נוימן, ס' סגל, ד' עמיר, פ' פואה, א' פורת, מ' פלג, ב' פלדשטיין, ב' שוורצוולד, ק' שטרק.

התרגום הצרפתי למונחים הוכן בידי מר ג' נרקיס ונבדק והושלם בידי מר P. Naslin  בצרפת. מר J.Teynier משגרירות צרפת עזר בהמצאת תרגום זה. הא' מ' קאט הכין ובדק את התרגום הגרמני בכל שלבי הדיון.

המהדורה המודפסת: האדונים ע' איתן, א' אסטרחן, ג' הנמן, מ' קאט וי' רול הביאו את המילון לדפוס, האדונים י' ברץ, מ' קאט וי' רול המציאו את הציורים, והגב' בלהה בר הכינה את כל המפתחות וטרחה גם בהגהות הדפוס.

תודת האקדמיה והטכניון נתונה לכולם.

* הכוכב על יד המספר של קצת מונחים מורה על ציור (עמ' 74-59).
המילון הוקדש לזכרו של פרופסור
מ' ארנרייך, ממורי הטכניון בחיפה, שנפטר ביום ט' בתמוז תשכ"א,  והוא שהניח את היסוד למילון זה.

 ***

ביום כ"א באייר תשכ"ד (3 במאי 1964) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי תורת המדידה בעבודות מתכת אושר במליאת האקדמיה.

המילון פורסם ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1090, ג' בסיוון תשכ"ד (14 במאי 1964).

"מילון למונחי תורת המדידה בעבודות מתכת" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים - חיפה תשכ"ה.