תברואה (תשי"א)

סריקות   

הקדמה – מונחי תברואה

 

בכסלו תש"ט הגישה המחלקה לתברואה באגף להיגיינה ציבורית של משרד הבריאות ללשכת ועד הלשון בתל-אביב רשימה של מונחי תברואה אנגליים וביקשה את תרגומם לעברית. לאחר שהוכן החומר על-ידי המזכירות המדעית של ועד הלשון בעזרתו של אינג' שרגא אירמאי, נדונה הרשימה בשתי קריאות בוועדה למונחי בניין בתל-אביב. בכל הישיבות המוקדשות לנושא זה נכחו ה"ה אשר ברש, א' ליליען, ויהושע שטיינבוק ובקצתן גם ה"ה ד"ר ברזל, דוד טוביה, אהרן עמרמי וד"ר מ' שחם. כמזכיר הוועדה שימש ד"ר עלי איתן.

באדר תש"ט נשלחו הצעות הוועדה לחברי ועד הלשון ולבעלי-המקצוע לשם עיון וחוות-דעת. אחרי קבלת הערותיהם של ה"ה ש' אירמאי, ד"ר ז' בן-חיים, ש' ייבין, ש' פונרוב ונ' שיפריס ז"ל דנה הוועדה ברשימה בקריאה שלישית והגיעה לידי ההחלטות המתפרסמות כאן.

רשימת מונחים זו באה להשלים ולתקן את רשימת "מונחי הבראת מעונות", שיצאה בשנת תרפ"ח ב"זכרונות ועד הלשון העברית", מחברת ו', עמ' 41–42. השינויים, שחלו בקצת המונחים, מקורם בהתפתחות המקצוע ובהתפתחות לשוננו בשלושים השנים מאז נקבעו המונחים שברשימה הראשונה.

 

***

 

רשימת מונחי התברואה עברית-אנגלית פורסמה בלשוננו יז (תשי"א), עמ' 181–182.