ביוב (תשכ"ה)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הביוב וההתקנה התברואית

 

מילון זה נצטרף משלוש רשימות של מונחי ביוב והתקנה תברואית, שנדונו במשך עשר שנים בוועדה מקצועית מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה. הצעת הרשימה הראשונה חוברה בידי הא' א' קרשון, הצעת הרשימה השנייה בידי האדונים י' גוטשטין, ש' זליג וא' קרשון, ואת הרשימה המשלימה האחרונה הכינו עובדי המעבדות להנדסה סניטרית בטכניון. בתום הדיון בכל אחת מן הרשימות נשלחו הצעות הוועדה בחוזרים אל חברי האקדמיה ואל בעלי המקצוע, ולאור הערותיהם חזרה ועיינה הוועדה בכל המונחים. אחר שנסתיים דיון זה ושלוש הרשימות נצטרפו למילון אחד, שלחה המזכירות את כל המונחים המוצעים אל חברי האקדמיה בהודעת-סיכום (אלול תשכ"ב) ובשתי הודעות נוספות (מנחם-אב תשכ"ג, כסלו תשכ"ד). ערעורים שנתקבלו מחברי האקדמיה ומבעלי מקצוע על קצת מונחים, נתבררו בחמש ישיבות של ועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, ולבסוף דנה מליאת האקדמיה במילון ואישרה את המונחים שבו ביום כ"ה בכסלו תשכ"ד וביום כ"ט בשבט תשכ"ד (ישיבות נ"ח וס').

חברי הוועדה שערכה מילון זה היו האדונים עלי איתן, שרגא אירמאי, אברהם קריב, י' ארגמן, י' ברויר, א' גובר, מ"ח דיסקין, ס' דיוויס, מ' לובזנס, א' קרשון, צ' ונטיק, ש' נהיר; ובקצת ישיבות השתתפו האדונים י' גוטשטין, מ' מלין, מ' מרגלית, ג' פרקר, ז' קרונפלד ומ' רבהון.

מזכירה של ועדה זו ושל ועדת האישורים היה הא' אורי אסטרחן. חברי ועדת האישורים, האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, א' אסטרחן וי' בן-נון, נעזרו בישיבותיהם בעצתם של האדונים מ' לובזנס, ז' קרונפלד וא' קרשון.

תרומה חשובה לשכלול המילון תרמו האנשים ששלחו הערות והצעות בעקבות החוזרים וההודעות הנ"ל, והם האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, א' אסטרחן, יהודה בורלא, זאב בן-חיים, ניסן ברגגרין, י' גוזני, א' גולדברג, אהרן דותן, מ"ח דיסקין, גדעון הנמן, צ' ונטיק, ב' זוסמן, ש' זליג, י' טישלר, מ' יבור, שמואל ייבין, ד' יצחקי, דניאל לייבל, ש' נהיר, ש' פונרוב, ב' פלדשטיין, ז' קרונפלד, ד' שוחט. יעמדו כולם על הברכה, כל אחד לפי חלקו, ועמם האנשים שטרחו לקבוע ולהשלים את המונחים הלועזיים שבמילון זה, הם האדונים י' בן-נון, ש' זליג, מ' לובזנס, י' ליטמן, מ' מושקובסקי, ש' פונרוב, י' פטר, ג"מ צדיק, ש' קפלן, א' קראיון-ז'נטיל ( A. Carayon Gentil ), ז' קרונפלד, א' קרשון.

 

המהדורה המודפסת: הא' א' אסטרחן ערך את כתב היד והשגיח על ההדפסה. הגב' בלהה בר הכינה את כל המפתחות למילון, והיא אף קראה את כל הגהות הדפוס.

כוכב על יד המספרים של קצת מונחים מורה על ציור.

 ***

  ביום ט"ו בטבת תשכ"ה (20 בדצמבר 1964) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי הביוב וההתקנה התברואית אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1145, כ"ו בטבת תשכ"ה (31 בדצמבר 1964).

"מילון למונחי הביוב וההתקנה התברואית" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים - חיפה, תשכ"ה.