כלי יד (תשכ"ה)

סריקות   

הקדמה - מונחי כלי-יד בעבודות מתכת

 

הפרקים האלה ממונחי כלי העבודה בעבודות מתכת נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה ס"ד ביום י"א בטבת תשכ"ה (16 בדצמבר 1965; זיכרונות האקדמיה, כרך יב). חברי הוועדה  שעסקה במונחים האלה, היו האדונים עלי איתן, י' אלרואי, ש' ישראלי, שמשון מלצר, א' קימלמן, ברוך קרוא, י' רול, ע' שלוש, ומזכירה היה הא' גדעון הנמן. את הצעת המונחים הראשונה, שהונחה ביסוד דיוני הוועדה, הכין הא' י' רול בעצה עם הא' ע' איתן. על החוזרים, שהובאו בהם המונחים לפני חברי האקדמיה ובעלי המקצוע לשם חוות דעתם, העירו האדונים שרגא אירמאי, י' אלרואי, יהודה בורלא, זאב בן-חיים, י' בן-נון, ש' בראון, מ' ברנט, י' ברנשטיין, י' ברץ, ד' גפני, אהרן דותן, י' הלבץ, מ' זיידל, מ' חקלאי,  א' טירקל, שמואל ייבין, י' כהן, א' לוי, רפאל לוי, מאיר מדן, עזרא ציון מלמד, ש' מלצר, ע' סלידע, מ' עמי, ב' פלדשטיין, י' פרנקל, מ' קאט, י' קסל, י' רוזנפלד, י"א שץ. – ועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, המשותפת לאקדמיה ולטכניון, חזרה ועיינה במונחים לפני הבאתם לאישור המליאה. בישיבת ועדת האישורים השתתפו האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, י' בן-נון והא' אורי אסטרחן כמזכיר.

 

 

* * *

ביום ב' במרחשוון תשכ"ז (16 באוקטובר 1966) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי כלי יד בעבודות מתכת אושרו במליאת האקדמיה.

המונחים כוללים: א. כלי תפיסה; ב. מפתחות; ג. כלי חיתוך ושיוף.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1312, י"ג במרחשוון תשכ"ז (27 באוקטובר 1966).

הרשימה התפרסמה בזיכרונות האקדמיה כרך יב (תשכ"ה), עמ' 50–60.