חינוך (תשכ"ב, תשכ"ה)

סריקות   

הקדמה - מונחי החינוך

א. תורת החינוך; ב. תורת ההוראה
[הרשימות]  נדונו  ואושרו  במליאת  האקדמיה  בישיבות  ל"ט,  מ"א,  מ"ב  ומ"ג  (זיכרונות  האקדמיה, כרך ז-ח).
ביום י"ט בתמוז תש"ך (14 ביולי 1960), ביום ט"ז בטבת תשכ"א (4 בינואר 1961), ביום י"ז בטבת תשכ"א (5 בינואר 1961) וביום ה' בניסן תשכ"א (22 במארס 1961). חברי הוועדה, שהכינה רשימה זו בשנות תשי"ג-תשט"ז, היו האדונים פרופ' אפרים אלימלך אורבך, פרופ' זאב בן-חיים ופרופ' יוסף יואל ריבלין – מטעם האקדמיה ללשון העברית; האדונים פרופ' צ' אדר ופרופ' י' כץ – מטעם המחלקה לחינוך של האוניברסיטה העברית; האדונים אברהם אבן-שושן, ד"ר חיים אורמיאן וד"ר פ' שלזינגר – מטעם משרד החינוך והתרבות. מזכיר הוועדה היה הא' מאיר מדן. הרשימה לדיון הוכנה בידי ד"ר ח' אורמיאן, ובהשלמת המונחים הלועזיים סייעו ד"ר יעקב לוי והגב' בלהה בר, פרופ' ד"ר ה' ונקה (המכון לפדגוגיה מטעם אונסק"ו בהמבורג), ד"ר מרדכי כהן וד"ר ש"י כהן. רשימת המונחים לדיון בסעיף "אמצעי המחשבה" הוכנה בידי ד"ר מ' שפירא.

שלושה מונחים בפרק "תורת ההוראה" נדונו ואושרו בישיבה מ"ח של המליאה, ביום ד' בניסן תשכ"ב (8 באפריל 1962) ולשם שלמות הרשימה נדפסו כאן.

***

ביום ג' בסיוון תשכ"ב (5 ביוני 1962) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי החינוך אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 939, י"ט בסיוון תשכ"ב (21 ביוני 1962).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה ט (תשכ"ב), עמ' 26-9.

  

ג. המנהל בחינוך; ד. מוסדות החינוך; ה. הכיתה, מורים ותלמידים; ו. בית הספר הגבוה
פרקים ג, ד, ה, נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה ס"ה ביום כ"ט באדר א' תשכ"ה (3 במארס 1965).

חברי הוועדה למונחי חינוך היו הא' עלי איתן, מאיר מדן ויוסף יואל ריבלין מטעם האקדמיה; הא' חיים אורמיאן, א' דושקין וע' יפה כבעלי המקצוע. מזכירה הא' ששון סומך. בישיבות השתתף גם הא' אהרן דותן. הוועדה נעזרה בהערותיהם של האדונים ש' אדן, צ' אדר, שרגא אירמאי, י' בן-נון, ניסן ברגגרין, י' גולדשמידט, גדעון הנמן, מאיר ולנשטיין, שמואל ייבין, י' כהנא, י"מ לנדאו, שמשון מלצר, ע' עצמון, א"פ קלינברגר, ש' קגלר וחיים רבין.

***

ביום ב' במרחשוון תשכ"ז (16 באוקטובר 1966) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי החינוך: (ג) המנהל בחינוך; (ד) מוסדות החינוך; (ה) הכיתה, מורים ותלמידים; (ו) בית הספר הגבוה אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1312, י"ג במרחשוון תשכ"ז (27 באוקטובר 1966).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה יב (תשכ"ה), עמ' 42-29.