פרפרים (תשע"ח)


רשימת שמות הפרפרים נדונה בוועדה למונחי זואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית.
 
הכין את הרשימה עוז בן־יהודה.
 
השתתפו בדיוני הוועדה חברי הוועדה אנשי המקצוע – עוז בן־יהודה, אפרת גביש־רגב, דני גולני, ליאת גורדון, חנן דימנטמן, נטע דורצ'ין, חגי הלל, יוסף הלר (יושב ראש הוועדה), זוהר ינאי, דני סימון, אמנון פרידברג; נציגי האקדמיה ללשון – קרן דובנוב, מרדכי כסלו; מרכזת הוועדה: רונית גדיש. בקריאה השנייה הצטרפו לוועדה נציגי אגודת חובבי הפרפרים דובי בנימיני, אופיר תומר.
 
מטרת הוועדה הייתה להסדיר את שמות פרפרי ישראל. במידת האפשר ניתנו שמות נפרדים לסוגים השונים, וזאת כדי לסייע למתעניינים לחדד את היכרותם עם עולם הפרפרים של ישראל ולהבחין בין פרפרים לא רק ברמת המשפחה אלא גם ברמת הסוג. עם זאת לסוגים קרובים הדומים מאוד במראה, ניתן במקרים רבים אותו השם. לרוב לא שונה שם הלוואי; שונו שמות מוטעים וכן שמות לוואי על שם צמח פונדקאי לפי השמות המעודכנים של צמחי הארץ. לא נכללו ברשימה פרפרים שאינם מצויים בישראל.
 
ברשימה כלולות רק משפחות שהמיון שלהן יציב יחסית: כל משפחות פרפרי היום; רפרפיים ושבתאיים ממשפחות פרפרי לילה, ומין ממשפחת טוואי־המשי. פרפרי לילה נוספים יידונו כאשר תתייצב הסיסטמטיקה שלהם.
 
הרשימה נדונה בוועדה בשנת תשע"ז–תשע"ח בקריאה ראשונה ושנייה. באלול תשע"ח (אוגוסט 2018) נדונה הרשימה בוועדת המינוח המרכזית.
 
הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ"ג באלול תשע"ח, 3 בספטמבר 2018 (ישיבה שנח).