חוזק חומרים (תשכ"ח)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי חוזק חומרים

[את] ההצעה הראשונה למילון מונחי חוזק חומרים חיבר אינג'ינר ס' רוזנהויפט על יסוד רשימות קודמות מאת פרופ' מ' ריינר (מילון למונחי תורת החוזק והראולוגיה, תשט"ז), ומאת אינג'ינר ס' יובל (מונחי חוזק חומרים, תשט"ו). לאחר שהגיה פרופ' שרגא אירמאי את ההצעה כולה ופרופ' א' זסלבסקי את החלק הגרמני שבה [במהדורה המודפסת], היא שוכפלה ונשלחה למעוניינים בכסלו תשי"ח (דצמבר 1957).

העירו עליה האדונים עלי איתן, מ' ארנרייך, י' בורישנסקי, ע' בן-צבי, צ' גצלר, י' גולדהמר, ז' דגני, מ"ח דיסקין, י' זינגר, י' טישלר, א' לוי, ד' עמיר, פ' פואה, ב' פלדשטיין, א' קולר, מ' ריינר, א' שקלרסקי וק"א שטרק.

המילון המוצע וההערות עליו נדונו בוועדה מקצועית בשלוש קריאות (מ"ח ישיבות), מחודש טבת תשי"ט (דצמבר 1958) עד חודש טבת תשכ"ז (דצמבר 1966).

חברי הוועדה המקצועית היו: מטעם האקדמיה ללשון העברית – האדונים שמשון מלצר ואברהם קריב ומבעלי המקצוע – האדונים ד' אביר, ע' בן-צבי, א' זסלבסקי, א' פוקס ומ' ריינר. מזכיר הוועדה היה הא' אורי אסטרחן. האדונים ע' איתן וש' אירמאי השתתפו בדיון על-ידי הערותיהם בכתב לזיכרון הדברים של כל ישיבה וישיבה.

תוצאות הקריאה הראשונה פורסמו בשלושה חוזרים: באלול תשי"ט (פרקים א-ה), במרחשוון תשכ"ג (פרקים ו-י) ובסיוון תשכ"ג (פרקים י-טו).

תוצאות הקריאה השנייה פורסמו בהודעת סיכום באייר תשכ"ז (מאי 1966), ולשם כך ערך הא' א' פוקס את כל החומר מחדש.

בהערות על החוזרים ועל הודעת הסיכום עזרו לוועדה האדונים: ד' אביר, א' אלכסנדר, מ' ארנרייך, יוסף ברויר, י' אלתרמן, י' בורישנסקי, יחיאל בן-נון, ניסן ברגגרין, מ' ברנט, ז' דגני, מ"ח דיסקין, י' דן, גדעון הנמן, צ' ונטיק, א' זסלבסקי, י' טישלר, שמואל ייבין, א' לוי, דניאל לייבל, אהרן מירסקי, ד' עמיר, מ' פבזנר, י' פרושנסקי, מ' קאט, שוחט.

ערעורים שנתקבלו מחברי האקדמיה ומבעלי מקצוע על הודעת הסיכום נדונו בתקופה שבין סיוון תשכ"ו לטבת תשכ"ז, בחמש ישיבות של ועדה מצומצמת בהשתתפות האדונים ד' אביר, ע' איתן, א' פוקס וא' קריב. כמה ספקות ובעיות תיאום עם מונחי מקצועות אחרים נתבררו בטבת תשכ"ז ובשבט תשכ"ח בשתי ישיבות של ועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בהשתתפות האדונים ש' אירמאי, ע' איתן ויחיאל בן-נון. גם בוועדות אלו שימש הא' א' אסטרחן מזכיר.

המילון אושר במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבה פ"א ביום י"א בתמוז תשכ"ז (19 ביולי 1967). פרופ' פ' קמפוס ( F. Campus ) מהאקדמיה הבלגית למדעים הואיל להשלים את החסר בצרפתית (במהדורה המודפסת), והא' יוסף בן-נון הגיה את החלק הלועזי שבמילון.

במהדורה המודפסת: הא' ציון בושריה היה הממונה על התכנית ועל הביצוע של התקנת המפתחות במכונות I.B.M . העריכה הלשונית של המפתחות ובדיקתם בשעת התקנתם במכונות היו בידי הגב' בלהה בר. הגב' אידה קפלן קראה את הגהות הדפוס, והא' א' אסטרחן הביא את הספר לדפוס ופיקח על ההדפסה כולה.

***

  ביום י"ד במנחם-אב תשכ"ח (8 באוגוסט 1968) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי חוזק חומרים אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1470, ה' באלול תשכ"ח (29 באוגוסט 1968).

  "מילון למונחי חוזק החומרים" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים - חיפה תשכ"ח.