התעמלות (תרע"ג)

סריקות   

הקדמה -  מֻנְחֵי ההתעמלות

 

רשימת ההתעמלות המפרטת הזו נשלחה להועד מאת מורה ההתעמלות בגמנסיה העברית ביפו מר צ. אורלוב. בישיבות הועד על דבר המנחים הללו השתתפו גם מר אורלוב וגם מר גולדסמיט, מורה ההתעמלות בבי"ס למורים של ח' העזרה בירושלים – ואחרי שהם הראו בפעל-ממש את הוראתה של כל מלה – קבע הועד את הרשימה, בשנותו ובהחליפו מה שנראה לו לנכון יותר.

הוועד מביע בזה את תודתו העמוקה לשני האדונים הנכבדים בעד טרחתם המרובה.

בסבת ימי החפש של בין הזמנים, שבהם יצא רב חברי ועד הלשון מירושלים, נפסקה עבודת הועד לשני חדשים וחצי. בראשית מרחשון תרע"ג התחילו שוב ישיבות הועד והן נמשכות כסדרן פעם בשבוע.

על הסדר היתה רשימת מנחי "ההתעמלות" – המקצע החדש בחיינו בכלל ובחיי בתי ספרנו בפרט. מורים רבים שבמושבות, שהתלבטו בקביעת שמות לפעלות ההתעמלות השונות, ושכל אחד עשה לו מֻנחים אחרים, פנו אל הועד בבקשה לקבע המלים היותר נחוצות. בבקשה כזו פנתה גם אגדת המכבי בירושלים, וגם תלמידי השעורים החנוכיים שבגרודנא שאלו כזאת מהועד. ובהיות שהמקצע כלו חדש ובספרותנו לא נקבעו כלל מלים למושגים האלה, היה על הועד לקבע מנחים חדשים לכל המשגים.

 

***

 

רשימת מֻנְחֵי ההתעמלות עברית-גרמנית התפרסמה בזכרונות ועד הלשון, מחברת ב (תרע"ג), עמ' 4–9; נתפרסמה שנית בזכרונות ועד הלשון מחברות א' ב' ג' (תרע"ב-תרע"ג / תרפ"ט), עמ' 83–88.