התעמלות (תרצ"ז)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי ההתעמלות

 

המלון למונחי ההתעמלות והספורט הוא השמיני בסדרת המלונים שהוצאו לאור מטעם ועד הלשון העברית.

מלון זה מכיל את המונחים העיקריים בהתעמלות ובמקצועות ספורט שונים. כמה ממונחי ההתעמלות (ביחוד בסעיף ההתעמלות במכשירים) ומונחים מפורטים למקצועות הספורט ולמשחקי תחרות עדיין הם נדונים והולכים; לבל תתעכב הדפסת המלון, ראתה הוועדה, שטיפלה במלון זה, לדחות לעת עתה את הדפסת המונחים הנ"ל ולפרסמם – לאחר שתוכרענה הפלוגתות – ברשימות נוספות. כמו-כן רוצה הוועדה להעיר את אזנם של המשתתפים במלון זה על התרגומים הלועזיים הניתנים בצדו של כל מונח עברי: אלה נתכוונו לתרגם רק את הוראתו של המונח בדיני התעמלות, ואינם ממצים את כל הוראותיו בלשוננו החיה, ולפרקים אף שונים הם במידת-מה מהוראתה של התיבה הנדוֹנה בדיבור ובספרות.

המלון הזה סודר לפי רשימות מונחים (עברית וגרמנית), שלקטם ואספם מר צבי נשרי (אורלוב), מורה להתעמלות בגמנסיה "הרצליה" ובבית המדרש למורות ולגננות בת"א. רוב המונחים הם חידושי לשון משלו. יסוד המלון היא רשימת מונחים, שאושרה ע"י ועד הלשון עוד בשנת תרע"ג ונתפרסמה בזכרונות ועד הלשון, חוברות א'-ג', עמ' 88-83. רשימה זו בצורה מורחבת ומתוקנת נתפרסמה שנית ב"לשוננו" כרך ו', חוב' ג'-ד', עמ' 256-248. מחברן של שתי הרשימות הנ"ל שיכללן והרחיבן הרבה, והן נדונו בפרוטרוט ובהרחבה בישיבותיה של ועדה מיוחדת, אשר נתמנתה למטרה זו מטעם ועד הלשון. הוועדה עבדה קרוב לשנתיים ימים, ובה השתתפו בראשונה: חברי ועד הלשון ה"ה ד"ר ש. איינהורן והמשורר י. פיכמן, מחבר הרשימות מר צ. נשרי, שהיה יו"ר הוועדה, וב"כ [בא כוח] "המכבי" – מר י. אלוף. תוך כדי עבודתה של הוועדה הצטרף אליה ב"כ "הפועל" מר מ. בניהו; ומאחר שמר אלוף לא יכול להשתתף בעבודת הוועדה עם התחלת המאורעות בקיץ תרצ"ו (הוא גר בירושלים, ואילו הוועדה ישבה בתל-אביב), צורף לוועדה במקומו מר א. רובינשטיין. הסתדרות "ביתר" לא נענתה לבקשתה של לשכת ועד הלשון לשלוח ב"כ משלה לוועדה. מראשית עבודתה של הוועדה השתתף בה גם מזכיר לשכת ועד הלשון בת"א: מתחילה ד"ר זאב בן-חיים ואחריו מר שמואל ייבין, ובימי העדרו של האחרון מהארץ (בחורף תרצ"ז) מ"מ מר י. א. זיידמן.

בהיות מלון זה מכוון לא רק לבני א"י, אלא גם לתפוצות הגולה, שבהן אין העברית שגורה בפי חוגי המתעמלים כשפת דיבור, ראתה הוועדה להוסיף כמה מונחים (כגון שמות חלקי הגוף) ובטואים (כמאה במספר), שהוראתם אינה תכנית בלבד, אלא שמרבים להשתמש בהם בהתעמלות ובספורט, אם כי מלים אלה הן מן המפורסמות, ולגבי המתעמל בארץ מציאותן במלון מיותרת. מונחים "נוספים" אלה נלקטו מן החומר שנשלח למחבר הרשימות מר צ. נשרי, מחו"ל, בשאלה כיצד להביע את הדברים בעברית.

המהדורה המודפסת: במפתח העברי, שנדפס בסוף המלון ובו נרשמו המונחים במדורות עניניים, נאספו מלים ובטואים אלה בשני מדורות מיוחדים.

המונחים העברים נתרגמו כאן לשלוש לשונות: גרמנית, אנגלית ופולנית. גרמנית על שום מה? משום שהיא משמשת יסוד לרשימת מונחים זו; כי בגרמניה – וכן בארצות הסקנדינאביות – התפתח מקצוע ההתעמלות ביותר והגיע למדרגה גבוהה מאוד. ויש להעיר, כי במדינות שונות שבהן נוהג הפיקוד בגרמנית (גרמניה הישנה והחדשה, אוסטריה, שווייץ) אין אחידות במונחים; מכאן ריבוי המונחים הנרדפים בשפה זו. התרגום הגרמני הגַה בידי מר קורט מרכס, מורה להתעמלות; והוא, הוא אשר ערך את המפתח הגרמני בסדר הא"ב, שנדפס בסוף המלון.

אנגלית על שום מה? משום שהיא השפה האירופית הרשמית בארץ, וגם שפת דיבורם של המוני יהודים רבים בתפוצות הגולה. התרגום האנגלי נעשה בידי מר מאיר מרט, מורה להתעמלות בבית הספר העברי הריאלי בחיפה; והוא, הוא אשר ערך את המפתח האנגלי בסדר הא"ב שבסוף הספר.

פולנית על שום מה? משום שבמדינת פולניה יושבים אוכלוסים יהודים עצומים וקיימים בה איגודי התעמלות רבים שיהיו נזקקים לספר. התרגום הפולני נעשה בידי מר נ. לבנבאום, שהיה מורה להתעמלות בפולניה, ועתה עוסק הוא במקצוע זה בארץ. הוא ערך גם את המפתח הפולני בסדר הא"ב שבסוף הכרך הזה. המונחים הפולניים נלקטו מן ההוצאה הפולנית הרשמית WALERJAN SIKORSKI, G imnastyka.

המלון נוקד בידי מזכיר לשכת ועד הלשון בתל-אביב מר ש' ייבין והניקוד הוגה בידי חבר ועד הלשון מר אברהם אברונין.

כל חברי הוועדה, המתרגמים ומזכיר לשכת ועד הלשון בת"א טיפלו בהגהות.

פרופ' נפתלי הרץ טורטשינר הואיל לקרוא את כה"י וגם הגהה אחת, והעיר הרבה הערות חשובות שנכנסו לגוף המלון. גם מזכיר לשכת ועד הלשון בירושלים ד"ר ז. בן-חיים העיר על כמה דברים בתרגום הפולני.

לכל העושים במלאכה מכיר ועד הלשון טובה רבה על טרחתם.

המהדורה המודפסת: מפני טעמים תכניים אי-אפשר היה להדפיס במלון זה תמונות. התמונות תדפסנה באלבום מיוחד לכשיתאפשר הדבר.

אע"פ שהמשתתפים בעבודה – מחבר הרשימות, הוועדה שטיפלה בהן, ועד הלשון – עשו את מלאכתם באמונה ככל אשר הגיעה ידם, יודעים הם, שאין אדם יכול להוציא מתחת ידו כלי משופר שלא יהיה טעון תיקון כל עיקר. ובקשתם שטוחה לפני כל המעיין במלון זה והמשתמש בו, שיואיל להעמידם על טעויות שימצא בו או על תיקונים שיעלו בדעתו; ולכל מי שיענה לבקשתם זו הם מכירים תודה רבה מראש.

 תל-אביב, כ"א בתמוז תרצ"ז.

***

"מלון למונחי ההתעמלות" עברי-גרמני-אנגלי-פולני [מסודר לפי א"ב עברי, עם מפתח עברי לפי מדורים, מפתח גרמני, אנגלי ופולני] יצא לאור בסיוע מוסד ביאליק שעל-יד הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים תרצ"ז.
הערה: ההקדמה הועתקה כלשון המקור לפי הכתיב והפיסוק שבו להוציא שינויים קלים ביותר.

 

ההקדמה למפתח העברי

הערה כללית. יש מונחים מספר, שאפשר היה לשימם כמעט באותה הזכות בשני מדורים. מפני טעמים תכניים נמנעתי מעשות זאת והמעיין ימצא מונחים אלה בנקל, אם ישים לב לדברים הבאים.

המדורים ח' ו-י"ג, ד' ו-ה', ו' ו-י', י"א קרובים זה לזה. העמדות במכשירים נתנו עפ"י רב בז' ולא ב-י"א. אם יִמָּצא המונח במדור המשֻער - יש לחפשו במדור הקרוב לו לפי הענין. רב המדורים כוללים ענינים שונים, כדי לא לפצל את הרשימות יותר מדי. המדור ח' הוא הגדול ביותר (כ-300 מונחים) מפני טבע ענינו.

 

רשימת המדורים
מדור א'. הגוף וחלקיו; לקויי הגוף
מדור ב'. מכשירי התעמלות, ספורט ומשחקים וחלקיהם; מכשירי עזר; הלבשה; כלים שונים וסמלים.
מדור ג'. מקומות העבודה להתעמלות, ספורט ומשחקים, פרטיהם וסימונם.
מדור ד'. תרגילי סדר ופקודות אחדות בענין זה; מסדרים; יחידות ארגון; כוונים; ברכות ונמוסים.
מדור ה'. הלוכים, הליכות, ריצות (גם במדור ט') ואפני התקדמות אחרים; צעדי רקוד ומחול.
מדור ו'. התעמלות חפשית; סוגי התרגילים והתנועות; מיני ההתעמלות; פקודות אחדות.
מדור ז'. התעמלות במכשירים, במכשירי יד ובמכשירי עזר.
מדור ח'. מונחים ובטואים התעמלותיים כלליים; מדות שונות, זמנים וקצב.
מדור ט'. ענפי ספורט שונים, משחקים, תחרויות והשייך להם; מונחים ובטואים ספורטיביים כלליים.
מדור י'. מונחים ובטואים ציוריים (עפ"י רב שייכים הם להתעמלות חפשית שבמדור ו'. מונחי התרגילים המוצאים לפעל בעזרת מכשירים הוכנסו למדור ז').
מדור י"א. עמדות מוצא ועמידות; מצבי הגוף וחלקיו; כוונים (עיין גם מדור ד').
מדור י"ב. ממלאי תפקידים, תארים וכנויים.
 מדור י"ג. מלים ובטואים כלליים (הוראתם רגילה, אולם, מפני ששמושם שכיח מאד בהתעמלות, הוחלט להכניסם למלון). הלבשה; כלים שונים וסמלים.