תרבות הגוף (תשי"ח–תשכ"ח)

סריקות   

הקדמה - מונחי תרבות הגוף

  א. מונחי טניס

  מונחי הטניס נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה כ"א, ביום כ"ו במרחשוון תשי"ח (12 בנובמבר 1957).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה ה (תשי"ח), עמ' 17-16.

 

ב. אגרוף; ג. אתלטיקה (קלה)

חברי הוועדה שהכינו רשימה זו היו האדונים עלי איתן ויצחק שבטיאל מטעם האקדמיה, והאדונים י' אלוף, מ' בניהו, ע' גיל, צ' נשרי וש' שי"ק כמומחים למקצוע. מזכיריה היו האדונים רפאל ספן וגדעון הנמן. יסוד לדיוני הוועדה שימשה הצעה, שעובדה על ידי הא' צ' נשרי בעזרת הא' עמיאל אבינרי.

 

* * *

ביום ט"ז בתשרי תשכ"ה (22 בספטמבר 1964) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי תרבות הגוף (ב) אגרוף, (ג) אתלטיקה (קלה), אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1117, ב' במרחשוון תשכ"ה (8 באוקטובר 1964).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה ז-ח (תש"ך-תשכ"א), עמ' 90-77.

 

ד. שחייה וכדור-מים

  חברי הוועדה שהכינו רשימה זו היו האדונים עלי איתן ויצחק שבטיאל מטעם האקדמיה, והאדונים י' אלוף, מ' בניהו, ע' גיל, צ' נשרי וש' שי"ק כמומחים למקצוע. המזכיר היה  הא' גדעון הנמן.

עבודה ראשונה נעשתה מטעם ועד הלשון העברית על יסוד חומר שנאסף בידי הא' צ' נשרי והא' י' אלוף (קפיצות למים). מלבדם נמנו עם חברי הוועדה מטעם ועד הלשון העברית הא' דוד שמעוני , ע' איתן, והא' מ' בניהו וז' סגל.

 

* * *

ביום כ"ז באלול תשכ"ב (26 בספטמבר 1962) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי תרבות הגוף (ד) שחייה וכדור מים אושרו במליאת האקדמיה. ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 966, י"ג בתשרי תשכ"ג (11 באוקטובר 1962).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה ט (תשכ"ב), עמ' 35-27.

 

ה. כדור-תחנות; ו. כדור-סל; ז. כדור-רגל;

ח. כדור-יד; ט. כדור-יעף; י. טניס-שולחן

המונחים הללו נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה נ"ד ביום ב' בניסן תשכ"ג (27 במארס 1963).

חברי הוועדה שהכינו רשימה זו היו האדונים עלי איתן ויצחק שבטיאל מטעם האקדמיה, הגברת מ' עקביא והאדונים י' אלוף, ע' גיל, צ' נשרי, ב' פישר (מארה"ב) וש' שי"ק כמומחים למקצוע. מזכיר הוועדה היה הא' גדעון הנמן. עזרו לוועדה בהערותיהם בכתב האדונים שרגא אירמאי, י' בן-נון, ניסן ברגגרין, שמואל ייבין, דניאל לייבל, רפאל ספן, י' פריד ומאיר שלי. יסוד לדיוני הוועדה שימשה הצעה שהוכנה בידי הגב' מ' עקביא.

 

* * *

ביום ד' באדר א' תשכ"ה (8 במארס 1965) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי תרבות הגוף הכלולים בפרק ה – כדור תחנות ובפרק י – טניס שולחן אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות",ילקוט הפרסומים מס' 1166 מיום י"ד באדר ב' תשכ"ה (18 במארס 1965).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה י-יא (תשכ"ג-תשכ"ד), עמ' 75-51.

 

 

יא. הרמת משקולות; יב. היאבקות; יג. משחק הנוצית

 המונחים נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה ס"ד בי"א בטבת תשכ"ה (16 בדצמבר 1965).

חברי הוועדה שהכינה רשימה זו היו האדונים עלי איתן ויצחק שבטיאל מטעם האקדמיה והאדונים י' אלוף, מ' בניהו, ע' גיל, צ' נשרי, ש' שי"ק, י' שפרינגר וד' תדיר כמומחים למקצוע. המזכיר היה הא' גדעון הנמן. עזרו לוועדה בהערות ובהצעות האדונים י' בן-נון, שמשון מלצר וי' פרץ.

 

* * *

ביום ב' במרחשוון תשכ"ז (16 באוקטובר 1966) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי תרבות הגוף (יא) הרמת משקולות; (יב) היאבקות; (יג) משחק הנוצית, אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1312, מיום י"ג במרחשוון תשכ"ז (27 באוקטובר 1966).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה יב (תשכ"ה), עמ' 28-20.

 

 

יד. מכשירים

המונחים נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה פ"ב בה' במרחשוון תשכ"ח (8 בנובמבר 1967).

את רשימת המונחים היסודית חיבר הא' צבי נשרי, ורשימה זו נדונה בשנים תשט"ו-תשט"ז בוועדה שחבריה היו האדונים י' אלוף, מ' בניהו, צ' נשרי, י' פרץ, ש' שי"ק, דוד שמעוני, ומזכיריה היו האדונים עלי איתן ורפאל ספן.

בישיבות הוועדה שחזרה ועיינה במונחים בשנים תשכ"ה-תשכ"ח, השתתפו האדונים י' אלוף, ע' גיל, צ' נשרי, יצחק שבטיאל, ש' שי"ק, ומזכיריה היו בזה אחר זה האדונים ששון סומך, צ' אמיר והגב' נורית רייך. עזרו לוועדה בהערות ובהצעות הגב' ר' ברונשטיין והאדונים שרגא אירמאי, ע' איתן, זאב בן-חיים, י' בן-נון, אהרן דותן, מאיר מדן, שמשון מלצר, ק' מרכס וחיים רבין.

 

* * *

ביום כ"ט בשבט תשכ"ט (17 בפברואר 1969) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי תרבות הגוף (יד) מכשירים אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים מס' 1510 מיום ט' באדר תשכ"ט (27 בפברואר 1969).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה טו (תשכ"ח), עמ' 10-7.