מחלות צמחים (תשע"ד)


הקדמה – שמות מחלות הצמחים

הוועדה לשמות מחלות הצמחים הוקמה במסגרת העמותה למחלות צמחים. הכנת הרשימה החלה בקיץ תשס"ט (יולי 2009). הוועדה פעלה בתיאום עם המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ובהשתתפות נציג האקדמיה. באלול תשע"ב (ספטמבר 2012) הוכרה הוועדה (למפרע) כוועדת מינוח מקצועית של האקדמיה.

 

חברי הוועדה:

אנשי המקצוע: פרופ' יגאל אלעד (יו"ר) – המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מרכז וולקני, בית דגן (לשעבר נשיא העמותה למחלות צמחים); ד"ר ראובן אושר, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות, בית דגן (לשעבר נשיא כבוד של העמותה למחלות צמחים); פרופ' עמוס דינור, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט ה' סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות; ד"ר עדנה לוי, השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות, בית דגן; גב' יעל סקוטלסקי, השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות, בית דגן; ד"ר שרה שפיגל, המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מרכז וולקני, בית דגן.

נציג האקדמיה ללשון העברית: פרופ' מרדכי כסלו.

סייעו לוועדה רונית גדיש, ד"ר דורון יעקב וד"ר טובה שטראוס שרברין מן המזכירות המדעית.

 

ברשימה המלאה שהכינה הוועדה מפורטות המחלות לפי הגידולים בישראל, ומובאים גם השמות המדעיים של המחלות וגורמיהן. ברשימה שהוכנה לצורך אישור האקדמיה קובצו כל השמות העבריים ללא ציון הגידולים שבהם הן פוגעות, וכנגד המונחים העבריים בא בדרך כלל רק מונח אנגלי אחד. מקצת שמות המחלות כוללים את שם הגידול שבו התגלתה המחלה לראשונה או הגידול שהמחלה אופיינית לו. מחלות אחדות הוגדרו כ'נגע הסגר' לאמור שמדובר בנגע שאיננו בארץ או נמצא בתפוצה מוגבלת ונתון בבקרה רשמית.

בראש הרשימה באים השמות של קבוצות גורמי המחלות.

לרשימה נספחת רשימה של שמות הגידולים החקלאיים שבהם המחלות פוגעות. רשימת שמות הגידולים אינה ערוכה לפי כללי הסיסטמטיקה הבוטנית אלא מותאמת לצורכי המגדלים ואנשי המקצוע בישראל.

 

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבה ש"ל ביום י"ב באייר תשע"ג, 22 באפריל 2013. השלמות לרשימה אושרו במליאת האקדמיה בישיבה של"ג ביום א' בכסלו תשע"ד, 4 בנובמבר 2013.

***

ביום ט' במרחשוון תשע"ד, 13 באוקטובר 2013 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את שמות מחלות הצמחים.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6709, ב' בטבת תשע"ד (5 בדצמבר 2013), עמ' 1889.