איכות הסביבה (תשע"א)


הקדמה – מונחי איכות הסביבה

רשימת המונחים באיכות הסביבה היא פרי עבודתה של הוועדה למונחי איכות הסביבה של האקדמיה ללשון העברית בשיתוף מכון התקנים הישראלי.

הוועדה הוקמה באביב תשנ"ח (1998), ופעלה ביחידת העריכה וההוצאה לאור במכון התקנים.

חברי הוועדה בהרכב הקבע:

נצן איל (יו"ר), ארנה ברגרזון, ראובן (רובי) גלעד, מיכאל זיס, מלכה זמלי, בלהה נחמן, ז'אן קוך; חסיה גדיאל ואירית גיל-עד (מרכזות).

כל חברי הוועדה לאורך השנים ושיוכם המוסדי:

יושבי ראש הוועדה: ד"ר עזרא נוריאל ז"ל (נפטר בשנת תשס"ו); ד"ר נצן איל, מרכז נושא איכות הסביבה במכון התקנים (משנת תשס"ז).

פרופ' הודי בניהו, אוניברסיטת תל אביב (עד תשס"א); פרופ' מיכאל זיס, יועץ בין-לאומי לבריאות ולהנדסת סביבה; בלהה נחמן, תכניות לימודים במדעי הטבע, משרד החינוך; פרופ' ארזה צ'רצ'מן , הטכניון (עד תשס"ג); ד"ר דב קרן ז"ל, מכון התקנים (תשנ"ח).

המשרד להגנת הסביבה: תמר בן-ישעיה–שנקל (עד תשס"ה); ד"ר ארנה ברגרזון, סגנית המדען הראשי; ראובן (רובי) גלעד , מרכז מידע, האגף לחומרים מסוכנים ; בני פירסט , אשכול מדיניות ותכנון.

המשרד לתשתיות לאומיות: ד"ר אילה תמרי , לשעבר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה (עד תשס"א); דורון פלדמן, לשעבר מנהל היחידה לאיכות הסביבה (עד תשס"ג); דוד שוגרמן, לשעבר מנהל היחידה לאיכות הסביבה.

ממ"ג נחל שורק: ד"ר ז'אן קוך, ראש תחום הגנה מקרינה; פרופ' יעקב תדמור ז"ל (תשס"ד–תשס"ו).

האקדמיה ללשון העברית: פרופ' שרגא אירמאי ז"ל (חבר כתב); מלכה זמלי, המזכירות המדעית; פרופ' משה פלורנטין (תשס"א, תשס"ג–תשס"ד); פרופ' אורה שורצולד (תשס"ה–תשס"ז); פרופ' אורי שמעוני (חבר כתב).

הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה, הלשכה למינוח טכנולוגי: אנה ליובומירסקי ורון אירמאי (עד תש"ס).

רכזות הוועדה מטעם מכון התקנים הישראלי: אורה ראובן (תשנ"ח); חסיה גדיאל; אירית גיל-עד (מתשס"ה).

יועצים לוועדה בנושאים שונים: אילן סתר , השירות המטאורולוגי; פרופ' פינחס אלפרט, אוניברסיטת תל אביב; מן המשרד להגנת הסביבה: ד"ר סטיליאן גלברג וחנה סטריק , תחום הרעש; אביבה טרכטמן, אגף איכות אוויר; ד"ר שלמה קפואה, אגף אגרואקולוגיה (תשס"א–תשס"ב).

 

מצע עיקרי לעבודת הוועדה שימשו פרקים מתוך "מונחי הנדסה סביבתית" – טיוטה שהכינה הלשכה למינוח טכנולוגי בטכניון. הפרקים שנדונו הם: אקולוגיה, פסולת, אטמוספרה ואקלים כולל איכות אוויר. נוסף על כך קבעה הוועדה מונחים בתחומים האלה: אקולוגיה, אקולוגיה חקלאית, איכות מים, אנרגייה, מדיניות סביבתית, מעבדה וחומרים, קרינה, רעש, כבאות והצלה. כמו כן נקבעו מונחים שונים בעקבות פניות הציבור.

בשנת תשס"ט (2009) סיימה הוועדה את קריאת המונחים ופרסמה את המונחים לביקורת הציבור במרשתת. ההערות שהתקבלו נדונו בוועדה בשנים תש"ע ותשע"א 2010–2011). לקראת הגשת הרשימה לאישור במוסדות האקדמיה מוינו המונחים לתחומיהם, עודכנו ותוקנו מונחים בהתייעצות עם אנשי המקצוע בוועדה, ונוספו מונחים שהתברר שיש בהם שימוש בקרב העוסקים באיכות הסביבה.

 

רשימת מונחי איכות הסביבה ובה כאלף מונחים נדונה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה בישיבותיה בשנת תשע"א (2011). הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבה שכ"א ביום ד' בסיוון תשע"א, 6 ביוני 2011.

כמה מונחים שנותרו בצריך עיון ומונחים שהגיעו אל האקדמיה לאחר סיום העבודה הסדירה של הוועדה הועברו לרשימה משלימה. רשימה זו נדונה בוועדת המינוח המרכזית בשנת תשע"ג (2013), ואושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבה של"ג ביום א' בכסלו תשע"ד, 4 בנובמבר 2013.

 

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי איכות הסביבה .

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6838.  

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.