מונחים שונים ברפואה א (תשע"א)


הקדמה – מונחים שונים ברפואה (תשע"א)

את רשימת המונחים הכינה הוועדה למונחי רפואה של האקדמיה ללשון העברית.
 

חברי הוועדה: הרופאים – צבי גימון (יו"ר), דרור גוברמן, יואל דונחין, עודד זמיר, בני מזוז, עידית פוזנר, הלל פרת (חבר מכותב), יהודה שינפלד, משה תירוש; מן האקדמיה – בנימין אליצור, אפרים חזן, שמא פרידמן; רכזת הוועדה: איילת בצלאל.
 

המונחים אושרו בישיבת ועדת המינוח המרכזית בכ"ב בתמוז תש"ע, 4 ביולי 2010; כמה עניינים נדונו שוב בישיבה בי"ב במרחשוון תשע"א, 20 באוקטובר 2010.

 

מליאת האקדמיה אישרה את הרשימה בישיבתה מיום כ"ד במרחשוון תשע"א, 1 בנובמבר 2010.

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את הרשימה מונחים שונים ברפואה .

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6838.  

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.