כימיה (ת"ש, תש"ג)

סריקות   

הקדמה – מונחי כימיה*

(רשימה ב')

 

רשימת מונחים זו חוברה בידי הועדה לקביעת מונחי הכימיה שהורכבה לבקשת המחלקות לכימיה של האוניברסיטה והסתדרות הכימאים בא"י שבאי כוחן משתתפים בה. היא ממשיכה אפוא את עבודתה של הועדה שפרסמה בשנת תרפ"ח את הרשימה הראשונה של מונחי-כימיה ב"זכרונות ועד הלשון", מחברת ו', ועל הרכבה ע"ש. ברשימה זו הוכנסו המונחים שנדונו מן ט"ו באייר תרצ"ט, ראשית פעולת הועדה, עד כ"ה באדר ב' ת"ש. חברי הועדה הם: פרופ' אביגדור אפטוביצר (השתתף בישיבות הראשונות והפסיק מטעמי בריאות), דר' ד"צ בנעט ופרופ' נ"ה טורטשינר מטעם ועד הלשון, פרופ' מ' בובטלסקי, דר' גלאזנר ופרופ' א' פודור, מטעם המחלקות לכימיה של האוניברסיטה, דר' י' ליבוביץ מטעם אגודת הכימאים, דר' מ' ויניק ודר' א' רוזנברג, חברי הועדה למונחי כימיה לשעבר (אינם דרים בירושלים והשתתפו בעבודת הועדה בכתב), ומזכיר הועדה דר' ז' בן-חיים.

הועדה מודה על העזרה שהגישו לה בשעת עבודתה האדונים: דר' שמעון אינהורן, דר' שאול טשרניחובסקי, דר' יעקב כהן, חברי ועד הלשון, סעדיה גולדברג, שמואל ייבין, דר' י' קלוגאי ודר' שמחון.

 

* הועדה מתקנת בזאת את הכתיב של המלהchemistry, chimie, Chemie  שנכתבה ברשימה א': חימיה. הכתיב בחי"ת יסודו באטימולוגיה בלתי נכונה (מן השורש "חם") ומתנגד לכללי הלשון והכתיב גם יחד: א) המלה כימיה היתה נכתבת בספרות העברית של ימי-הביניים (ע' כוזרי, כ"ג ועוד) ומבוטאת בכ"ף דגושה כבלשון הערבית שממנה היא לקוחה, ב) גם המבטא בכ"ף רפויה במקומות שחוקי הלשון מחייבים אותו (כגון לפני אותיות השימוש בכ"ל) שונה ממבטאה של החי"ת, הקרובה לה"א, כנהוג במבטאם של עדות המזרח.

 

***

 

רשימת מונחי הכימיה עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו י חוברת ד (ת"ש), עמ' 373–377, ובלשוננו יא חוברת ד (תש"ג), עמ' 307–314, בתת-כותרות "רשימה ב'" ו"רשימה ג'" בהתאמה. רשימה א' פורסמה קודם לכן בזכרונות ועד הלשון ו' (תרפ"ח), עמ' 53–58, ואליה מתייחסת ההערה המובאת לעיל מן ההקדמה למילון המודפס (רשימה ב'). באתר המונחים מובאת רשימה א' כמילון כימיה תרפ"ח.