רדיו (תרצ"ח)

סריקות   

הקדמה – רשימת מונחי-הרדיו

 

עם פתיחת שרות הרדיו הארץ-ישראלי ועם התפשטות התעניינות הקהל בשאלות מקצוע-הרדיו גבר הצורך לקבוע מונחים למקצוע חדש זה. אמנם עוד בשנת תרפ"ה פרסם נ. ה. טורטשינר במאמר על רדיו-ירושלים לעתיד גם ראשית מונחים עבריים שחלקם זכה להתקבל, ומונחים אחרים נתחדשו בתוך חוגי המעונינים, אבל לא היתה בזה לא אחידות ולא שלמות כלשהן. ולכן נתבע וחזר ונתבע ועד הלשון לקבוע מונחים הנחוצים גם לבעלי המקצוע וגם לקהל העוסקים והמתענינים ברדיו. – ועד הלשון נענה לתביעה זו והושיב ועדה מיוחדת לקביעת מונחי הרדיו, שהתאספה בפעם ראשונה בכ"ז במרחשון תרצ"ז.

כנזכר בדו"ח מזכירות הועד בכרך ח' של "לשוננו" עמ' 91 – חוברו רשימות מונחים לועזיים בידי המהנדס שבאולפן הרדיו הירושלמי, מר פוביצר, ולפיהן החלה הוועדה לעבוד. אך במשך העבודה נתברר לועדה, כי רשימות אלה מפורטות מדי ועבודן יצריך זמן רב ופרסום מלון מקצועי מיוחד. על כן הוחלט לחבר רשימה מרוכזת שתכיל את הענינים הנחוצים ביותר, ולפרסמה ב"לשוננו" לתקנת הקהל והמומחים למקצוע גם יחד, בהנתן להם הזדמנות לחוות דעה על המונחים לפני הקבעם באופן מוחלט במלון. חבור רשימה כזאת הוטל על חבר הועדה מר ש. סמילר, אשר השתתף באופן פעיל גם בעריכת החומר לדפוס. על עזרתו המרובה מביע לו הועד את תודתו המיוחדת.

ועד הלשון מדגיש שאין לראות את המונחים הנקבעים כתרגום מאנגלית או גרמנית; הועדה למונחי-הרדיו שאפה לקבוע מונחים עבריים מתאימים לעניינים הנדונים מבחינה מקצועית – לפי הסברת המומחים שבועדה – ולא רצתה להגרר אחר הלשונות הללו או אחת מהן בתרגום מונחים שזכותם בלשונות אלו זכות מסורת בלבד. הועדה למ' הרדיו השתמשה בכל אוצר המונחים שנקבעו ע"י הועד עד היום הזה, אך לשם דיוק מקצועי נאלצה לעתים רחוקות לשנות מהם או לקבוע אחרים במקומם.

במונחים הבאים בסמיכות נוספה ה"א הידיעה לנסמך, כשהוא מכיל את המושג היסודי.

הרשימה המתפרסמת כאן מסודרת לפי הא"ב של הערכים האנגליים ומכילה את כל החומר שנידון בועדה מיום הוסדה ועד י"ט בטבת תרצ"ח. בעריכתה לא הובאה בחשבון האפשרות, שלעתים יורגש העדר אחידות בהיות עניינים אחדים מפורטים מדי ועניינים אחדים מצומצמים מאוד, דבר הנובע מהרכב החומר שהובא לפני הועדה, כמרומז לעיל.

רשימת המונחים נמסרה לעיון לאחדים מחברי הועד ולמומחים מחוץ לועד ויזכרו לטוב כל אלה ששלחו את הערותיהם לועדה והועילו לשפור הרשימה ולתקונה: מר א. אברונין, ד"ר ש. טשרניחובסקי, המהנדס א. ויזנסקי, מר ש. ייבין, מ.א [מרדכי אזרחי], מר דן פינס (ממערכת "טכניקה ומדע") ומר נ. שפרה'ס.

הועדה תמשיך בעבודתה ובדעתה להוציא מלון לרדיו, שיהיה שלם וממצה את המקצוע לענפיו.

חברי הועדה הם:

            מר ד. הר-אבן-סטונהיל,    A.M.I.E.E.

            פרופ' נ. ה. טורטשינר,       חבר הועד.

            ד"ר ש. סמבורסקי,           מרצה בפיסיקה באוניברסיטה.

            מר ש. סמילר,                   מהנדס בתחנת הרדיו ברמאללה.

            ד"ר י. י. ריבלין,               חבר הועד.

            ד"ר ז. בן-חיים,                מזכיר הועדה.

    

***

 

רשימת מונחי הרדיו עברית-אנגלית-גרמנית התפרסמה בלשוננו ט (תרצ"ח), עמ' 133–147.