נגרות רהיטים (תש"ט)

סריקות   

הקדמה – מונחי נגרות רהיטים

 

רשימת מונחים זו הוצעה בראשונה ע"י ה"ה ס' גולדברג ז"ל ומספר בעלי מקצוע ונדונה בוועדה למונחי חקלאות ומלאכה בתל־אביב, שחבריה היו חברי ועד הלשון ה"ה נ' שיפריס ודוד שמעוני והמומחים למקצוע ה"ה ג' כהן, וצ' פרידמן ומזכיריה בזה אחר זה היו ה"ה י' קוטשר וד"ר ע' איתן. לחוזר, שנשלח בשנת תש"ה, השיבו בהערות ה"ה א' טברסקי, ש' ייבין ור' מונק וכן דנה בו הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בחיפה בהשתתפות ה"ה ס' גולדברג ז"ל וייבדלו לחיים – ש' אירמאי, י' ארליך, פרופ' י' ברויר, אינג' מיכאלי וד"ר י' רבין.
 

***

 

רשימת מונחי נגרות רהיטים עברית–אנגלית–צרפתית–גרמנית התפרסמה בלשוננו טז (תש"ח–תש"ט), עמ'  247–249.