טלפונאות (תשי"ז)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הטלפונאות

 

מילון זה הוא פרי פעולתה של הוועדה למונחי הטלפונאות שעל יד הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה (מטעם האקדמיה ללשון העברית והטכניון) בשנים תש"ט-תשי"ד (1954-1949). המונחים שבמילון אושרו בישיבת המליאה של האקדמיה ביום י' באדר ב' תשי"ז (13 במארס 1957).

יסוד לדיוניה שימשה הצעת המילון למונחי טלפון של אינג'ינר י' פיינסוד, הוצאת ועד עובדי הדואר, הטלגרף והטלפון, ירושלים תש"ט. הצעה זו כללה, מלבד חידושיו הרבים של מחברה, מונחים מ"רשימות מונחים לחשמל, טלפון וטלגרף" (לשוננו כרך א, חוברת ד; כרך ב, חוברת א), ומ"רשימת מונחי רדיו" (לשוננו ט, חוברת א-ב).

חברי הוועדה בשעת קריאה א' (60 ישיבות, מארס-יולי 1949, מארס 1950 - יולי 1951) היו מטעם ועד הלשון: ד"ר יוסף בן-נון; מהנהלת הדואר: הא' ד' הר-אבן, נ' בן-דב, י' שלכטר, ג' לביאון (מישיבה ל"ד ואילך); מחברת החשמל: הא' א' צ'צ'יק (עד ישיבה י"ח), ש' מיוחס (מישיבה ל"א ואילך); מטעם הטכניון: הא' י' ארליך (עד ישיבה כ"ד), פרופ' ק' שטרק (מישיבה ל"א ואילך); מטעם עיריית חיפה: הא' ג' לותר, י' קרני (עד ישיבה ל"ד). מזכיר הוועדה היה מר אורי אסטרחן. ב-9 הישיבות הראשונות (מארס-יולי 1949) השתתפו פרופסור-משנה שרגא אירמאי, פרופ' יוסף ברויר וד"ר י"א רבין, ובישיבות מספר גם פרופ' פ' אולנדרוף וד"ר י' נאות (בונפיליולי). אינג'ינר י' גייסלר שימש מזכיר בישיבות ראשונות אלו.

תוצאות קריאה א' נתפרסמו בספטמבר 1951 בחוזר מיוחד, שנשלח לשם עיון וקבלת הערות לבלשנים ולאנשי מקצוע. נתקבלו הערות מאת ד"ר עלי איתן, מר אשר ברש, מר שמואל ייבין, ד"ר יעקב כהן, ד"ר י' (א[פרים]?) פורת (ועד הלשון העברית); האינג'ינרים פ' אודם, ג' דיין, י' וולפוביץ, ז' ריינהרץ (דואר ישראל); פרופ' ק' שטרק, אינג'ינר א' גולדברג (הטכניון); האינג'ינרים ב' מיוחס, א' צ'צ'יק (חברת החשמל); ד"ר מ' אטר, יו"ר הוועדה למונחים ליד משרד התחבורה, ומר י' פיינסוד.

בשעת קריאה ב' של המילון (49 ישיבות ממארס 1952 עד אפריל 1954) השתתפו בוועדה פ' אודם, יוסף בן-נון, ד' הר-אבן, ג' לביאון, ש' מיוחס, ש' סמילר, ק' שטרק, ע' איתן (מישיבה כ"ט ואילך) ומר א' אסטרחן כמזכיר.

מחבר הצעת המילון, אינג'ינר י' פיינסוד ז"ל, סייע במסירות רבה בעבודת הוועדה עד ימיו האחרונים (נפטר בחודש כסלו תשי"ד). הוא גם עסק עם הא' פ' אודם, יוסף בן-נון, ד' הר-אבן בסידור כל החומר לפי עניינים ועם מר פ' אודם בחיבור הצעות ההשלמה למילון.

בעיבוד אחרון נוספו למילון מונחים אמריקניים, בלגיים ושווייציים על פי הספרים:

1) Avant-project de vocabulaire de télécommunications en 8 langues , Bureau de l`union internationale des télécommunications, Berne 1940.

2) Project de répertoire des définitions des termes essentiels utilisés en téléphonie , Comité consultatif international téléphonique (C.C.I.T.), XVI assemblée pléntière, Firenze 1951.

מאחר שהוצאת המילון נתעכבה זמן רב, נמצא סמוך לגמר הדפסתו שמקצת ערכיו לא נתיישבו עם החלטות שנתקבלו בינתיים בוועדות מינוח אחרות (הכוונה למונחים זהים מצד משמעם, המשמשים במקצועות שונים. מצד אחר ראוי לציין שמילון זה מיוחד למונחי טלפונאות, ואין להעביר מונחים עבריים ממקצוע למקצוע רק על פי הלעז) . הא' פרופ'-משנה ש' אירמאי, ד"ר ע' איתן, א' אסטרחן, מ' יואלי, פרופ' ק' שטרק וי' שלכטר נתכנסו בחודשי טבת-שבט תשי"ז לארבע ישיבות ודנו במספר תיקונים הכרחיים לפני הגשת המילון כולו לאישור האקדמיה.

ראויים לתודה אינג'ינר ז' גוגנהיים על בדיקתם והשלמתם של המונחים הגרמניים, אינג'ינר מ' יואלי על בדיקת כל החלק הלועזי ועל עזרתו בבדיקת כתב-היד, ועדת הייעוץ הבין-לאומית לטלפונאות בג'נווה (Comite consultatif international telephonique, Geneve) ומנהלה מר ז'ורז' ולנסי (George Valensi) על עזרתם האדיבה בהמצאת המונחים הצרפתיים החסרים, ופרופ' ק' שטרק על הערותיו לכתב היד ועל המצאת מונחים גרמניים חסרים. מונחים צרפתיים להשלמת החסר המציאה לוועדה גם הגב' קלודין טורידנה (Mme. Claudine Thoridnet) מפאריס. פרופסור-משנה שרגא אירמאי וד"ר ע' איתן עמדו לימין הוועדה כל זמן פעולתה על ידי הערותיהם לפרוטוקולים של כל ישיבה וישיבה.

המהדורה המודפסת: ייזכרו לטובה גם מזכירוּת הטכניון, שעשתה את רוב עבודות ההעתקה וההכפלה; הא' אהרן דותן ומאיר מדן ממזכירות האקדמיה ללשון העברית, שעזרו בהגהות, ובפרט הגב' בלהה בר על חיבור כל המפתחות ועל הטיפול בכל ההגהות.

***

 ביום א' בניסן תשי"ז (2 באפריל 1957) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי הטלפונאות אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 531, י' בניסן תשי"ז (11 באפריל 1957).

"מילון למונחי הטלפונאות" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים, תשי"ז.