מטבח (תרצ"ח)

סריקות   

הקדמה – מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי הַמִּטְבָּח

 

מלון זה, ראשיתו ברשימות מונחים שהונחו ע"י ועד הלשון בזמנים שונים; כי הנחת מונחים עבריים אחידים ומתוקנים למקצוע חיוני זה היתה מן הצרכים שועד הלשון שאף לספקם מראשית קיומו.
 

עוד בשנת תרע"ב–תרע"ג נתפרסמה בזכרונות ועד הלשון, מחברת א'-ג', רשימת "תבשילים וכלי בשול" המכילה כ 70 ערכים, ורשימות גדולות מזו נתפרסמו בשנת תרפ"ט ב"לשוננו", כרך א', עמ' 182–184, ובשנת תרצ"ג שם, כרך ה', עמ' 196–199.
 

רשימות אלו, אעפ"י שבזמנן שמשו יסוד לטרמינולוגיה עברית במקצוע הבישול, לא היו כאמור אלא "רשימות", ולא היתה בהן השאיפה לשלמות ולמיצוי המקצוע לענפיו. ולכן לא פסקה במשך כל אותן השנים תביעת צבור העוסקים במלאכה זו להמשכת העבודה.
 

בשנת תרצ"ז החלה לפעול בתל-אביב ועדה מיוחדת (שבה השתתפו ה"ה מ. אזרחי וא. סמיאטיצקי מטעם ועד הלשון, מר יש"י אדלר והגב' ד. קטינסקי-רבאו (ב"כ ויצ"ו)), שהורכבה עפ"י בקשת בעלי האניה "תל-אביב", לשם קביעת מונחים לצרכי תפריט האניה הנ"ל, ובאותה שנה גופא נוסדה בירושלים ועדה למונחי הבישול לבקשת "המחלקה להזנה" ו"קרן המסעדות" של "הדסה". מטעם המוסדות האלה הוגשה רשימה ראשונה של הצעות למונחים, שהכילה בעיקרה מונחים המקובלים בהרצאות ובשעורי בישול במוסדות הנ"ל. תוך כדי עבודת הועדה ניתוסף חומר שלוקט בידי מזכירהּ גם ממקורות אחרים, ונוסף על כך הועבר לועדה זו החומר שהוכן בשביל הועדה בתל-אביב, שנתבטלה עם הפסקת שרותה של האניה "תל-אביב".
 

הועדה התחשבה במשך כל עבודתה עם המונחים שנקבעו ע"י ועד הלשון לפני שנים, אשר רבים מהם כבר נתאזרחו בלשוננו.
 

עם גמר עבודת הועדה וסיכום המונחים שקבעה – נתגלה שראוי החומר להתפרסם במלון מיוחד, נוח לשימוש וקל להפצה. וכדי שיהא המלון הזה משוכלל ככל האפשר צורף אליו גם חומר שנקבע ע"י ועדות אחרות, שיכירנו מקומו במלון למונחי המטבח. וכן מיוסד רובו של פרק ב', "חמרי מזון", על עבודותיהן של א) הועדה לקביעת שמות נתחי הבשר, ב) הועדה למונחי זואולוגיה, ועל ג) המלון "ילקוט צמחים" ירקות וכיו"ב. (מלבד זה כדאי להזכיר שכמה מן המונחים נידונו גם בישיבות הועד המרכזי.)
 

אשר לועדה לקביעת שמות נתחי בשר יצוין שהחומר שנידון בה היה מורכב מרשימת-הצעות לד"ר זגורודסקי מתל-אביב, מהערות לרשימה זו של ד"ר ש. טשרניחובסקי, ד"ר י. לויטן וד"ר א. י. לוי, וכן גם מרשימת-הצעות שהגיש מומחה הועדה הרב אליעזר כהן. וראוי להדגיש שאופן חלוקת הבשר אינו קבוע ועומד; אדרבה הוא שונה בכל ארץ וארץ ואפילו בכל גליל וגליל. החלוקה הנתונה במלון זה מתאימה לחלוקת הבשר המקודשת במסורת באיטליזי-ירושלים.
 

עם כל השאיפה לעשות את המלון שלם, היה הכרח להעמיד את הפרק "חמרי-מזון" על הנהוג ביותר במטבחי ארץ-ישראל.
 

העריכה המקצועית של המלון – חלוקת החומר לפי ענינים – נעשתה ע"י המומחות שבועדה עם המזכיר.

הנה כי כן אין "המלון למונחי המטבח" אלא פרי עמל קבוצי בלשנים – מבין חברי הועד – ומומחים למקצועותיהם, שעמלו ויגעו להוציא עבודה מתוקנת ומכוונת לתכליתה.
 

תרגום המונחים העבריים לאנגלית ולגרמנית נעשה ע"י חברי הועדות עצמם בעזרת אנשים מחוץ לועדות. מובן שגם כאן אין לראות במונחים הלועזיים תרגום למונחים עבריים ממש, כי אם מונחים לועזיים מקבילים למונחים העבריים.
 

חברי הועדות שעבודתם כלולה במלון זה הם:

א) ועדה למונחי הבישול (ירושלים

פרופ' נ. ה. טורטשינר (ועד הלשון)

ה' יוסף בר"נ מיוחס (ועד הלשון)

גב' שרה ברומברג (מנהלת "המחלקה להזנה" של "הדסה")

ד"ר א. י. לוי (לשעבר מנהל בית הבריאות ע"ש נתן ולינה שטראוס) (השתתף בישיבות עד נסיעתו לחו"ל בסוף שנת תרצ"ז)

גב' לאה נתן (מורה מטעם "מחלקת ההזנה" של בית הבריאות "הדסה" ע"ש נתן ולינה שטראוס)

גב' שרה סודמוריה (מפקחת על מסעדות של "קרן המסעדות")
 

ב) ועדה לקביעת שמות נתחי בשר (ירושלים)

פרופ' הרב ש. אסף (ועד הלשון)

הרב ד"ר חיים בראדי (ועד הלשון)

רא"מ ליפשיץ (ועד הלשון)

הרב אליעזר כהן (ראש המנקרים)

מזכיר שתי הועדות: ד"ר ז. בן-חיים.
 

ג) ועדה למונחי זואולוגיה (תל אביב)

ה' פ. אוירבוך (ועד הלשון)

ה' מ. אזרחי (ועד הלשון)

ד"ר ש. טשרניחובסקי (ועד הלשון)

ד"ר אל. ברש

ד"ר ע. ליברמן (השתתף בישיבות עד נסיעתו לחו"ל באביב תרצ"ח)

ד"ר ה. מנדלסון

ה' י. מרגולין

ה' א. פלדמן

מזכיר הועדה: ה' ש. ייבין
 

נוסף על חברי הועדות השתתפו בקריאת ההגהות והעירו הערות למונחים – חברי הועד: א. אברונין, י. גרוזובסקי, פרופ' ד. ילין, ד"ר יעקב כהן, ד"ר י. י. ריבלין וד. שמעונוביץ.
 

ועד הלשון מודה לחברי הועדות הנ"ל ולהאדונים: ד"ר זגורודסקי, ד"ר י. לויטן, ש. ד. יפה, עבר הדני, אליעזר פויכטונגר, וצ. פרלמן שטרחו, אם בהמצאת חומר דרוש, ואם בבדיקת מונחים לועזיים ובקריאת הגהות.
 

המחלקה לחקלאות ולדיג של ממשלת ארץ ישראל הואילה להעמיד לרשותו של ועד הלשון גלופות דגים, שמהן הוכנו גלופות מותאמות לתבנית המלון, והאגוד להשלטת העברית בת"א – את רוב גלופות הכלים. שניהם יעמדו על הברכה.
 

"המחלקה להזנה" ו"קרן המסעדות" של "הדסה" נתנו אפשרות לגשת להדפסת המלון בחתמן על מספר ניכר של אכסמפלרים.

 

ירושלים, אייר תרצ"ח.  

 

***

 

המלון למנחי המטבח עברית–אנגלית–גרמנית, ובו 83 ציורים, יצא לאור בהוצאת ועד הלשון בסיוע מוסד ביאליק שעל יד הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים תרצ"ח.

הערה: במילון כלולים שמות צמחים ולצדם השמות המדעיים (בלטינית). במאגר המונחים הובאו קיצורי שמות המחברים של השמות המדעיים בסוגריים מרובעים.

למילון החזותי