ספנות (ת"ש–תש"א)

סריקות   

הקדמה – רשימת מונחי ספנות

 

מונחי ספנות (ת"ש)

(רשימות א', ב')

 

כבר בראשית אביב תרצ"ו הציע אינז'ינר מ' גלברט, מזכיר הכבוד של אגודת יורדי-ים זבולון, לועד הלשון לכונן ועדה מיוחדת, שתבדוק את רשימות מונחי ספנות שהכינן. הרשימות כללו מונחים שהיו נדרשים בשעת הדרכה בעניני המקצוע.

עם פתיחת נמל תל-אביב היתה קביעת המונחים האלה לצורך דחוף שהזמן גרמו, אבל רק בראשית שנת תרצ"ח נתכוננה הועדה למונחי ספנות והחלה בעבודתה.

בראשונה היו חברי הועדה פרופ' נ' סלושץ' וי' פיכמן כחברי ועד הלשון ושלושה מומחים לענייני עבודת-ים וספנות, ה"ה אינז'ינר מ' גלברט, קפיטן זאב הים וקפיטן פודולי. מזכיר הועדה היה מר ש' ייבין.

מר גלברט הביא לפני הועדה מפעם לפעם רשימת מונחים, שבהם עסקה הועדה במשך הזמן, והשתתף בכל ישיבותיה. מר זאב הים נכח רק בישיבה אחת; ולאחר זאת לא יכול היה להוסיף ולהשתתף בעבודת הועדה מפני ריבוי עבודתו בנמל ת"א; המומחה השלישי (מר פודולי) לא נענה לצערנו להזמנת ועד הלשון.

בהמשך העבודה התקשרה הוועדה עם החבל הימי לישראל וקיבלה ממנו גם תמיכה כספית קטנה. לפי הצעת החבל צורף לועדה כבא כוחם מר ד' רמז, אלא שגם הוא לא השתתף בישיבות מחמת חוסר פנאי.

פרופ' נ' סלושץ' השתתף בעבודת הועדה בפעילות רבה עד סוף שנת 1938; מאז הוטל עוצר דרכים בלילות לא יכול להשתתף בישיבות אלא לעתים רחוקות.

למן חודש אדר תרצ"ט צורף לועדה והשתתף בישיבותיה חבר ועד הלשון מר א' אברונין.

הועדה עבדה בעיקר לפי שלוש רשימות שהכין למענה מר מ' גלברט (א. פרטי סירת משוטים; ב. אניות מלחמה; ג. פרטי סירות מפרש וספינות מפרש).

בזה מתפרסמות הרשימות א' וב'. רשימה ג' עודנה נדונה ותתפרסם בקרוב.

מלבד זאת נענתה הועדה לכמה מוסדות ואנשים שפנו אליה בשאלות שונות; ביניהם גם מועדון השייטים "הכרמל" בחיפה, שאת רשימתו לפקודות השיט אנו מפרסמים בחוברת זו.

 

 

מֻנְּחֵי סַפָּנוּת (תש"א)

(רשימה ב')*

 

רשימת המונחים המתפרסמת להלן היא פרי המשך עבודתה של הועדה למונחי ספנות שעל-יד לשכת ועד הלשון העברית בתל-אביב. גם הפעם נקבעו המונחים לאחר שיקול דעת ממושך ודיון בהערות שנתקבלו ממוסדות שונים, אשר לעיניהם היתה הצעת המונחים לפני התפרסמה בדפוס.

יש לשים לב לכך כי לאחר כל טיפוס של סירת-מפרשים נזכרים רק המפרשים המיוחדים לה, ואילו מפרשים, שכמותם כבר מצויים בטיפוס הקודם, אינם נזכרים מחדש.

פרסום רשימה של דרגות בצי המלחמה נדחה לעת-עתה עד אשר תהיה נדונה גם שאלת הדרגות בצבא ובחיל התעופה.

 

* בתדפיס "מונחי הספנות" (תש"א) נכללו שתי הרשימות שנתפרסמו בלשוננו י [לעיל מונחי ספנות (ת"ש)] ב"רשימה א'". מכאן השינוי בסדר המספרים [רשימה ב' ולא רשימה ג'].

 

***

 

רשימת מונחי ספנות רשימות א', ב' (עברית-אנגלית) פורסמה בלשוננו י (תרצ"ט-ת"ש), עמ' 377–386.

רשימת מונחי ספנות – רשימה ב' (עברית-אנגלית) פורסמה בלשוננו יא (תש"א), עמ' 171–174.

הרשימות כוללות את הפרקים האלה: סירת משוט, אניות מלחמה, פקודות לשיט מפרשים, סירות מפרשים וספינות מפרשים, הדרגות בצי.