מתמטיקה גבוהה (תרצ"ח)

סריקות   

הקדמה  – מונחים במתימטיקה הגבוהה

 

רשימה זו, הכוללת מונחים למתימטיקה הגבוהה, חוברה בידי ועדה מיוחדת למקצוע זה מטעם ועד הלשון, בהשתתפות רוב המורים במכון מתימטיקה של האוניברסיטה. החומר, רובו הוגש לועדה ע"י חבריה, ומקצתו ע"י חבר הועד יחיאל גרינפלד ז"ל.

כבר נודע לציבור מדוחו"ת ועד הלשון ב"לשוננו" כרך ח', חוב' א'-ד' וממאמרו של הד"ר ת. מוצקין ב"לשוננו" כרך ח', עמ' 327 ואילך, כי הועדה למונחי המתימטיקה האלמנטרית שעל-יד ועד הלשון בירושלים הכינה (תוך שיתוף-פעולה עם הועדה למתימטיקה לשעבר בתל-אביב) מלון למונחי המתימטיקה האלמנטרית. פרסומו של מלון זה נתעכב עד כה מסיבות שונות, והועד מקוה שבזמן קרוב תהיה לו היכולת להוציאו.

הועדה למתימטיקה הגבוהה התחשבה אפוא בקיומו של מלון זה והוציאה ממנו מספר מועט של מונחים אלמנטריים ההכרחיים ביותר לשלמות רשימת המונחים הבאה.

כיוון שהמונחים המובאים להלן מיועדים בעיקר לחוג מצומצם של מומחים ותלמידים בבתי-ספר גבוהים, שהטרמינולוגיה הבינלאומית ידועה להם, לא ראתה הועדה צורך לשאוף לתרגום המונחים הבינלאומיים בכל מקום ומקום, אך מצאה לחובתה לקבוע כתיב ושמוש אחיד (גם בנוגע למין) של המונחים הללו.

חברי הועדה הם:

            ד"ר יצחק אפשטיין (ועד הלשון)

            ד"ר י. לויצקי

            ד"ר ת. מוצקין

            פרופ. מ. פקטה

            פרופ. א. ה. פרנקל

מזכירה: ד"ר ז. בן-חיים

הד"ר גיליס מן האוניברסיטה בבלפאסט הואיל בטובו למסור לועדה את המונחים האנגליים. גם הד"ר ב. אמירה, מרצה למתימטיקה באוניברסיטה, לשעבר חבר הועדה למונחי מתימטיקה אלמנטרית שבירושלים, ראה את הרשימה הזאת. מלבד הנזכרים למעלה השתתפו בקריאת הגהות, אף העירו הערות: פרופ' נ. ה. טורטשינר, ד"ר ש. טשרניחובסקי, ומר ש. ייבין.

 

***

 

רשימת מונחים במתימטיקה הגבוהה עברית-אנגלית-גרמנית פורסמה בלשוננו ט (תרצ"ח), עמ' 322–332.

פרקי הרשימה: א. מונחים כלליים, ב. תורת-הקבוצות, ג. תורת הקבוצות הנקודות;  גיאומטריה, ד. אלגברה ותורת-המספרים, ה. חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ותורת הפונקציות המורכבות.