ימאות (תש"ל)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי הימאות  

הכנת כרך ראשון זה מן המילון למונחי הימאות התחילה בשנת תשי"ד בוועדה למונחי הימאות הפועלת בחיפה מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בשיתוף האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.

עוד לפני הטיפול השיטתי בפרקים היוצאים עתה דנה הוועדה בשנים תשי"א-תשי"ב בשתי רשימות מונחים לצורכי השעה: האחת רשימת מונחים מתוך חוק כללי המספנים שעמד להתפרסם בניסוח חדש מטעם משרד העבודה (מונחים אלו נדפסו גם בלשוננו יח, עמ' 242-239). ברשימה השנייה באו מונחים מתוך האמנה הבין-לאומית לקווי טעינה שמשרד התחבורה התכונן לפרסם בתרגום עברי. רוב המונחים מן הרשימות האלה נדונו אחר-כך שנית, והם באים במקומם בפרקי המילון. (לפני כן כבר פרסם ועד הלשון שתי רשימות של מונחי ספנות בלשוננו י (ת"ש), עמ' 386-378, וכרך י"א (תש"ב), עמ' 174-171. ראוי לציון מיוחד שהא' זאב הים היה חבר ועדות המונחים האלה במשך כל שנות עבודתן למן שנת תרצ"ו ועד היום.)

אחדים מפרקי הכרך הזה כבר נדפסו קודם לכן בכרכי זיכרונות האקדמיה ללשון העברית: פרק א'-ד' - בכרך ז-ח (תש"ך-תשכ"א), עמ' 35-22; פרק ה'-ו' - בכרך ט (תשכ"ב), עמ' 44-35; פרק ז' - בכרך י-יא (תשכ"ג-תשכ"ד), עמ' 48-38; פרק ח' ופרק ט' (שסימנו היה אז י"ב) - בכרך יב (תשכ"ה), עמ' 49-43.

לפי הנוהג בוועדות האקדמיה עיינה הוועדה המקצועית במונחי כל פרק בשתי קריאות לפחות, ובין קריאה א' לקריאה ב' שלחה את הצעותיה בחוזרים לחברי האקדמיה ולבעלי המקצוע כדי לקבל את הערותיהם. בתום הקריאה האחרונה הוצעו הקביעות לחברי האקדמיה בהודעת-סיכום, וערעורים שנתקבלו על פרטים מהודעה זו, נתבררו בוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, ואם היה צורך בכך, גם במליאת האקדמיה. סיכום הדיונים האלה במליאת האקדמיה עד לאישורו של כל פרק נתפרסם בזיכרונות [האקדמיה].

בפרקים א'-ד' עיינה הוועדה בשנים תשט"ז-תשי"ט, ומליאת האקדמיה אישרה אותם בישיבה ל"ב, ביום ח' בכסלו תש"ך (9 בדצמבר 1960). הפרקים ה'-ו' נדונו בוועדה בשנים תשי"ט-תשכ"ב ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה מ"ו, ביום כ"ט בכסלו תשכ"ב (7 בדצמבר 1961).

את פרק ז' הכינה הוועדה בשנים תשכ"ב-תשכ"ג, והמליאה אישרה אותו בישיבה נ"ה, ביום ה' בתמוז תשכ"ג (27 ביוני 1963). הדיון בפרקים ח'-ט' היה בוועדה בשנים תשכ"ד-תשכ"ה, ועל אישורם החליטה המליאה בישיבה ס"ח, ביום ל' בסיוון תשכ"ה (30 ביוני 1965). הכנת פרק י' (שסימנו היה מקודם ט') נמשכה בוועדה בשנים תשכ"ה-תשכ"ז, והוא בא לדיון ולאישור במליאה בישיבות ע"ו-ע"ח בימים י' בכסלו (23 בנובמבר 1966) וכ"ו באדר א' תשכ"ז (8 במארס 1967). באותן השנים עסקה הוועדה גם בפרק י"א והביאה אותו לאישור בישיבת המליאה ע"ט בט' בניסן תשכ"ז (19 באפריל 1967). הפרקים י"ב-י"ג נדונו בוועדה בשנים תשכ"ו-תשכ"ח, ומליאת האקדמיה דנה בהם ואישרה אותם בישיבות פ"ג-פ"ד בימים כ"ג בטבת (24 בינואר) וו' בניסן (4 באפריל) תשכ"ח (1968).

מבין חברי הוועדה למונחי הימאות השתתפו בדיונים בכל פרקי הכרך הזה האדונים יחיאל בן-נון וזאב הים והא' י' הרמגל (חבר-כתב) עזר לוועדה בהערותיו ששלח מארצות הברית. אנשים אחרים היו פעילים בוועדה לפרקים, מהם הא' ס' שונמן שהתמיד  בהשתתפותו בישיבות עד גמר פרק י', והאדונים עלי איתן (פרק א'-ד'), א' אריאל (י"ב-י"ג), א' גרבש (י"ב-י"ג), י' גרינשפן (א'-י"א), צ' הופמן (ח'-ט'), י' הלפרן (א'-ד'), י' טאוּמן (א'-ד'), ש' כהן (א'-ו'), א' מרני (י'-י"ג), א' פיינגולד (א'-ז'), ע' קלמפרר (י'-י"ב), ש' קרא (ח'-י'). בישיבות אחדות נכחו האדונים א' ארז (ח'), א' בר-און (ה'-י') וי' המל (י').

ועדת האישורים שביררה את הספקות והערעורים האחרונים בכל פרק לפני הבאתו לאישור האקדמיה, הייתה מורכבת מן האדונים שרגא אירמאי, ע' איתן ויחיאל בן-נון.

הא' אורי אסטרחן, מזכיר הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, ריכז את עבודתן של הוועדה המקצועית ושל ועדת האישורים במשך כל השנים.

ארוכה מאוד רשימת האנשים שסייעו בקביעת ערכי הכרך הזה על ידי ההערות וההצעות שבתשובתם לחוזרים ולהודעות-הסיכום. הם חברי האקדמיה האדונים ש' אירמאי, יהודה בורלא, זאב בן-חיים, דוד צבי בנעט, ניסן ברגגרין, יצחק דב ברקוביץ, אהרן דותן, מאיר ולנשטיין, שמואל ייבין, יעקב כהן, דניאל לייבל, אהרן מירסקי, עזרא-ציון מלמד, שמשון מלצר, נחום סלוּשץ, אפרים פורת, ברוך קרוּא, יצחק שבטיאל, מאיר שלי; עובדי האקדמיה האדונים ע' איתן, גדעון הנמן, מ' זהרי, ששון סומך, רפאל ספן, דוד פלס; ובעלי המקצועות הגב' מ' דוידסון והאדונים י' אביטל, מ' אברמסקי, צ' אויסלנדר, ז' ארנסט, נ' אנשל, ד' באלוה, ג' בלוֹגלוֹבסקי, א' בר-אדון, יוסף ברויר, ל' ברקאי, א' גולדברג, מ' דישון, י' דן, א' הלוי, י' זבּה, א' זימן, י' זינגר, י' טישלר, ח' יערי, י' ירון, י' להב, ח' לסקוב, י' מוניטה, פ' מינך, י' פודולי, ב' פלדשטיין, א' קוֹלר, עמנואל קלמפּרר, ד' קלר, ש' רביב, א' רכמוּט, ד' שמידע, מ' שטרן, ב' תלם.

בהבאת המילון לדפוס – ובכללה עריכת גוף המילון והמפתחות, ניקוד העברית, ההגהות ובדיקת הציורים - עמלו עובדי האקדמיה ללשון העברית הגב' בלהה בר, הגב' נורית רייך והאדונים ע' איתן, א' אסטרחן ויוסף בן-נון. הא' ציון בושריה תכנן את ההכנה המכנוגרפית של המפתחות, ועוזריו במדור המיכון הגב' י' בלייכפילד והא' מ' הגר ביצעו עבודה זו. הא' ב' ברגר סרטט את הציורים.

 האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, מחזיקים טובה לכל אלה שעזרו בחיבור המילון ובהוצאתו, איש איש כפי חלקו, ולאגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה שבהקצבתו נסתייעה ההדפסה.

 ***

 ביום כ"ו בתמוז תשכ"א (10 ביולי 1961) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי הימאות א-ג אושרו במליאת האקדמיה.

המונחים פורסמו ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 861, ז' באב תשכ"א (20 ביולי 1961).

ביום כ"ז באלול תשכ"ב (26 בספטמבר 1962) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי הימאות אושרו במליאת האקדמיה.

המונחים פורסמו ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 966, י"ג בתשרי תשכ"ג (11 באוקטובר 1962).

  ***

ביום כ"ב בתמוז תש"ל (26 ביולי 1970) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמונחים שבמילון למונחי הימאות, כרך א, אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1652, י"א במנחם-אב תש"ל (13 באוגוסט 1970).

"מילון למונחי הימאות" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, בסיוע אגף הספנות והנמלים, משרד התחבורה, ירושלים-חיפה תש"ל. (במילון זה נכללו הרשימות שפורסמו קודם לכן בילקוט הפרסומים.)