הידרוליקה (תשי"א)

סריקות   

הקדמה – מונחי הידראוליקה

(רשימה א')

 

רשימת מונחים זו ראשיתה בהצעת מונחים, שהכינה אינג' שרגא אירמאי, מרצה להידראוליקה בטכניון, לפי החומר הנלמַד בטכניון בשיעוריו ובשיעורי פרופ' יוסף ברויר. אותה ההצעה אף נדפסה ב"שדה הטכניקה", שיצא לאור ע"י הסתדרות המהנדסים.

במרס 1945 מינתה הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה של ועד הלשון העברית והטכניון העברי ועדת משנה לבדיקת ההצעה הנ"ל, שחבריה היו: מר ארליך, אינג' ש' אירמאי, פרופ' י' ברויר, אינג' סעדיה גולדברג ז"ל וד"ר י"א רבין ז"ל. הוועדה קיימה 5 ישיבות במרס – יוני 1945.

לאחר קבלת הערותיהם של ד"ר עלי איתן, ד"ר זאב בן־חיים, אינג' גלברט ואחרים נידונו המונחים שנית באותה ועדה ב־5 ישיבות, שנתקיימו באפריל–מאי 1947.

לאחר הפוגה, בשל מאורעות הזמן, נשלח באפריל 1950 חוזר מיוחד אל חברי ועד הלשון ובעלי מקצוע. הגישו את הערותיהם האדונים: א' אסטרחן, ארליך, ד"ר ז' בן־חיים (ועד הלשון), אינג' מ' גולדשמידט (אגף המים), שמואל ייבין (ועד הלשון), אינג' מץ (עיריית תל־אביב), ד"ר קצ'לסקי (מכון ווייצמן), אינג' מ' רם (אגף המים) ואינג' ק"א שטרק (טכניון).

ועדת משנה בהרכב ה"ה: אינג' ש' אירמאי, פרופ' י' ברויר, אינג' ז' גיחון, מר א' פרסמן, אינג' קרשון, אינג' י' קרני ואינג' מ' רם דנה בחודשי דצמבר 1950 – מרס 1951 ב־6 ישיבות בהערות הנ"ל בקריאה ג'. תוצאות הקריאה הוצעו בחוזר מיוחד לפני חברי הוועדה המרכזית ואושרו בה.

הוועדה המרכזית למונחי טכניקה מביעה את תודתה לכל האנשים הנ"ל על חלקם בחיבור רשימת המונחים הזאת.

 

***

   

רשימת מונחי הידראוליקה עברית–אנגלית–צרפתית–גרמנית (רשימה א'), פורסמה בלשוננו יז (תשי"א), עמ' 253–261.