ספרנות (תשס"ד)


הקדמה – מונחי ספרנות
רשימה משלימה למילון הספרנות, תשל"ו

הוועדה למונחי הספרנות הוקמה בשנת תשנ"ד ועבדה לסירוגין עד שנת תשס"ג. הוועדה שמה לה למטרה להכין מילון משלים למילון הספרנות שפורסם בשנת תשל"ו.

חברי הוועדה מקרב אנשי המקצוע: אלחנן אדלר, מלאכי בית-אריה, יהונתן יואל (יו"ר), אורה נבנצל, ציון שורר; מטעם האקדמיה: אפרים חזן (חבר האקדמיה) ומלכה זמלי (עובדת המזכירות המדעית); חברים מכותבים: רפי וייזר, תמר לייטר, אמציה פורת (חבר האקדמיה).

מזכירת הוועדה: רחל סליג.

הוועדה מצאה שהמילון משנת תשל"ו אינו דורש שינוי של ממש להוציא תיקונים מעטים והשלמות. תת-ועדה, שחבריה היו אלחנן אדלר, יהונתן יואל וציון שורר, הכינה את המצע לתיקונים ולהשלמות על פי המילון The ALA Glossary, Library and Information Science , Heartsill Young (ed.), 1983 .

הרשימה נקראה בוועדה בקריאה ראשונה, ואחר כך הופצה לאנשי המקצוע ולחברי האקדמיה לשם קבלת הערות. בעקבות ההערות נקראה הרשימה קריאה שנייה ותוקנה.

הרשימה אושרה באקדמיה ללשון בישיבת המליאה רע"ג ביום ט"ו במרחשוון תשס"ד, 10 בנובמבר 2003. מונחים אחדים אושרו קודם לכם (בישיבה רנ"ו, מרחשוון תשס"א).

למקצת המונחים ברשימה נוספו הגדרות לנוחיותם של אנשי מקצוע.

 

* * *

ביום ט"ו בסיוון תשס"ה (22 ביוני 2005) חתמה שרת החינוך התרבות והספורט, לימור לבנת, על הודעה בדבר אישור הרשימה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5447 מיום כ"ג בתשרי תשס"ו (26 באוקטובר 2005).

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.