רפואה – אורולוגיה ועוד (תשס"ז)


הקדמה – מונחי רפואה (תשס"ז)  

רשימת מונחי הרפואה שלהלן היא פרי ביכורים של הוועדה למונחי רפואה שהוקמה בשנת תשס"ג (2003), ופועלת באקדמיה ללשון העברית. הוועדה ממשיכה את עבודת ועדות הרפואה שפעלו באקדמיה בשנות השמונים של המאה העשרים.

ברשימה כלולים מונחים מן התחומים האלה: רפואה דחופה, הרדמה, אורולוגיה. כמו כן באים בה כמה מונחים מתחומים שונים.

חברי הוועדה – אנשי המקצוע: חנוך בר־און ז"ל (יושב ראש), דרור גוברמן, צבי גימון, יואל דונחין, עודד זמיר, יוסף פבר, דב פודה ויהודה שינפלד. חברים מכותבים: מנשה ברזילי והלל פרת. מטעם האקדמיה: בנימין אליצור, אפרים חזן, דוד טלשיר, שמא פרידמן.

הוועדה דנה בשתי ישיבות (ניסן–אייר תשס"ו, אפריל–מאי 2006) בהערות שהתקבלו מאנשי המקצוע ומחברי האקדמיה. ועדת המינוח המרכזית דנה ברשימה בישיבתה מיום י"ח בסיוון תשס"ו, 14 ביוני 2006.

מליאת האקדמיה אישרה את הרשימה בישיבתה מיום ט"ו במרחשוון תשס"ז, 6 בנובמבר 2006.