הדין הפלילי (תשס"ו)

סריקות   

הקדמה – מונחי המשפט

פרק א: הדין הפלילי

 

רשימת מונחים זו היא פרי עבודתה של הוועדה למונחי המשפט שבאקדמיה ללשון העברית, והיא הפרק הראשון של המילון למונחי המשפט שהוועדה שוקדת על הכנתו.
המילון אושר במליאת האקדמיה בישיבתה מיום כ"ד באדר א' תשנ"ז, 3 במארס 1997 (ישיבה רל"ג).

תיקונים והשלמות לרשימה נדונו בוועדה בשנים תשס"ב–תשס"ג ואושרו במליאת האקדמיה ביום כ' באדר ב' תשס"ג, 24 במארס 2003 (ישיבה רע"א).

מונחים אחדים נדונו בוועדה בשלב מאוחר יותר במהלך הדיון במונחי הדין האזרחי. מונחים אלו אושרו במליאת האקדמיה ביום ז' בסיוון תשע"ט
, 10 ביוני 2019 (ישיבה שסד).

 

הוועדה החלה את פעולתה בשנת תש"ן וחבריה הם: המשפטנים מנחם אֵלון (יו"ר הוועדה), אביעד הכהן, יוסף חריש, צבי טל, יעקב ש' צמח, יעקב רובין, אליקים רובינשטיין (למן תשנ"ח) וגבריאלה שלו; המשקיפים נגה ענתבי (למן תשנ"ט), עליזה רוזן (למן תשנ"ט) ויהושע שופמן (למן תשנ"ט); מן האקדמיה ללשון העברית: ארי אבנר, משה בר־אשר וגד בן־עמי צרפתי.

מזכירי הוועדה – יוסף עופר (עד תשנ"ז), רונית גדיש (תשנ"ז–תשנ"ח) וברק דן (למן תשנ"ט).

הוועדה ממשיכה את הפעולה שהחלה בה ועדה למונחי משפט שפעלה בוועד הלשון ובאקדמיה. ועדה זו פרסמה כמה רשימות של מונחים (בדיני מס הכנסה, דיני שטרות, דיני מכס ובלו ודיני חברות). המונחים פורסמו בלשוננו י"ח (תשי"ב–תשי"ג) ובזיכרונות האקדמיה ללשון העברית ג–ד (תשט"ז–תשי"ז), ה (תשי"ח).

את המצע למונחי הדין הפלילי הכין אביעד הכהן על פי חוק העונשין תשל"ז–1977 וספרות משפטית. הוועדה נעזרה גם ב"מילון מונחי משפט" (תשמ"ב) שחיבר מאיר שלי ז"ל, חבר האקדמיה. המונחים נדונו בוועדה בשנים תש"ן–תשנ"ז.

על תרגום המונחים לאנגלית שקד השופט א"פ לנדא, וכן סייע לוועדה בעניין זה השופט נ' בֶּר. הוועדה מודה לאנשי המשפט וחברי האקדמיה שהואילו לקרוא את המונחים ולהעיר את הערותיהם, ואלו הם: שרגא אירמאי, פליאה אלבק, דן ארבל, יורם גלין, שולמית הראבן, חיים כהן, ברכיהו ליפשיץ, משה לנדוי, א' מגן, כליל עבוד, אליהו ציפר, רות קנאי, יהודה רצהבי וגבריאל שטרסמן.

כבר בתחילת עבודת הוועדה התברר כי המילון למונחי המשפט שונה שוני מהותי משאר מילוני האקדמיה, ויש קושי מיוחד בהכנתו. המונחים הבאים בו הם עצם מעצמו של המשפט, וכל שינוי של מונח עשוי לגרום שינוי של מהות בחוק. אף על פי כן לא נמנעה הוועדה מלהציע שינוי במונחים הבאים בלשון החוק במקום שמצאה שאינם מכוונים למה שבאו להביע או שיש בהם פגם כלשהו מצד הלשון. אנו מקווים כי הרשות המחוקקת תמצא את הדרך המתאימה לתקן את נוסח החוק במקום שהדבר נדרש. 

זאת ועוד: בעשרות השנים האחרונות נתגבשה שפת המשפט העברית בלשון החוק ובפסיקה. חוק העונשין וחוקים רבים אחרים יסודם בתרגום של החוק האנגלי; אך קמעה קמעה השתחררה העברית המשפטית מן התלות בשפה האנגלית וזכתה לעצמאות, עד שיש היום מונחים עבריים רבים שתרגומם המדויק לאנגלית אינו מחוור. הוועדה רואה אפוא במונחים העבריים שבמילון עיקר, ובמונחים באנגלית שלצדם הצעת תרגום בלבד.

ברשימה המודפסת: המונחים שבמילון סדורים בסדר ענייני מפני שפעמים רבות הקשרם של המונחים מסייע להבנת משמעם. לצדם של מקצת המונחים צוין המקור בספר החוקים. במקום שבא מספר בלבד ההפניה היא לחוק העונשין.

 

***

 

ביום ט"ו בסיוון תשס"ה (22 ביוני 2005) חתמה שרת החינוך התרבות והספורט לימור לבנת על הודעה שרשימת מונחי הדין הפלילי אושרה במליאת האקדמיה.

הרשימה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5447, כ"ג בתשרי תשס"ו (26 באוקטובר 2005).