בניין (תש"ח)

סריקות   

הקדמה - מונחי בניין

(א. בנייה באבן ובלבנים – ב. חיבור עצים)

 

הוועדה למונחי בניין בתל-אביב, שקבעה את המונחים הניתנים בשתי הרשימות הבאות, מורכבת מן האדונים אשר ברש וט"ז מילר, חברי ועד הלשון, ד"ר ב"צ קרוגליאקוב ויהושע שטינבוק. בעת הדיון במונחי חיבור העצים צורפו לוועדה הא' גבריאל כהן וצבי פרידמן כמומחים. כמזכיר הוועדה שימש עד כסלו תש"ו ה' יחזקאל קוטשר ואחריו – ד"ר עלי איזן.

רשימת מונחי הבניין באבן ובלבנים הוצעה בראשונה בחוזר, שנשלח בתמוז תש"ה, ותוקנה אחר-כך מתוך עיון בהערותיהם של האדונים ישראל בורשטין, ד"ר זאב בן-חיים, סעדיה גולדברג, יהודה גור, א' טברסקי, שמואל ייבין, נתן שיפריס ומ' שפיץ. תרומה חשובה ביותר לשכלול הרשימה נתנה הוועדה המיוחדת מטעם הוועדה המרכזית למונחי טכניקה בחיפה, שחבריה היו הגב' ר' פרידלנדר והאדונים ש' אירמאי, י' ארליך, פרופ' י' ברויר, ס' גולדברג, א' השמשוני, ישראל קרנר ופרופ' א' רטנר.

החוזר, שכלל את ההצעה הראשונה של מונחי חיבור העצים, נשלח באב תש"ז, ועליו נתקבלו הערות מן האדונים מ' אביגל, ד"ר זאב בן-חיים, יוסף זלצברגר, יוסף טישלר, שמואל ייבין, אל' שחורי ונתן שיפריס.

יעמדו על הברכה כל האנשים האלה, שהוועדה הפיקה תועלת רבה מהשגותיהם והצעותיהם.

[במהדורה המודפסת] הציורים המלווים את מונחי חיבור העצים, הם מעשה-ידיו של המהנדס אליקים אייזנשטאדט.

 

 *** 

 

רשימת מונחי בניין, עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית, התפרסמה בלשוננו טז (תש"ח-תש"ט), עמ' 106–114.