אפייה (תשי"ז, תשי"ט, תש"ך)

סריקות   

הקדמה - מונחי אפייה

 

א

המונחים נדונו במליאת האקדמיה בישיבה י"ט, ביום י"א באדר ב' תשי"ז (14 במארס 1957), ובישיבה כ', ביום ט"ז בתמוז תשי"ז (15 ביולי 1957). תיקונים אחדים תוקנו לפי החלטת המליאה בישיבה כ"ז, י"ח בכסלו תשי"ט (30 בנובמבר 1958).

***

ביום י"ד בתשרי תשי"ט (28 בספטמבר 1958) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמונחים שברשימה א' של מונחי אפייה אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 636, כ"ב בכסלו תשי"ט (4 בדצמבר 1958).

הרשימה התפרסמה בזיכרונות האקדמיה כרך ג-ד, עמ' 23-11 . תיקון טעות לזיכרונות ג-ד, עמ' 13 פורסם בזיכרונות האקדמיה כרך ו, עמ' 6.

  ב. קונדיטאות

המונחים אושרו במליאת האקדמיה בישיבה כ"ח, ביום י' באדר א' תשי"ט (18 בפברואר 1959). שני מונחים נוספים אושרו בישיבה ל"ב, ח' בכסלו תש"ך (9 בדצמבר 1960). חברי הוועדה שהכינה רשימה זו, היו האדונים עלי איתן ודניאל לייבל מטעם האקדמיה והאדונים ל' אדלר, י' גולן, פ' כץ וא' סופר כבעלי מקצוע, ומזכיריה היו האדונים רפאל ספן ור' פלס.

עבודה ראשונה במונחי האפייה נעשתה מטעם ועד הלשון העברית על יסוד חומר שנאסף בידי הא' צ' הבריק והושלם בידי הא' י' בורשטין. עם חברי הוועדה מטעם ועד הלשון העברית נמנו, מלבד הא' צ' הבריק, האדונים נ' שיפריס, ד' שמעוני והאדונים ל' אדלר וא' אפשטיין.

***

ביום י' בכסלו תשכ"א (29 בנובמבר 1960) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי אפייה ב' (קונדיטאות) אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות" ילקוט הפרסומים 806, י"ט בכסלו תשכ"א (8 בדצמבר 1960).

המונחים מובאים בזיכרונות האקדמיה ו (תשי"ט), עמ' 14-5.

  

ג. מילואים למונחי הקונדיטאות

המונחים אושרו במליאת האקדמיה בישיבה ל"ב, ח' בכסלו תש"ך (9 בדצמבר 1960). חברי הוועדה  שהכינה רשימה זו, היו האדונים ע' איתן וד' לייבל מטעם האקדמיה והאדונים ל' אדלר, י' גולן, פ' כץ וא' סופר כבעלי מקצוע ומזכיריה היו האדונים ר' ספן ור' פלס.

***

ביום כ"ו בתמוז תשכ"א (10 ביולי 1961) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי האפייה ג' אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 861, ז' באב תשכ"א (20 ביולי 1961).

הרשימה התפרסמה בזיכרונות האקדמיה ז-ח (תש"ך-תשכ"א), עמ' 37-36.