נגרות בניין (תשל"א)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי נגרות הבניין
(דלתות, חלונות, תריסים)

את ההצעה הראשונה למילון למונחי נגרות הבניין חיבר אינג'ינר י' קאופמן על יסוד רשימת מונחי נגרות בניין ב"לשוננו" כרך ט"ז וספרי הדרכה לנגרות. לאחר שנדונה ההצעה בוועדת משנה מורכבת משלושה אנשי מקצוע ומזכיר (17 ישיבות בטבת–אב תשכ"ו, ינואר–יולי 1966), שוכפלה ונשלחה למעוניינים באלול תשכ"ו (ספטמבר 1966).

המילון המוצע וההערות עליו נדונו בוועדה מקצועית בשלוש קריאות (מ"ט ישיבות) מחודש אדר תשכ"ז (מארס 1967) ועד חודש סיוון תש"ל (יוני 1970).

חברי הוועדה המקצועית היו: נציג האקדמיה אברהם קריב, אנשי המקצוע אינג'ינר פ' דיאמנט, אדריכל א' פיקרצ'יק (מקריאה ב' ואילך), אינג'ינר מ' הימן, אינג'ינר י' קאופמן והמזכיר אורי אסטרחן. פרופ' שרגא אירמאי וד"ר עלי איתן השתתפו בדיונים על ידי הערותיהם בכתב לזיכרון הדברים מכל ישיבה וישיבה.

תוצאות הקריאה הראשונה נשלחו במרחשוון תשכ"ט (נובמבר 1968) בחוזר אל חברי האקדמיה ולאנשי מקצוע, ובו צורף לרשימה הפרק "זיגוג", שנכלל תחילה ברשימה אחרת.

תוצאות הקריאה השנייה נשלחו אל חברי האקדמיה בהודעת סיכום בתשרי תש"ל (אוקטובר 1969). לשם כך ערך אדריכל א' פיקרצ'יק את כל החומר מחדש.

ההערות על הודעת הסיכום נדונו בוועדה המקצועית, ומונחים שלא הוכרעו בה נתבררו בחמש ישיבות של ועדת האישורים (בכסלו–תמוז תש"ל, דצמבר 1969 – יולי 1970).

שלחו הערות להצעה הראשונה, למצע, לחוזר ולהודעת הסיכום:
א. חברי האקדמיה: יהושע בלאו, אהרן דותן, שמואל ייבין, שמשון מלצר, יהודה רצהבי.
ב. אנשי המקצוע: הגברת ב' אורנה והאדונים צ' בריק, ד' כרמל, א' לוי, ר' לוי, ב' פלדשטיין, ש' שפר.
ג. העובדים המדעיים של האקדמיה: חיים אהרונוביץ, יוסף בן־נון, ראובן סיוון.

הודעה על התיקונים האחרונים ברשימה ועל המונחים שלא באה עליהם הכרעה בוועדה המקצועית ובוועדת האישורים נשלחה לחברי האקדמיה במרחשוון תשל"א (נובמבר 1970).

ועד המינוח של האקדמיה דן והחליט בישיבתו ביום כ"ה באייר תשל"א (20 במאי 1971) במונחי הנגרות שהובאו לפניו, חוץ משניים.

המילון אושר במליאת האקדמיה בישיבה קג ביום ב' בסיוון תשל"א (26 במאי 1971). בישיבה זו הכריעה האקדמיה באחד משני המונחים האמורים. המונח השני נקבע בישיבת ועד המינוח ביום ז' בתמוז תשל"א (30 ביוני 1971).

אינג'ינר א' מיכאליס עזר בבירור מונחי הזיגוג.

המהדורה המודפסת: ב' ברגר סרטט את הציורים למילון זה, אורי אסטרחן ויוסף בן־נון עסקו בהבאת המילון לדפוס ובהגהתו. ציון בושריה הכין את העיבוד המכנוגרפי של המפתחות וגברת בלהה בר בדקה ותיקנה את המפתחות שהותקנו במכונות.

***

ביום י"ב במנחם־אב התשל"א (3 באוגוסט 1971) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי נגרות הבניין אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1743, י"ד במנחם־אב תשל"א (5 באוגוסט 1971).

"מילון למונחי נגרות הבניין (דלתות, חלונות, תריסים)" עברי–אנגלי–צרפתי–גרמני יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים–חיפה תשל"א.