יציקה (תשל"ב)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי היציקה

 

את ההצעה הראשונה של מונחי היציקה חיבר הא' ל"י וינדרייך בקיץ תשכ"ד ( 1964 ), ואחר שערכה והשלימה אותה מזכירות הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בשיתוף המחבר, נשלחה באב תשכ"ז כמצע לדיון לכמה בעלי מקצוע לשם קבלת הערותיהם. הדיון במצע התחיל בניסן תשכ"ו ונמשך ב-13 ישיבות עד תמוז תשכ"ז. על תוצאות הדיון הזה נתפרסמו שני חוזרים, אחד לבעלי המקצוע בכסלו תשכ"ח, ואחד לחברי האקדמיה בטבת תשכ"ח. הצעות המונחים שבחוזרים אלו וההערות עליהן נדונו שוב בשבע ישיבות מניסן תשכ"ח ועד כסלו תשכ"ט.

בוועדה המקצועית שדנה בחומר, השתתפו מטעם האקדמיה ללשון העברית האדונים אברהם קריב (ישיבה א עד ו) ועלי איתן (ישיבה ז עד כ) ואנשי המקצוע האדונים ב' ברקאי, ל"י וינדרייך, ב' ורנר, א' קפלן, ג' שמוקלר, פ' שפילברג, ובדיון השני הצטרף אליה הא' מ' קאט. מזכיר הוועדה היה הא' אורי אסטרחן.

לפני פרסום התוצאות של הדיון השני בדקה ועדה מצומצמת, מורכבת מן האדונים א' אסטרחן, יוסף בן-נון, ל"י וינדרייך, א' קפלן, את המילון המוצע כולו והביאה את הצעותיה לתיקונו לפני הוועדה המקצועית בכסלו תש"ל. עם גמר הבירורים האלה ועריכה חדשה של המילון פורסמה באדר א' תש"ל הודעת-סיכום, שהובאו בה בצד הצעות הוועדה המקצועית גם הצעות התיקון של הוועדה המצומצמת. הודעה זו נשלחה לחברי האקדמיה ולאנשי המקצוע, וההערות עליה הובאו גם הפעם תחילה לפני הוועדה המצומצמת. לאחר שעיינה זו בחומר בארבע ישיבות, נתכנסה הוועדה המקצועית בחודשים סיוון-תמוז תש"ל לשתי ישיבות וגמרה את הדיון בשינויים שהוצעו לפניה. ועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, בישיבתה בתמוז תש"ל, ביררה כמה ערכים שהיו עוד צריכים עיון. הודעת-סיכום מתוקנת נשלחה לחברי האקדמיה בכסלו תשל"א. ועד המינוח של האקדמיה הכריע בעניינים אחדים, שהיו מוטלים בספק, ביום ז' בתמוז תשל"א, ומליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה את המילון בישיבתה ביום י"ג בכסלו תשל"ב (1 בדצמבר 1971).

מלבד המשתתפים בדיונים כנ"ל סייעו בחיבור המילון גם רבים, ששלחו למזכירות הערות לשוניות ומקצועיות על ההצעה הראשונה, על המצע לדיון, על החוזרים ועל הודעת-הסיכום. הם האדונים עלי איתן, שרגא אירמאי, יהודה בורלא, זאב בן-חיים, ניסן ברגגרין, שמואל ייבין, א' לוי, ר' לוי, מאיר מדן, מ' פלג, ב' פלדשטיין, מ' קאט, א' קפלן, פ' שהם, ג' שמוקלר והגב' ט' תוריון.

המהדורה המודפסת: האדונים אורי אסטרחן ויוסף בן-נון פיקחו על הדפסת המילון ובדקו, עם הגב' א' קפלן, את הגהות הדפוס. הא' ציון בושריה ניהל את ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות, והגב' בלהה בר הגיהה רשימות אלו, שהוכנו במכונות.

האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, מודים לכל העוזרים האמורים וגם לוועד הבין-לאומי של האיגודים הטכניים ליציקה ( International Committee of Foundry Technical Associations) על מתן הרשות להעתקת הציורים מתוך מילונו החשוב: International Foundry Dictionary , Paris 1962.

***

ביום י"ג בטבת תשל"ב (31 בדצמבר 1971) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי היציקה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1797, ד' בשבט התשל"ב (20 בינואר 1972).

"מילון למונחי היציקה" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים -  חיפה תשט"ו.