סרטוט (תשל"ד)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הסרטוט

 

הדיון במילון למונחי הסרטוט התחיל בשנת תשכ"ה (1965) על יסוד הצעות לתיקון הפרק "סרטוט" שבמילון למונחי הטכניקה, שהוציא ועד הלשון העברית בשנת תש"ו (1946). את ההצעות הגישו האדונים ר' הימן, פ' יואלי, מ' פלג, ג' פרידמן, נ' קדמון, והן נדונו בוועדה מקצועית ב-17 ישיבות, שהתחילו באדר ב' תשכ"ה (מארס 1965) ונתמשכו עד תמוז תשכ"ו (יוני 1966). תוצאות הדיון פורסמו בחוזר במרחשוון תשכ"ז (אוקטובר 1966).

 

הדיונים בהערות לחוזר ובהצעות תיקון חדשות נתחדשו בכסלו תשל"א (דצמבר 1970) ונמשכו ב-12 ישיבות עד שבט תשל"ב (פברואר 1972).

 

לאחר גמר הדיון ערכה מזכירות הוועדה בעזרתם של האדונים מ' פלג ומ' קאט את כל החומר מחדש, והוא פורסם בהודעת סיכום באייר תשל"ב (מאי 1972). הצעות שלא הוכרעו בוועדה המקצועית, נדונו בוועדת האישורים ב-3 ישיבות בכסלו ובאדר תשל"ב (דצמבר 1971 ומארס 1972) ובתשרי תשל"ג (ספטמבר 1972). מספר מונחים שערערו עליהם חברי האקדמיה, נדונו בוועד המינוח של האקדמיה בשלוש ישיבות בין מרחשוון לטבת תשל"ג (נובמבר ודצמבר 1972). המילון כולו אושר במליאת האקדמיה ביום כ"ו באדר תשל"ג (28 בפברואר 1973).

 

חברי הוועדה היו: מטעם האקדמיה – האדונים יחיאל בן-נון (בקריאה א'), עלי איתן (בקריאה ב') ומאנשי המקצוע - האדונים ר' הימן, א' טהאוּ, פ' יואלי (בקריאה א'), ג' פרידמן, מ' פלג, מ' קאט. בקריאה ב' השתתף גם הא' יוסף בן-נון. בישיבות אחדות השתתפו האדונים ב' פלדשטיין, ע' שניאורסון, ש' קרא. המזכירים היו האדונים אורי אסטרחן (עד סוף תשל"א) ויוסף בן-נון (מתחילת תשל"ב ואילך).

 

סייעו בחיבור המילון על-ידי הערות לשוניות ומקצועיות על הצעות הוועדה האדונים ד' אביר, שרגא אירמאי, עלי איתן, א"י ברוור, א' חריש, ד' יצחקי, ב' סגל, א' פיקרצ'יק, ש' קרא, מ' קאט, א' שאץ.

 

המהדורה המודפסת: הא' ב' ברגר הכין את הציורים למילון. הא' יוסף בן-נון הביא את המילון לדפוס. הגב' א' קפלן והא' א' שינטל עזרו בהגהות. הא' ציון בושריה ניהל את ההכנה המכנוגרפית של המפתחות והגב' נורית רייך השתתפה בהגהתם.

 

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל - מודים לכל האנשים שעזרו בהכנת המילון.

 

***

 

ב יום כ"ב באדר ב' תשל"ג (26 במארס 1973) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי הסרטוט אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1909, י' בניסן תשל"ג (12 באפריל 1973).

 

" מילון למונחי הסרטוט" עברי -אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים - חיפה, תשל"ד.