דקדוק (תרצ"ו, תרצ"ז, תש"ג)

סריקות   

הקדמה -  מונחי הדקדוק

 

 

[א] רשימת מונחי הדקדוק

 

המונחים המתפרסמים כאן הם פרי עבודת הועדה למונחי דקדוק שחבריה הם:

ד"ר ש. ד. גויטיין                       ד"ר דוד ילין

פרופ' נ. ה. טורטשינר                 ה' יוסף בר"נ מיוחס

ה' אבינועם ילין                         הרב מ. צ. סגל

ומזכירה ד"ר ז. בן-חיים.

הועדה עסקה בקביעת המונחים האלה – לפי החומר שהובא לפניה על ידי מזכירה – מניסן תרצ"ה עד סיון תרצ"ו והשתמשה במונחים שנקבעו על ידי הועדה הזמנית למונחי דקדוק שהיתה פעילה בשנת תרצ"ב (חבריה היו אז: פרופ' י. נ. אפשטיין, ד"ר יצחק אפשטיין, ד"ר דוד ילין, ה' יוסף בר"נ מיוחס, הרב מ. צ. סגל, ד"ר י. רבלין וה' אבינועם ילין) וגם בחומר הצעות שהגיע לועד מאנשים שונים בזמנים שונים. רשימת המונחים הומצאה לפני התפרסמה למומחים אחדים מחוץ לועדה והערותיהם נידונו בישיבותיה. לאלה שנענו למשאל המזכירות וסייעו לעבודת הועדה בהערותיהם: ה' א. אברונין, הד"ר יצחק אפשטיין, ד"ר צ. בנעט, ה' י. גרזובסקי, ה' ש. ייבין וה' ד. שמעונוביץ נתונה בזה תודת הועדה. גם מר יוסף בנטואיץ ממחלקת החנוך של ממשלת ארץ ישראל ייזכר לטוב בעבור שטרח בעריכת המונחים האנגליים בתחביר.

מלבד הרשימה הזאת תתפרסם ב"לשוננו" רשימת מונחים לפונטיקה, שבהם עוסקת הועדה עתה, ולא ייפלא אפוא שרבים ממונחי הדקדוק נעדרים עדיין מהרשימה הזאת.

[במהדורה המודפסת:] המונחים ערוכים בדרך כלל לפי עניינם ובסדר השכיח ברוב ספרי הדקדוק (ב"מונחים כלליים", ובתחביר ב, ג, ד, לפי א"ב גרמני) . ואף על פי שחלוקה מעין זאת על כרחה לקויה לפרקים בהעדר עקביות, הוכרחנו להנהיגה כאן מאין די מקום לסידור אלף-בי"תי בשתים ויותר לשונות.

כמו כן אין לבקש עקביות בשימוש במונחים הלועזיים, המובאים או בלשון לטינית בלבד או באנגלית וגרמנית; הכל לפי הצורך והשימוש בהם.

 

 

[ב] רשימת מונחים בתורת הַהִגּוּי (פונטיקה).

  

כפי שכבר נזכר במבוא למונחי-דקדוק ב"לשוננו" כרך ז. עמ' 440 מתפרסמים המונחים האלו כהמשך למונחי-הדקדוק. אף הם חוברו על ידי אותה הועדה. על החברים הקודמים ד"ר ש. גויטן, פרופ' נ. ה. טורטשינר, ה' אבינועם ילין, פרופ' דוד ילין, ה' יוסף מיוחס והרב מ. צ. סגל ( השתתף השתתפות אישית רק בישיבות אחדות של הועדה, והביע את דעותיו בכתב), נוספו לועדה כמומחים לתורה זו: הד"ר מ. ברפמן והגב' ד"ר א. גרבל. המונחים הגרמניים והלטיניים וכן ההצעות למונחים עבריים לוקטו על ידי ד"ר ז. בן-חיים מתוך הספרות המקצועית ונתחלקו לפי ענינם לחמשה פרקים. תרגומם האנגלי נעשה ע"י הגב' א. גרבל והוגה ע"י הרב מ. צ. סגל.

אף על פי שהמסורת העברית במקצוע זה היא צעירה למדי, כבר נשתרשו בה מונחים בלתי מתאימים, שהועדה ראתה הכרח – עם כל התחשבותה במסורה זו – לשנות ממנה. מטעם זה, למשל, היא מבטלת את השמוש במלה "אות" כשם ל"קונסוננט", שהרי אין אות אלא סימן לכתב בלבד המכוון גם לתנועה (כגון אותיות אהו"י הנחות) ולעִצוּר (קונסוננט).   

בדעת הועדה לקבוע מונחים אף לתורת הכתב.

 

 

[ג] תיקונים והוספות למונחי הדקדוק

 

באדר תש"א הציעה מחלקת החינוך של כנסת ישראל לוועד הלשון לחזור ולבדוק את מונחי הדקדוק שקבע (ע' "לשוננו" כרך ז' עמ' 404–410, כרך ח' עמ' 227–237) לאור נסיון המורים בשנים האחרונות.

ועד הלשון הסכים להצעה זו וביקש ממחלקת החינוך שתביא לפניו את שאלותיה והצעותיה, מנומקות ומוסברות, כדי שתעיין בהן הוועדה למונחי הדקדוק ותדון בהן בישיבותיה.

באב תש"ב מסרה מחלקת החינוך לוועד הלשון תזכיר מפורט של מר חנוך ילון – נדפס בינתיים בקונטרס "עניני לשון" עמ' 40–45 – והוא בצירוף הערותיהם של דר' גויטיין, חבר הוועדה הנ"ל, ושל דר' י' פרץ שימש יסוד לדיוני הוועדה בחדשי שבט – תמוז תש"ב. הוועדה הצטמצמה לפי שעה בבדיקת המונחים שבתורת הצורות והתחביר, שהם בעיקר כלולים בחומר הנלמד בבתי הספר, ועוד תוסיף לעיין במונחי ההיגוי.

בוועדה השתתפו: מטעם ועד הלשון – פרופ' נ"ה טורטשינר, פרופ' מ"צ סגל, פרופ' מ"ד קסוטו; מטעם מחלקת החינוך – דר' יהושע גוטמן, דר' י' פרץ ודר' ב' קלאר (חבר ועד הלשון). מזכיר הוועדה היה דר' ז' בן-חיים.

 

* * *

 

– "רשימת מונחי הדקדוק" (עברית, לטינית או גרמנית ואנגלית) פורסמה בלשוננו ז (תרצ"ו), עמ' 404–410. פרקי הרשימה: א. מונחים כלליים, ב. תורת הצורות, ג. תחביר.

– "רשימת מונחים בתורת-הַהִגּוּי (פונטיקה)" (עברית, לטינית או גרמנית ואנגלית) פורסמה בלשוננו ח (תרצ"ז), עמ' 227–237. פרקי הרשימה: א. מונחים אקוסטיים כלליים, ב. כלי הדבור ופעולותיהם, ג. הגיים לפי מוצאם וערכם האקוסטי, ד. תורת הצרופים, ה. חלופי הגיים ושונות.

–  "תיקונים והוספות למונחי הדקדוק" התפרסמו בלשוננו יא (תש"ג), עמ' 333–336.