מתמטיקה (ת"ש)

סריקות   

הקדמה – מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי מָתֵמָטִיקָה

עברי  - אנגלי – צרפתי - גרמני

 

ב"מלון למונחי מתמטיקה" זה – העשירי בסדרת מלוני ועד הלשון – מסכם ועד הלשון את פעולתו בשטח קביעת מונחים מתימטיים שהחל בה לפני כשלושים שנה. רשימת מונחים מתימטיים ראשונה, בת 124 ערכים, נתפרסמה ב"זכרונות ועד הלשון", מחברת ג, תרע"ג, (מחברת א-ג, מהדורה ב, תרפ"ט, עמ' 78–82), והיא היתה מכוונת ללימוד חשבון והנדסה בבתי ספר עממיים. עם התפתחות מוסדות החינוך של הישוב, שהוראת המתימטיקה והמקצועות המסתעפים ממנה תופסת בהם מקום חשוב, נאלץ ועד הלשון לחזור ולעסוק בהנחת מונחים מתימטיים. בשנת תרצ"ג פרסם ב"לשוננו", כרך ה' עמ' 345–355 רשימה שניה, המכילה יותר מן 250 ערכים, שרובם ככולם נועדו לסיפוק צרכי לימוד המתימטיקה בבתי הספר התיכונים.

אף-על-פי-כן אי אפשר לומר שמטרתו של ועד הלשון, להנהיג אחידות וקבע במונחי המתימטיקה, שהם "היותר נחוצים בחיי בית הספר שבארץ, ובשביל זה רבו בהם גם הבלבולים ביותר" ("זכרונות" שם 77) – הושגה כמלוא רצונו. עדיין נשארה כפילות בדברים שונים וחשובים שלכל הדעות נחוץ להם מונח אחד קבוע. דבר זה התבלט ביתר שאת בשעת חידוש ה"ועדה למונחי המתימטיקה הגבוהה" בראשית שנת תרצ"ו. ועדה זו, שנוסדה לפני שנים והפסיקה את עבודתה סמוך להתחלתה, הורכבה לשם קביעת המונחים הדרושים בהוראת המקצועות המתימטיים באוניברסיטה העברית. היא נתקלה בעובדה שחניכי בתי ספר תיכונים במקומות שונים שבארץ משתמשים במונחים שונים למושגים קבועים וברורים. על כן ראתה הכרח לחזור ולבדוק את המונחים, שהונחו מקודם, אשר עליהם יתבססו המונחים במתימטיקה הגבוהה.

באותו זמן עצמו נתבע ועד הלשון להוציא במלון מיוחד את המונחים המתימטיים שהניח – לתקנת המורים והלומדים ולתועלתם. לפיכך החלה ה"ועדה למונחי המתימטיקה הגבוהה" לעסוק תחילה במונחים, שהונחו מקודם, והקדישה להם כ-20 ישיבות בשנות תרצ"ו-תרצ"ז לפני שניגשה לעיבוד המונחים במתימטיקה הגבוהה שנתפרסמו בינתים ב"לשוננו", כרך ט', עמ' 322–332.

לאחר גמר הדיון בחומר, שפורסם ע"י הועד ושלוקט ממקורותינו ומספרי לימוד עבריים, באה הועדה הזאת בדברים עם הועדה למונחי המתימטיקה שבתל-אביב, שפרסמה את רשימת המונחים ב"לשוננו" – לפי הצעות חבר הועדה הדר' א' ברוך – ושתיהן דנו על השינויים, התוספות והתיקונים שהוצעו לשיפור הטרמינולוגיה המתימטית. מלבד השאלות שנידונו בישיבות המשותפות של שתי הועדות נתבררו עניינים רבים בכתב ע"י חליפת מכתבים ורשימות-מונחים שבין חברי הועדות, מוסדות ואישים רבים, מן היושבים בארץ ובחו"ל, הקרובים למקצוע זה, ועוסקים בהוראתו.

תוך כדי הכנת המלון, שנמשכה כארבע שנים, נתברר שיש צורך להרחיב את היקפו עד שיהא המלון – המכיל כעת קרוב ל-1200 ערכים – משמש לא רק את צרכי הטרמינולוגיה המתימטית בתחום המקצועות הנלמדים בבתי הספר אלא גם בקורס ראשון של לימודי מתימטיקה באוניברסיטה.

מלבד המונחים שבמתימטיקה הטהורה בתחום הנזכר הוכנסו למלון גם מונחים שימושיים, הנחוצים בהוראת המתימטיקה בבתי הספר, במידה שנראתה לועדה הכרחית ביותר לשלמות המלון. הדברים אמורים במונחים הנוהגים בעיקר בפיסיקה, בתורת ההגיון ובמסחר. לעומת זאת לא הוכנסו ערכים רבים שלפי מהותם הם מתימטיים, אך לפי שימושם הם כלליים ולא יעדרו משום מלון כללי, כגון: אחד, שנים וכו', או מלים כלליות מאוד, הנוהגות במתימטיקה, כגון: משקל, פשוט וכו'.

מונחים אחדים לקוחים מן ה"מלון למונחי התכניקה" של ועד הלשון, שמהדורתו השניה עומדת לצאת בקרוב.

למלון צורף נספח שבו ניתנו הכללים הנוגעים לכיוון כתיבת נוסחאות וביטויים מתימטיים בתוך חיבור עברי.

 

[במהדורה המודפסת:] הונהג במלון זה חיסכון בהבאת מונחים מורכבים. הובאו רק א) הנפוצים והשגורים ביותר, ב) שאופן הרכבתם אינו שוה בכל ארבע הלשונות של המלון. לפיכך יובן מאליו, שמעטים במלון הצירופים בני שם-עצם ותואר מן הצירופים בני שני שמות-עצם. וכן הושמטו הצירופים שאיבר אחד בהם הוא שם פרטי, כגון משפט-פיתגורס. הוא הדין בתארים ותארי-הפועל שאפשר לגזרם בנקל מן הערכים היסודיים.

בערך מורכב, המכיל ערך שקדם לו, מסמן קו (-) את מקומו של הערך ההוא, כגון: מִסְפָּר, - יְסוֹדִי (=מספר יסודי) הַבָּעַת – (=הבעת-מספר).

אם תבאנה בערך, הנכלל בערך מורכב, מלים נרדפות, מסמן הקו את הישנות המלה הראשונה, כגון: Zahl, Anzahl, Nummer: Kardinal – (=Kardinalzahl) . לעיתים אף יבוא הקו לציון הישנות מלה בגוף הערך.

הקו משמש אפילו במקרים שיחול שינוי קל בערך הנרמז בו, אם מסיבת סמיכות או רפיון כגדכפ"ת לפני אהו"י, כמו: מְשֻׁלָּשׁ, - עֲקֵבִים (=מְשֻׁלַּשׁ-עֲקֵבִים), או כִּוּוּן, שְׁוֵה – (=שְׁוֵה-כִוּוּן).

כמו כן ברי שבערכים הלועזיים, המסודרים בשורות נפרדות לפי הלשונות, מסמן הקו את הישנות הערך הנדון שבאותה הלשון, כמו:

            denomimator

dénominateur

Nenner

      common – (=common denominator)

        - commun (=dé nominateur commun)

      gemeinsamer – (=gemeinsamer Nenner)

בלשון הגרמנית לא הושם לב במקרים אלו לשינויים מאותיות קטנות לגדולות ולהיפך.

 

וראוי להעיר שסידור הפרקים והמונחים שבתוך הפרקים נעשה ע"פ קשר העניינים וסמיכותם בהוראת המתימטיקה; אך אין ספק שמונחים רבים מקומם בפרקים שונים, ומהם הוכנסו לפרקים מסויימים בגלל נוחיות הסידור בלבד.

 

ועד הלשון מקוה שהמונחים הכלולים במלון זה, וביחוד החדשים המוצעים עתה, יתקבלו על לב המורים והעוסקים במקצועות המתימטיקה, שבעזרתם הונחו, ויסייעו להשליט שפת מתימטיקה ברורה.

ועד הלשון מודה לחברי הועדות ולאדונים הנזכרים להלן, לכל אחד ואחד על חלקו במלון זה וביחוד לדר' ת' מוצקין, עורכו המקצועי, שלא חסך עמל בריכוז החומר ובשיפורו של המלון.

 

חברי הועדות היו:

בתל-אביב (תרצ"ב-תרצ"ג)

דר' ש' אוארבך              פרופ' י' גרינפלד ז"ל (ועד הלשון)

דר' ב' בן-יהודה             אינג' א"מ ויזנסקי

דר' א' ברוך                   ה' מ' קיפר

בישיבות הועדה בשנת תרצ"ט השתתף גם ה' דוד שמעונוביץ (ועד הלשון).

בירושלים (תרצ"ו-תרצ"ט)

דר' ב' אמירה                            דר' ת' מוצקין

דר' י' אפשטיין (ועד הלשון)        פרופ' מ' פקטה

ה' י' לדיז'נסקי                          פרופ' א"ה פרנקל

דר' י' לויצקי                                         מזכיר: דר' ז' בן-חיים

 

הפרופ' נ"ה טורטשינר הואיל לעבור בעיון על כל החומר בהגהה. מלבדו המציאו הערות והצעות למונחים: דר' ש' אינהורן, דר' ד"צ בנעט, דר' ב' קלאר ודר' א' קמינקא, חברי ועד הלשון, דר' יר"ה הולצברג מטעם מחלקת החינוך של הועד הלאומי, ה' י"ל בלום וה' י' בנטואיץ מטעם מחלקת החינוך של הממשלה, ה' ס' גולדברג ודר' י' גרוסמן מן התכניון שבחיפה, גר' ל' גרינבאום, דר' מ' שיפר וה' ד' יוז'וק.

המונחים האנגליים חלקם נבדק ע"י מר ד' הר-אבן סטונהיל A. M. I. E. E    ורובם ע"י ה' L. G. Hopkins B. E., B. A. והדר' פ' המבורגר ממחלקת הסטטיסטיקה של ממשלת ארץ-ישראל. הגיהום הדר' י' גיליס, מרצה למתימטיקה באוניברסיטה בבלפסט, וה' Rev. S. E. Sample M. A., B. D. מנהל בית ספר תיכוני אנגלי בחיפה. ה' E. Mills, C. B. E. , ראש מחלקת העליה, הואיל לעזור בבדיקת מספר מונחים מסופקים.

המונחים הצרפתיים והגרמניים הוגהו בעזרת המלון המתימטי הצרפתי-גרמני ל- F. M üller.

בסידור המפתחות סייעתנו הגב' א' אורנשטיין.

ה' מ' נרקיס, מנהל המוזיאון "בצלאל", הדריך אותנו גם הפעם בעצתו בכל הנוגע להדפסה.

 

ירושלים, באלול תרצ"ט

 

***

 

מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי מָתֵמָטִיקָה (עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני) יצא לאור על ידי ועד הלשון העברית בסיוע מוסד ביאליק שע"י הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים, ת"ש.