מסגרות ונפחות (תש"ב)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי נפחות ומסגרות

 

עוד בקיץ תרצ"ה החליט ועד הלשון לגשת להתקנת מהדורה שנייה של המילון למונחי הטכניקה הואיל ונתברר כי המהדורה שיצאה לאור בתרפ"ח אינה נוחה לשימוש, הן מפני שהושמטו ממנה התרגומים הלועזיים והציורים, המסבירים את הכלים והמונחים, והן מפני שנתברר בינתיים כי כמה מונחים שנקבעו במהדורה זו לא הכו שורשים בחיים, וגם מונחים אחרים טעונים תיקון.

באביב תרצ"ו הורכבה ועדה מיוחדת שחבריה היו האדונים י' גרינפלד (אחד ממחברי המילון הנ"ל במהדורה הראשונה; האחר, המהנדס טישלר, יצא בינתיים לחו"ל), ד' שמעונוביץ ונ' שפרה'ס מטעם ועד הלשון, המהנדס א' ויזנסקי, מורה לפיסיקה בגימנסיה העברית "הרצלייה", והמהנדס מ' פלדשטיין, מנהל ביה"ס המקצועי לנערים ע"ש מ' פיין (בא כוח אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בוועדה) – כמומחים לעניין;

על ועדה זו הוטל עיבוד המהדורה השנייה של המילון. מזכיר הוועדה היה שמואל ייבין, המזכיר המדעי של לשכת ועד הלשון בתל-אביב, שהשתתף בקביעות בישיבות הוועדה.

בכמה מישיבותיה הראשונות של הוועדה השתתף גם המהנדס שרגא אירמאי עד אשר יצא מתל-אביב; ומפעם לפעם הוסיף לשלוח הערות בכתב לחומר שעיבדה הוועדה. בחודשים תשרי ניסן תרצ"ז שימש מזכיר הוועדה מר א' זיידמן, שמילא את מקומו של מר שמואל ייבין בשעת היעדרו מארץ-ישראל.

הוועדה עבדה שלוש שנים ותשעה חודשים עד שסיימה את עיבוד כל החומר, שינתה ושכללה את המונחים בהרבה, וגם התאימה אותם למה שהונח בוועדות אחרות של ועד הלשון מתוך התחשבות בנימוקים מכריעים.

המהדורה המודפסת: בינתיים עיכבו מסיבות כספיות וטכניות את הדפסת המהדורה החדשה. אז הציע חבר הוועדה מר שפרה'ס להדפיס לעת עתה מילונים קטנים לתועלתם של בעלי מלאכה שונים, והחומר למילונים אלה ילוקט בעיקרו מן המונחים הכלולים במילון למונחי הטכניקה בתוספות קטנות. הוא קיבל על עצמו לסדר את המילון הראשון לסדרה זו; הוא הוא המילון למונחי מסגרות ונפחות הניתן בזה לידי בעלי המלאכה.

לפני שנדפס המילון נשלח החומר הכלול בו – כנהוג – לעיון לכל חברי ועד הלשון, למערכות העיתונים היומיים והמקצועיים, למוסדות חינוך להשכלה טכנית ולמומחים שונים.

לדאבוננו נענו לנו רק שני אנשים מכל אלה, שאליהם נשלח טופס המילון לעיון, הלוא הם האדונים ט"ז מילר (חבר ועד הלשון) וי' מנוח. הוועדה רואה להודות להם בזה על טרחתם. ולמר י' מנוח מכירה הוועדה טובה מכופלת, שכן טרח גם בהמצאת חלק גדול מהוצאות ההדפסה של מילון זה.

מר שמואלי (פטשינסקי) עזר בסידור המפתחות המצורפים למילון זה בסופו.

כל הכלים הנזכרים במילון נדפסו גם בצורת שני לוחות-קיר (כלי מסגרות; כלי נפחות).

"מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי מַסְגֵּרוּת וְנַפָּחוּת" – עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני ובו 82 ציורים – יצא לאור בהוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ו"המשביר המרכזי" בע"מ, ירושלים, תש"ב.