חשבונאות (תשכ"א, תשכ"ד)

סינון
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הַפְדָּיָה הפדיה החזרת פוליסה לפני שחל זמן פדיונה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שֹׁוִי הַהַפְדָּיָה* שווי ההפדיה*, עֵרֶךְ הַהַפְדָּיָה ערך ההפדיה
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי הַהַפְדָּיָה
המונח המעודכן: עֵרֶךְ פִּדְיוֹן
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
מִכְתַּב אַשְׁרַאי מכתב אשראי מכתב, שבנק נותן לאדם, שעל פיו יוכל למשוך עד הסכום הנקוב במכתב
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
קִבּוּל קיבול א. חתימת הנמשך, המתחייב בכך לפרוע שטר משוך עליו במועד ובמקום שנקבעו בשטר; ב. פעולת אחד הצדדים, המעידה על קבלת הצעה, שהוגשה ע"י הצד השני ויוצרת בכך קשר של התחייבות הדדית
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הַפְרָשָׁה הפרשה נוצרת ע"י העברת סכומים מחשבון רווח והפסד ומנכים אותה מן הרכוש, כגון: הפרשה לפחת, הפרשה לחובות מסופקים
עֲתוּדָה עתודה נוצרת ע"י העברת סכומים מחשבון רווח והפסד ואין מנכים אותה מן הרכוש, כגון: עתודה לפיצויים
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
יְעוּדָה יעודה נכסים שהופרדו מכלל הנכסים וסויגו למטרה מסוימת
העתק
חלופות תקניות : סִימָן מִסְחָרִי, סִימַן מִסְחָר
להרחבה
חלופות תקניות : סימן מסחרי, סימן מסחר
להרחבה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
השם מוניטין משמש בזכר יחיד ובזכר רבים.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
פָּטֵנְט* פטנט*
* במילון המקורי כתוב: פָּטֶנְטְ
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
פְּחָת פחת בארץ נהגו לקרוא זאת: amortization
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הַכְנָסָה נִצְמַחַת הכנסה נצמחת, הַכְנָסָה שֶׁנִּצְמְחָה הכנסה שנצמחה ההכנסה, שאדם נעשה זכאי לה, בין שכבר נתקבלה ובין שעדיין לא נתקבלה
הַכְנָסָה נִצְבֶּרֶת הכנסה נצברת, הַכְנָסָה שֶׁנִּצְבְּרָה הכנסה שנצברה ההכנסה, שנוצרה עד יום המאזן, ועדיין לא ניתן לזקוף אותה לחובת חשבון החייב, והיא נרשמת באופן ארעי לצורך המאזן, כגון: ריבית נצברת לקבלה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הוֹצָאָה נִצְבֶּרֶת הוצאה נצברת, הוֹצָאָה שֶׁנִּצְבְּרָה הוצאה שנצברה ההוצאה, שנוצרה עד יום המאזן, ועדיין לא ניתן לזקוף אותה לזכות חשבון הזכאי, והיא נרשמת באופן ארעי לצורך המאזן. כגון: ריבית נצברת לתשלום, שכר נצבר, משכורת נצברת, שכר דירה נצבר
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שְׁטַר הִתְחַיְּבוּת בְּמַשְׁכַּנְתָּה* שטר התחייבות במשכנתה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטַר הִתְחַיְּבוּת בְּמַשְׁכַּנְתָּא
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שְׁטַר מַשְׁכַּנְתָּה* שטר משכנתה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטַר מַשְׁכַּנְתָּא
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שֹׁוִי נֵטוֹ* שווי נטו*, שֹׁוִי נָקִי שווי נקי, עֵרֶךְ נֵטוֹ* ערך נטו*, עֵרֶךְ נָקִי ערך נקי
* במילון המקורי כתוב: שֹׁוִי נֶטּוֹ
* במילון המקורי כתוב: עֵרֶךְ נֶטּוֹ
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
מְנָיָה לַמּוֹכָּ"ז* מניה למוכ"ז*
* במילון המקורי כתוב: מְנָיָה לַמוכ"ז
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
דִּיוִידֵנְד* דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
דִּיוִידֵנְד* דיווידנד*, דִּיוִידֵנְד בִּמְזֻמָּנִים* דיווידנד במזומנים*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ בִּמְזֻמָּנִים
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שְׁטַר דִּיוִידֵנְד* שטר דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטַר דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
דִּיוִידֵנְד בִּמְנָיוֹת* דיווידנד במניות*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ בִּמְנָיוֹת
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
דִּיוִידֵנְד לְתַשְׁלוּם* דיווידנד לתשלום*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ לְתַשְׁלוּם
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
דִּיוִידֵנְד בְּכוֹרָה* דיווידנד בכורה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ בְּכוֹרָה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
דִּיוִידֵנְד צָבִיר* דיווידנד צביר*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ צָבִיר
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
תְּלוּשֵׁי דִּיוִידֵנְד* תלושי דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: תְּלוּשֵׁי דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
גֵּרָעוֹן גירעון במוסד לא מסחרי: עודף ההוצאות על ההכנסות
הֶפְסֵד הפסד במוסד מסחרי
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
קֶרֶן קרן נוצרת ע"י העברת סכומים מחשבון ייעוד הרווחים, והיא חלק מן ההון העצמי ("קרן מרווחים"), וכן ע"י הקצבה לקרנות של תאגיד, הבאה מצד שלישי או מבעלי מניות ("קרן שמהון" in surplus paid)
דלג למונחים