מטאורולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר* תרמומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר יָבֵשׁ* תרמומטר יבש*, תֶּרְמוֹמֵטֶר יְבֵשׁ הַגֻּלָּה* תרמומטר יבש הגולה*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר יָבֵשׁ
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר יְבֵשׁ הַגֻּלָּה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר רָטֹב* תרמומטר רטוב*, תֶּרְמוֹמֵטֶר רְטֹב הַגֻּלָּה* תרמומטר רטוב הגולה*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר רָטֹב
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר רְטֹב הַגֻּלָּה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר שְׁחֹר הַגֻּלָּה* תרמומטר שחור הגולה*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר שְׁחֹר הַגֻּלָּה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פְּסִיכְרוֹמֵטֶר* פסיכרומטר*
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכְרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פְּסִיכְרוֹמֵטֶר קֶלַע* פסיכרומטר קלע*
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכְרוֹמֶטֶר קֶלַע
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר קַרְקַע* תרמומטר קרקע*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר קַרְקַע
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר נִסְפָּח* תרמומטר נספח*, תֶּרְמוֹמֵטֶר נִסְפָּח לַבָּרוֹמֵטֶר* תרמומטר נספח לברומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר נִסְפָּח
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר נִסְפָּח לַבָּרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רִשְׁמַת הַטֶּמְפֵּרָטוּרָה רשמת הטמפרטורה הנפרד: רִשְׁמָה, תֶּרְמוֹגְרָם* תרמוגרם*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹגְרַם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
הִיגְרוֹמֵטֶר* היגרומטר*, מַד לַחוּת מד לחות
* במילון המקורי כתוב: הִיגְרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
הִיגְרוֹגְרָף* היגרוגרף*, רוֹשֵׁם לַחוּת רושם לחות
* במילון המקורי כתוב: הִגְרוֹגְרָף
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּרוֹמֵטֶר* ברומטר*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּרוֹמֵטֶר אָנֵרוֹאִידִי* ברומטר אנרואידי*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר אָנֶרוֹאִידִי
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רִשְׁמַת הַלַּחַץ רשמת הלחץ, בָּרוֹגְרָם* ברוגרם*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹגְרַם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּרוֹתֶרְמוֹגְרָף ברותרמוגרף רוֹשם הטמפּרטוּרה ולחץ האטמוֹספרה
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אַקְטִינוֹמֵטֶר* אקטינומטר* מד-קרינה לקרניים אקטיניוֹת
* במילון המקורי כתוב: אַקְטִינוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פִּירְהֶלְיוֹמֵטֶר* פירהליומטר*
* במילון המקורי כתוב: פִּירְהֶלְיוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מַד רוּחַ מד רוח, אָנֶמוֹמֵטֶר* אנמומטר*
* במילון המקורי כתוב: אָנֶמוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רִשְׁמַת הָרוּחַ רשמת הרוח, אָנֵמוֹגְרָם* אנמוגרם*
* במילון המקורי כתוב: אָנֶמוֹגְרַם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
לִיזִימֵטֶר* ליזימטר*
* במילון המקורי כתוב: לִיזִימֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
נֵפוֹסְקוֹפּ* נפוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: נֵפוֹסְקוֹףּ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
כַּדּוּר פּוֹרֵחַ כדור פורח, בָּלוֹן* בלון*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּלוֹן תַּצְפִּיּוֹת* בלון תצפיות*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן תַּצְפִּיּוֹת
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מַדְמַד רַדְיוֹ מדמד רדיו, מַדְמַד מדמד, רַדְיוֹסוֹנְד* רדיוסונד*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוֹסוֹנְדְּ
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ רַדְיוֹ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּלוֹן מַדְמַד* בלון מדמד*, בָּלוֹן רַדְיוֹסוֹנְד* בלון רדיוסונד*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן מַדְמַד
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן רַדְיוֹסוֹנְדְּ
המונח המעודכן: בָּלוֹן גָּשׁוֹשׁ
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַחְוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פִּגּוּר פיגור התגוּבה של המכשיר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פָּרָלַקְס* פרלקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָלַקְסְ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מֵנִיסְקוּס* מניסקוס*
* במילון המקורי כתוב: מֶנִיסְקוּס
דלג למונחים