ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹנָנִית בְּדוּדָה כוננית בדודה כּוֹננית העוֹמדת לבדהּ, לא בּטוּר של כּוֹנניוֹת; ארבּעה פּנים להּ לכל ארבּעת עבריה, אוֹ היא עגוּלה
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם אִחְסוּן
העתק
דלג למונחים