כימיה (תשי"א)

סינון
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אָלוּמִינְיוּם* אלומיניום*, חַמְרָן חמרן
* במילון המקורי כתוב: אֲלוּמִין
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אָמֵרִיקְיוּם* אמריקיום*
* במילון המקורי כתוב: אֲמֵרִיצִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
הֶלְיוּם* הליום*
* במילון המקורי כתוב: הֵלִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אִינְדִּיּוּם* אינדיום*
* במילון המקורי כתוב: אִנְדִּיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אִירִידְיוּם* אירידיום*
* במילון המקורי כתוב: אִירִידִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
לִיתְיוּם* ליתיום*
* במילון המקורי כתוב: לִיתִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
לוּטֶטְיוּם* לוטטיום*
* במילון המקורי כתוב: לוּטֵצִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
מַגְנֶזְיוּם* מגנזיום*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵסִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
מָזוּרְיוּם* מזוריום*
* במילון המקורי כתוב: מַזוּרִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
מוֹלִיבְּדֵּן* מוליבדן* בתארים תושמט הנו"ן
* במילון המקורי כתוב: מוֹלִיבְּדֵן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
נֵאוֹדִימְיוּם* נאודימיום*
* במילון המקורי כתוב: נֵיאוֹדִים
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
נֵאוֹן* נאון*
* במילון המקורי כתוב: נֵיאוֹן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
נִיקֶל* ניקל*
* במילון המקורי כתוב: נִקֶּל
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אוֹסְמִיּוּם* אוסמיום*
* במילון המקורי כתוב: אָסְמִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
פָּלַדְיוּם* פלדיום*
* במילון המקורי כתוב: פַּלָּדִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
פְּלָטִינָה* פלטינה*
* במילון המקורי כתוב: פְּלָטִין
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אַרְסֵן* ארסן*, זַרְנִיךְ זרניך
* במילון המקורי כתוב: אַרְסֶן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
בַּרְיוּם* בריום*
* במילון המקורי כתוב: בָּרִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
בֵּרִילְיוּם* בריליום*
* במילון המקורי כתוב: בֵּרִלִּיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
צֶסְיוּם* צסיום*
* במילון המקורי כתוב: צֵסִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
פַּחְמָן* פחמן*
* במילון המקורי כתוב: פַּחֲמָן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
צֶרְיוּם* צריום*
* במילון המקורי כתוב: צֵרִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
קוֹבַּלְט* קובלט*
* במילון המקורי כתוב: קוֹבַּלְטְ
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
קוֹלוּמְבִּיּוּם* קולומביום*
* במילון המקורי כתוב: קוֹלֻמְבִּיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
נְחֹשֶׁת נחושת תארים: נְחוּשִׁי, נְחוּשִׁיתִי, נְחוּשָׁתִי

Latin: cuprum cuprum
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
קוּרְיוּם* קוריום*
* במילון המקורי כתוב: קוּרִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
דִּיסְפְּרוֹסְיוּם* דיספרוסיום*
* במילון המקורי כתוב: דִּסְפְּרוֹסִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אֵירוֹפְּיוּם* אירופיום*
* במילון המקורי כתוב: אֵירוֹפִּיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
פְרַנְסִיּוּם* פרנסיום*
* במילון המקורי כתוב: פְרַנְצִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
גָּדוֹלִינְיוּם* גדוליניום*
* במילון המקורי כתוב: גָּדוֹלִין
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
גַּלְיוּם* גליום*
* במילון המקורי כתוב: גַּלִּיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
גֶּרְמַנְיוּם* גרמניום*
* במילון המקורי כתוב: גֶּרְמָנִיּוּם
העתק
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
טֶכְנֶטְיוּם* טכנטיום*
* במילון המקורי כתוב: טֶכְנִיצִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
טֵלוּרְיוּם* טלוריום*
* במילון המקורי כתוב: טֶלּוּר
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
תַּלְיוּם* תליום*
* במילון המקורי כתוב: תַּלִּיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
תּוֹרְיוּם* תוריום*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹרִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
תּוּלְיוּם* תוליום*
* במילון המקורי כתוב: תּוּלִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
טִיטַנְיוּם* טיטניום*
* במילון המקורי כתוב: טִיטָן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
וָנַדְיוּם* ונדיום*
* במילון המקורי כתוב: וָנָדִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
קְסֵנוֹן* קסנון*
* במילון המקורי כתוב: כְּסֵנוֹן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אִיטֶרְבִּיּוּם* איטרביום*
* במילון המקורי כתוב: אִטֶּרְבִּיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אִיטְרִיּוּם* איטריום*
* במילון המקורי כתוב: אִטְּרִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
זִירְקוֹנְיוּם* זירקוניום*
* במילון המקורי כתוב: זִרְקוֹן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
פּוֹלוֹנְיוּם* פולוניום*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלוֹנִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
אַשְׁלְגָן* אשלגן*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן

Latin: kalium kalium
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
פְּרָסֵאוֹדִימְיוּם* פרסאודימיום*
* במילון המקורי כתוב: פְּרָסֵיאוֹדִים
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
פְּרוֹטַקְטִינְיוּם* פרוטקטיניום*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹטְאַקְטִין
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
רַדְיוּם* רדיום*
* במילון המקורי כתוב: רָדִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
רֶנְיוּם* רניום*
* במילון המקורי כתוב: רֵנִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
רוֹדְיוּם* רודיום*
* במילון המקורי כתוב: רוֹדִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
רוּבִּידְיוּם* רובידיום*
* במילון המקורי כתוב: רוּבִּידִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
רוּתֶנְיוּם* רותניום*
* במילון המקורי כתוב: רוּתֵנִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
סָמַרְיוּם* סמריום*
* במילון המקורי כתוב: סָמָרִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
סֵלֶנְיוּם* סלניום*
* במילון המקורי כתוב: סֵלֵן
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
סִילִיקְיוּם* סיליקיום*, סִילִיצְיוּם* סיליציום*, צֹרָן צורן
* במילון המקורי כתוב: סִילִיקִיּוּם
* במילון המקורי כתוב: סִילִיצִיּוּם
העתק
כימיה (תשי"א, 1951)
סְטְרוֹנְטִיּוּם* סטרונטיום*
* במילון המקורי כתוב: סְטְרוֹנְצִיּוּם
דלג למונחים